فصل دوم: وجوب دفاع و استقامت
ضرورت استقامت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1387

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ضرورت استقامت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

استقامت شرط‎ ‎پیروزی

‏این تحول روحی که برای شما ملت حاصل شده است حفظ کنید.‏‎ ‎‏استقامت کنید، نگه دارید این تحول انسانی که بالاتر از تحولهای فعال‏‎ ‎‏خارجی است. این تحولی که شما را برای رسیدن به آمال مشتاق کرد که‏‎ ‎‏خون بدهید، این تحول انسانی که شما برای برادرانتان حاضرید جان‏‎ ‎‏بدهید و حاضرید مال بدهید و حاضرید وقت صرف کنید، این تحول مهم‏‎ ‎‏بود؛ این تحول بالاتر از اصل مبارزه بود. تحول نفسانی؛ تحول روحی؛‏‎ ‎‏تحول انسانی؛ این تحول را حفظ کنید؛ مستقیم باشید، استقامت کنید.‏‎ ‎‏دشمن در توطئه است. دشمن در حال توطئه و نقشه است. اگر استقامت‏‎ ‎‏نکنید، اگر این تحول را حفظ نکنید، شاید خدای نخواسته دشمن پیروز‏‎ ‎‏شود. این تحول روحی، این تحول انسانی، این تحولی که اساس پیروزی‏‎ ‎‏شما بود، این تحول را حفظ کنید تا پیروز شوید.‏

‏     خداوند ان شاءالله به شما سلامت و سعادت عنایت کند، و استقامت‏‎ ‎‏که بالاترین نعمت است. قیام برای خدا، و استقامت در آن قیام. تا اینجا‏‎ ‎‏قیام کردید و پیروز شدید؛ اگر استقامت کنید پیروز خواهید شد. اگر‏‎ ‎‏استقامت کنید این عددی که در صدد توطئه هستند ریشه کن خواهند‏‎ ‎‏شد.(98)‏

4 / 3 / 58

*  *  *


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 71

استقامت برای‎ ‎حفظ نهضت

‏الآن استقامت ملت با شما روحانیون است؛ یعنی خطابِ ‏فَاستَقِم کَمَا امِرتَ‏.‏‎ ‎‏یک نهضت حاصل شده، استقامت لازم دارد. یک جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏تحقق پیدا کرده، استقامت در مقابل او لازم است، باید نگهش دارید؛ و‏‎ ‎‏همۀ اشخاصی که با شما هستند هم به عهدۀ شماست که استقامتشان را‏‎ ‎‏حفظ کنید.(99)‏

18 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقامت در دفاع‎ ‎از اسلام

‏ملتـی که بخـواهد شـرافت خـودش را حفظ کنـد، اسلام را کـه مبـدا‏‎ ‎‏همه‌شرافتهـاست بخـواهد حفظ کنـد، این ملـت بـاید علاوه بـر‏‎ ‎‏جهـاد،‌استقـامت در جهـاد داشتـه بـاشد. استقامت معنایش این است‏‎ ‎‏که اگـر گرفتاریهـایی پیـدا شد در جهـاد، اگر در جنگهـایی که پیش‏‎ ‎‏می آیـد بـرای یک ملتی که می خواهـد شرافتنمند باشد، می خواهد‏‎ ‎‏اسلام را و نهضت اسلامی را به ثمـر برسـاند، از مشکلات هـراس نداشته‏‎ ‎‏بـاشد. در مشکلات سستـی نکند. این امر خداست. خدای تبـارک و‏‎ ‎‏تعـالی، که دفـاع را بـر همۀ ملت و بـر همـۀ مسلمیـن واجب کـرده است،‏‎ ‎‏و‌مـا هـم الآن در آن امـر واقع شده ایـم که دفاع می کنیم از شرافت‏‎ ‎‏خودمـان، دفـاع می کنیم از اسلام عزیز. همان که امر فرموده است که‏‎ ‎‏دفاع کنید، به همۀ ملتها امر فرموده است که پایدار باشید، استقامت‏‎ ‎‏کنید... استقـامت در امر از خود امـر مشکلتر است. چه بسـا پیروزیهایی‏‎ ‎‏که برای یک ملتی پیش می آید برای اینکه استقامت در آن امر که موجود‏‎ ‎‏شده است ندارند، سستی می کنند، آن پیروزی از دست شان‏‎ ‎‏می رود.(100)‏

8 / 10 / 59

*  *  *


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 72

استقامت برای‎ ‎حفظ دین

‏از پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ منقول است که فرموده: سورۀ‏‎ ‎‏هود مرا پیر کرد ‏‏[‏‏آنجا‏‏]‏‏که فرموده است تو و پیروانت استقامت کن.‏‎[1]‎‏ ما و‏‎ ‎‏شما که افتخار پیروی آن حضرت و ادعای آن را داریم باید در حفظ دین‏‎ ‎‏مقدس و اسلام عزیز و جمهوری اسلامی استقامت کنیم و مشکلات را با‏‎ ‎‏استقبال و استقامت انقلابی رفع نماییم.(101)‏

22 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تاسی از پیامبر در‎ ‎استقامت

‏ما باید آن مقاومت و روح اسلامی را حفظ کنیم... آن سختیهایی که به‏‎ ‎‏خود پیغمبر اسلام ـ صلی الله علیه وآله ـ گذشته است، آن وقتی که در مکه‏‎ ‎‏بودند، و همان وقتی که در مدینه بوده اند... ما باید فکر کنیم که پیغمبر‏‎ ‎‏چه کرده است. برای چی این کارها را می کرده است، یک بشر است، اما‏‎ ‎‏می بیند وظیفه دارد؛ یعنی، بشری است که خدا برای او وظیفه‌تعیین‏‎ ‎‏کرده است. این اسلام را فرستاده است و به او امر کرده است‌که باید‏‎ ‎‏استقامت کنی: ‏فَاستَقِم کَما اُمِرتَ وَ مَن تابَ مَعَک.‏(102)‏

‏ ‏

16 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

صدور انقلاب با‎ ‎استقامت

‏استقـامت کند ملت ما. استقامت کند دانشگاه ما. استقامت کند حوزه های‏‎ ‎‏علمی قدیمۀ ما. استقامت کنند ارتش و همه چیز ما؛ ملت ما.‌که استقامت‏‎ ‎‏اسباب این می شود که ادامه پیدا کند این نهضت و انقلاب، و به همه جا‏‎ ‎‏سرایت کند ... ما در این انقلابی که کرده است، تا حالا‌استقامت کرده است، و‏‎ ‎‏بحمدالله تا حالا پیروز شده است. شما پیروزید در دنیا. شما مطرح شده اید‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 73

‏در دنیا. در همۀ گوشه های دنیا، دولتهای دنیا از شما یک نحو هراسی دارند‏‎ ‎‏که مبادا یک وقت ملتهایشان مثل شما بشود. شما تا حالا پیروزید.‏‎ ‎‏استقامت کنید تا پیروزی نهایی به دستتان بیاید.‏‏(103)‏

28 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقامت برای‎ ‎مقابله با مشکلات

‏ما باید محکم بایستیم و خودمان را برای مقابله با مشکلات احتمالی‏‎ ‎‏آینده مهیا کنیم. ما نمی توانیم شرافت اسلامی ـ انسانی خود را از دست‏‎ ‎‏بدهیم.(104)‏

*  *  *

21 / 7 / 61

‏ ‏

‏ ‏

تحمل مشکلات‎ ‎برای مقابله با‎ ‎امریکا

‏همان طور که امریکا برای توطئه آماده است، ما هم باید برای مبارزه و‏‎ ‎‏مقابله آماده باشیم. مادامی که بخواهیم مستقل باشیم و زیر بار وابستگی‏‎ ‎‏نرویم، باید تحمل این مشکلات و قدرت مبارزه با آن را پیدا کنیم.(105)‏

3 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقامت انجام‎ ‎خوب وظایف‎ ‎شغلی است

‏ما باید در امورمان مستقیم باشیم؛ همان طوری که رسول خدا به حسب‏‎ ‎‏روایاتی که وارد شده است فرموده است: که این آیه شریفه ای که وارد‏‎ ‎‏شده است که: ‏فَاستَقِم کَما اُمِرتَ وَ مَن تابَ مَعَکَ‏ یعنی به آن چیزهایی که امر‏‎ ‎‏به تو شده است، دستور داده شده است استقامت کن و کسانی هم که‏‎ ‎‏همراه تو هستند، مومنین به تو هستند، آنها هم استقامت کنند. در‏‎ ‎‏روایت است که پیغمبر فرمود: ‏شَیَّبَتنی سُورَةُ هُود‏ ـ برای این آیه ـ سوره هود‏‎ ‎‏مرا پیر کرد برای این آیه ای که وارد شده است که استقامت کن و هر کسی‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 74

‏هم همراهت است استقامت کنند. فتح یک کشوری آسان است نسبتاً،‏‎ ‎‏حفظ او مشکل است. شما دست به هم دادید همه تان ـ خدا همه را تایید‏‎ ‎‏کند ـ و ظلم را، دست ظالم را، دست ستمکاران را، دست خارجیها را از‏‎ ‎‏کشورتان قطع کردید. امروز نه شرق در اینجا دخالتی می تواند بکند و نه‏‎ ‎‏غرب؛ در حالی که در رژیم سابق اصل خود کشور به حساب نبود، منافع‏‎ ‎‏خارج حساب بود. امروز که شما هستید و خودتان هستید و کشور مال‏‎ ‎‏خود شما هست و منافع کشور از خود شما و از برادران شماست، بخواهید‏‎ ‎‏که آنها دیگر نتوانند رخنه کنند، استقامت باید بکنید، پایداری باید‏‎ ‎‏بکنید؛ پایداری به این است که هرکس در هر شغلی که هست آنجا را‏‎ ‎‏خوب عمل بکند. همان طوری که پاسدارها و ارتش ما در جبهه ها‏‎ ‎‏پایداریشان به این است که جنگ را خوب عمل بکنند و پیش ببرند.‏‎ ‎‏پایداری کشاورز این نیست که جنگ بکند، پایداری کشاورز این است که‏‎ ‎‏کشاورزی اش خوب باشد. پایداری بانکدارها این است که خوب عمل‏‎ ‎‏بکنند، و پایداری افرادی که پرسنل ادارۀ مالیه هستند، آنها این است که‏‎ ‎‏خوب عمل بکنند، ناراضی درست نکنند... ما باید دنبال این باشیم که‏‎ ‎‏این آیه شریفه را که فرموده است که ‏فَاستَقِم کَما اُمِرتَ وَ مَن تابَ مَعَکَ‎ ‎‏پیغمبر که فرمود که من ریشم سفید شد برای این، پیر شدم برای این.‏‎ ‎‏خود ایشان که استقامت داشت، برای اینکه «وَ مَن تابَ مَعَکَ» پهلوش‏‎ ‎‏است یعنی پیغمبر مامور شده است که اشخاصی هم که همراه او هستند،‏‎ ‎‏اشخاصی هم که ایمان به او آوردند، آنها هم استقامت کنند و آن شما‏‎ ‎‏هستید. باید استقامت کنید و ادامه بدهید به این نبردی که کردید.‏‎ ‎‏نبردی که با همه کشورهای مخالف اسلام و با ابرقدرتها کردید باید ادامه‏‎ ‎‏بدهید؛ و ادامه به این است که هر کس در هر جا هست کار خودش را‏‎ ‎‏خوب انجام بدهد.(106)‏

‏ ‏

25 / 2 / 63


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 75

استقامت برای‎ ‎استقرار اسلام

‏آیا پیغمبر اکرم در مقابل سختی ها عقب نشینی کردند؟ آیا حاضر به‏‎ ‎‏تسلیم و سازش شدند؟ ما هم که کار انبیا و پیغمبر اکرم را انجام می دهیم‏‎ ‎‏باید بایستیم، باید مقاومت کنیم تا اسلام استقرار پیدا کند و عدالت‏‎ ‎‏برقرار شود و دست ظالم ها کوتاه گردد. این را باید دنبال کرد. مردم زمان‏‎ ‎‏حضرت رسول و اصحاب او مقاومت کردند و از سختی ها نهراسیدند تا‏‎ ‎‏پیروز شدند... مردم باید محکم بایستند و از اسلام و کشور دفاع کنند و از‏‎ ‎‏توطئه ها به خود هراس راه ندهند که اگر کمی عقب بنشینند، باید دست‏‎ ‎‏از اسلام بکشیم و تکلیف ما برخلاف این است.‏

‏     ‏‏مردم انقلاب کردند، باید پای زحماتش هم بنشینند. مردم،‏‎ ‎‏پیغمبران و پیغمبر اسلام را و ابراهیم را در نظر بگیرند، ببینند که با آنها‏‎ ‎‏چه مخالفتها شد، ولی دست از هدفشان نکشیدند. اگر ما مسلمانیم، باید‏‎ ‎‏دنباله روی آنها باشیم. دنباله روی از آنان که فقط روزه و نماز و‌مسجد‏‎ ‎‏نیست. دنباله روی از آنان مبارزه برای حفظ اساس اسلام است.‌باید برای‏‎ ‎‏حفظ اساس اسلام تا آخر ایستاد و پیشروی کرد.(107)‏

18 / 6 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقامت در برابر‎ ‎همه قدرتها

‏شما هیچ وقت نترسید. و مستقیم و پای برجا بایستید و در مقابل همۀ‏‎ ‎‏قدرتها استقامت کنید. و خداوند با شماست و شماها را ان شاءالله حفظ‏‎ ‎‏می کند از شرّ اشرار و مملکت شما را نجات می دهد، و مهم این است که از‏‎ ‎‏شما راضی باشد حق تعالی.(108)‏

9 / 9 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایستادگی برای‎ ‎امحای باطل

‏پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم‌ و ائمۀ هدی ـ‌علیهم سلام‌الله ـ در‏‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 76

‏چه غربتهایی برای دینِ حق و امحای باطل، استقامت و ایستادگی نموده اند‏‎ ‎‏و ازتهمتها و اهانتهاو زخم زبانهای «ابولهب» و‌«ابوجهل»ها و «ابوسفیان»ها‏‎ ‎‏نهراسیدند و در عین حال شدیدترین محاصره های اقتصادی در شعب‏‎ ‎‏ابیطالب، به راه خود ادامه داده اند و تسلیم نشدند و سپس با تحمل هجرتها‏‎ ‎‏و مرارتها در مسیر دعوت حق و ابلاغ پیام خدا و حضور در جنگهای پیاپی و‏‎ ‎‏نابرابر و مبارزه با هزاران توطئه وکارشکنیها به هدایت و رشد همت‏‎ ‎‏گماشته اند که دل صخره ها و سنگها و بیابانها و کوهها و کوچه ها و بازارهای‏‎ ‎‏مکه و مدینه پر است از هنگامۀ پیام رسالت‌آنان.‏‏(109)‏

‏ ‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 77

  • )) «فَاستَقِم کَما اُمِرتَ وَ مَن تابَ مَعَکَ؛ پس همانگونه که دستور یافته ای، ایستادگی کن و هر که با همراهی تو به خدا رجوع کرد نیز چنین کند»؛ (هود /  112).