فصل دوم: وجوب دفاع و استقامت
نقش مساجد در جنگ و دفاع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1388

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نقش مساجد در جنگ و دفاع

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مساجد پایگاه‎ ‎سیاست و دفاع

‏مسیحیون خیال نکنند که اسلام هم، مسجد هم، مثل کلیساست. مسجد‏‎ ‎‏وقتی نماز در آن بر پا می شده است تکلیف معین می کرده اند؛ جنگها از آنجا‏‎ ‎‏شالوده اش ریخته می شده است؛ تدبیر ممالک از آنجا، از مسجد شالوده اش‏‎ ‎‏ریخته می شده است. مسجد مثل کلیسا نیست. کلیسـا یک رابطۀ فـردی‏‎ ‎‏مابین افراد و خدای تبارک و تعالی ـ عَلی زَعمِهم‌  هست لکن مسجد‏‎ ‎‏مسلمین در زمان رسول خداـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ و در زمان خلفایی‏‎ ‎‏که بودند ـ هرجور بودند ـ مسجد مرکز سیاست اسلام بوده است.در روز‏‎ ‎‏جمعه با خطبۀ جمعه مطالب سیاسی است ـ مطالب مربوط به جنگها،‏‎ ‎‏مربوط به سیاست مدن، اینها همه درمسجد درست می شده است؛‏‎ ‎‏شالوده اش در مسجد ریخته می شده است در زمان رسول خداو در زمان‏‎ ‎‏دیگران و در زمان حضرت امیر ـ‌سلام الله علیه.‏‏(110)‏

23 / 8 / 44


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 77

مسجد محل‎ ‎اجتماع و دعوت به‎ ‎جنگ با کفار

‏مسجدها محلی بوده است کـه از همان مسجد ارتش راه می افتاد برای‏‎ ‎‏جنگ با کفار و با قلدرها؛ از همان توی مسجد. آنجا خطبه خوانده‏‎ ‎‏می شد، دعوت می شدند مردم به اینکه فلان ـ مثلاً ـ آدم متعدی در فلان‏‎ ‎‏جا قیام کرده بر ضد مسلمین یا مال مردم را چپاول می کند، قلدری‏‎ ‎‏می کند، انحرافات دارد، و از همان مسجد راه می افتادند و می رفتند‏‎ ‎‏طرف دشمن. از همان جا قراردادها حاصل می شد.(111)‏

‏ ‏

20 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسجد مرکز گسیل‎ ‎نیرو برای سرکوبی‎ ‎کفار

‏مسجد در اسلام و در صدر اسلام همیشه مرکز جنبش و حرکتهای‏‎ ‎‏اسلامی بوده؛ از مسجد تبلیغات اسلامی شروع می شده است و از مسجد‏‎ ‎‏حرکت قوای اسلامی برای سرکوبی کفار و وارد کردن آنها در ‏‏[‏‏زیر‏‏]‏‏ بیرق‏‎ ‎‏اسلام بوده است. همیشه در صدر اسلام مسجد مرکز حرکات و مرکز‏‎ ‎‏جنبشها بوده است.(112)‏

31 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسجد مرکز‎ ‎طراحی عملیات‎ ‎جنگی

‏جنگهایی که در اسلام می شده است بسیاری از آن از مسجد طرحش‏‎ ‎‏ریخته می شد یا از منبر حضرت امیر ـ‌سلام الله علیه ـ به حسب بعضی‏‎ ‎‏خطبه هایی که در نهج البلاغه جمع شده است، خطیب بزرگ و فخر‏‎ ‎‏خطباست، با آن خطبه های بزرگ مردم را تجهیز می کردند برای دفاع از‏‎ ‎‏اسلام. و همین طور دستورهای اخلاقی، دستورهای عقیدتی، و همه‏‎ ‎‏چیز، در این کتاب مقدس هست.(113)‏

27 / 3 / 58

*  *  *


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 78

مسجد محل‎ ‎عبادت خدا و‎ ‎جنگ با کفار

‏در صدر اسلام همان مسجدی که عالِم در آن بود، همان مسجد هم‏‎ ‎‏ارتشی بود؛ و سردارهای سپاه هم همان جا بودند و با هم نماز‏‎ ‎‏می خواندند و با هم اطاعت می کردند، و با هم، هم جنگ می رفتند، یک‏‎ ‎‏همچنین وضعی داشت.(114)‏

24 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسجد مرکز تجهیز‎ ‎سپاهیان

‏همان طوری که پیغمبر در مسجد زندگی می کرد و در همان مسجد با‏‎ ‎‏مردم معاشرت می کرد و از همان مسجد هم تجهیز می کرد جیوش را‏‎ ‎‏برای کوبیدن قدرتها، از همین جمعیت پیغمبر را انتخاب فرمود بر ضد‏‎ ‎‏آنهایی که می خواستند چه بکنند.(115)‏

30 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسجد مرکز‎ ‎اجتماع سیاسی و‎ ‎نظامی

‏در صدر اسلام از همین مسجدها جیشها، ارتشها، راه می افتاده، مرکز‏‎ ‎‏تبلیغ احکام سیاسی اسلام بوده مسجد. هر وقت یک گرفتاری پیدا‏‎ ‎‏می شد، صدا می کردند که «الصَّلوةُ باِلجَماعَة»، اجتماع می کردند؛ آن‏‎ ‎‏گرفتاری را طرح می کردند، این صحبتها را می کردند. مسجد، مرکز‏‎ ‎‏اجتماع سیاسی است. و از این یک قدری وسعتش زیادتر، می شود نماز‏‎ ‎‏جمعه.(116)‏

‏ ‏

‏ ‏

25 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نظامیان اسلام‎ ‎آبادکنندۀ مساجد

‏ارتش اسلام هر جا رفته است و سردارهای اسلام هر جا پا گذاشتند،‏‎ ‎‏همان جایی که پا گذاشتند اول مسجد درست کردند. وقتی به قاهره‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 79

‏رسیدند اول خط کشیدند برای مسجد و همه جا اینطور بود؛ مسجد‏‎ ‎‏مطرح بود، معبد مطرح بود و ارتش اسلام برای آباد کردن مساجد و‏‎ ‎‏محرابها کوشش می کردند.(117)‏

15 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مساجد مرکز‎ ‎تصمیم گیری‎ ‎دفاعی

‏نماز جمعه و مساجد در صدر اول اسلام، یک وضعی داشت... من‏‎ ‎‏امیدوارم که این نماز جمعه در ایران، آن محتوای اصیل خودش را ، که‏‎ ‎‏در‌صدر اسلام داشته است، احیا کند. و قهراً می رود به سایر جاها؛‏‎ ‎‏قهری‌است مساله. وقتی مسلمین دیدند که این مساله صحیحی است که‏‎ ‎‏از آن غافل بوده اند، آنها هم کم کم ـ ولو دولتهایشان هم‏‎ ‎‏نخواهند‌‌می کنند این کار را... در صدر اسلام، امام جمعه و مسجد، این‏‎ ‎‏دو‌ابزار در دست مسلمانها بوده است و هر وقت می خواستند جنگ‏‎ ‎‏بروند‌از مسجد تجهیز می کردند، هر وقت می خواستند یک کار مهمی‏‎ ‎‏بکنند در مسجد طرح می کردند... و مسائل سیاسیشان را ‏‏[‏‏هم‏‏]‏‎ ‎‏می گفتند.(118)‏

22 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مساجد سنگر دفاع‎ ‎از اسلام

‏اسلام مساجد را سنگر قرار داد و وسیله شد از باب اینکه از همین‏‎ ‎‏مساجد، از همین جمعیتها، از همین جمعات، از همین جمعه ها و‏‎ ‎‏جماعات، همۀ اموری که اسلام را به پیش می برد و قیام را به پیش‏‎ ‎‏می برد، مهیا باشد.(119)‏

25 / 7 / 61

*  *  *


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 80

مساجد محل‎ ‎طراحی جنگها

‏در صدر اسلام مسائل سیاسی در مسجد و به وسیلۀ آنهایی که امام جمعه‏‎ ‎‏بودند حل و فصل می شد، و نقشه های جنگ در آنجا کشیده می شد، و‏‎ ‎‏مع الاسف ما را رساندند به آنجا که در خطبه های جمعه جز چند کلمه‏‎ ‎‏موعظه و تحذیر از اینکه نبادا در امور دخالت کنید چیزی نبوده‏‎ ‎‏است.(120)‏

12 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مساجد مرکز بسیج‎ ‎نظامی و سیاسی و‎ ‎اجتماعی

‏مسجدالحرام و مساجد در زمان رسول اکرم مرکز جنگ ها و مرکز‏‎ ‎‏سیاست ها و مرکز امور اجتماعی و سیاسی بوده. اینطور نبوده است که در‏‎ ‎‏مسجد پیغمبر ـ صلی الله علیه وآله ـ همان مسائل عبادی نماز و روزه‏‎ ‎‏باشد؛ مسائل سیاسی اش بیشتربوده.هروقت می خواستند به جنگ‏‎ ‎‏بفرستند اشخاص را و بسیج کنند مردم را برای جنگ ها، از مسجد شروع‏‎ ‎‏می کردند این امور را.(121)‏

25 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مساجد مرکز‎ ‎طراحی مسائل‎ ‎سیاسی و دفاعی

‏در صدر اسلام، مساجد، محافل و نمازها جنبه سیاسی داشته است، از‏‎ ‎‏مسجد راه می انداختند لشکر را به جنگی که باید بکنند و‌به آنجایی که‏‎ ‎‏باید بفرستند. از مسجد مسائل سیاسی طرح ریزی می شد.(122)‏

23 / 2 / 63

*  *  *

‏ ‏


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 81

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 82