فصل اول: جنگهای حق و باطل
جنگ در قرآن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1374

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

جنگ در قرآن

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

تادیب زورمندان

‏کسی که یک مقداری آشنا باشد به منطق قرآن، می بیند که این قرآن‏‎ ‎‏است که وادار کرد پیغمبر اسلام را به اینکه با این سرمایه دارها دائماً‏‎ ‎‏در جنگ باشد. با این کسانی که در حجاز و در طائف و در مکه و اینها،‏‎ ‎‏سرمایه دار بودند و صاحب قدرت و اشخاص قلدری بودند که‏‎ ‎‏قدرتمند بودند. قرآن بود که پیغمبر اکرم را وادار کرد به اینکه با این‏‎ ‎‏مردمی که با ملیت مردم با منافع توده های مردم، مخالف هستند و‏‎ ‎‏استثمار می کنند اینها را، با اینها باید جنگ بکنید و تعدیلی حاصل‏‎ ‎‏بشود.‏

‏     جنگهایی که پیغمبر در زمان حیاتشان فرموده اند، بعد از اینکه‏‎ ‎‏اسباب جنگ فراهم شد برایشان، این جنگها همیشه با زورمندها‏‎ ‎‏بوده است؛ با آنها، مثل ابوسفیان و امثال آنها که قدرتمندها بودند، و‏‎ ‎‏اینها منافع ملتها را، ملت خودشان را، می خواستند برای خودشان‏‎ ‎‏[‏‏غارت‏‎ ‎‏]‏‏بکنند؛ و ظلم و ستمکاری و بی عدالتی رایج بوده است؛ و‏‎ ‎‏جنگهایی که واقع شده، بین مستضعفین بوده و این مردم طبقۀ سه،‏‎ ‎‏این فقرا با این زورمندها و اینهایی که می خواستند حق فقرا را‏‎ ‎‏بخورند؛ و لسان قرآن و آیاتی که در باب جنگ ـ جنگ با این‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 3

‏مشرکینی که آن وقت دارای قدرت بودند ـ آیاتی که وارد شده است،‏‎ ‎‏یکی و دو تا نیست؛ بسیار آیات در ‏‏[‏‏باب‏‎ ‎‏]‏‏جنگ هست و در جدالِ با‏‎ ‎‏اینها؛ و در تمام قرآن اگر پیدا بکنید یک آیه ای که مردم را بگوید با‏‎ ‎‏اینها ملایمت کنید و بروید توی خانه تان بخوابید تا اینها هر کاری‏‎ ‎‏[‏‏می‏‏]‏‏خواهند بکنند، بکنند؛ اگر این جور پیدا شد، آن وقت حق دارد‏‎ ‎‏کسی بگوید که این قرآن آمده است و دین آمده است، افیون‏‎ ‎‏است.(1)‏

8 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگهای اسلام با‎ ‎قدرتمندان

‏این دینی که همۀ تحرکها به واسطۀ دین است؛ قرآنی که آیات قتالش‏‎ ‎‏آنطور روشن است، آیات تحرکش آنطور روشن است، اسمش را‏‎ ‎‏می گذارند «افیون»؛ یعنی می خواهد مردم بیچاره را بخواباند تا‏‎ ‎‏قدرتمندها بخورند. قرآنی که به جنگ قدرتمندها آمده است، اینها‏‎ ‎‏می گویند قدرتمندها درست کرده اند که بیچاره ها ‏‏[‏‏را‏‎ ‎‏]‏‏بخورند! آن نبی‏‎ ‎‏اکرم و سایر کسانی که اسلامی هستند، جنگهایشان با همین قدرتمندها‏‎ ‎‏بوده است.(2)‏

9 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تکلیف به جنگ با‎ ‎ظالمین

‏قرآن پر است از این آیاتی که این آیات مردم را وادار کرده است و پیغمبر‏‎ ‎‏را مامور کرده است که جنگ کنند با کسانی که متعدی هستند؛ با ظالمها‏‎ ‎‏جنگ بکنند.(3)‏

21 / 8 / 57 

*  *  *

‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 4