فصل چهارم: احکام فقهی جنگ و دفاع
دفاع جمعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1395

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دفاع جمعی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دفاع با بذل مال و‎ ‎جان

مساله 1ـ‏ اگر دشمنی که از او بر اساس اسلام و اجتماع مسلمین ترس‏‎ ‎‏باشد، بلاد مسلمین و یا مرزهای آن را مورد هجوم قرار دهد، بر مسلمانها‏‎ ‎‏واجب است که از آن به هر وسیله ای که ممکن است با بذل مال و جان،‏‎ ‎‏دفاع نمایند.(201)‏

‏ ‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اذن در دفاع

مساله 2ـ‏ این دفاع مشروط به حضور امام ـ علیه السّلام ـ و اذن او و اذن‏‎ ‎‏نایب خاص یا عام او نیست، پس بر هر مکلفی بدون هیچ قید و شرطی‏‎ ‎‏واجب است به هر وسیله ای که باشد، دفاع نمایند.(202)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از بلاد‎ ‎مسلمین

مساله 3ـ‏ اگر ترس تسلط بیشتری بر بلاد مسلمین و توسعۀ استیلا و‏‎ ‎‏گرفتن بلاد آنها یا اسیر نمودن آنها باشد دفاع به هر وسیله ای که ممکن‏‎ ‎‏است واجب می باشد.(203)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجوب دفاع منفی‎ ‎در برابر دشمن

مساله 4ـ‏ اگر بر قلمرو اسلام از استیلای سیاسی و اقتصادی که منجر به‏‎ ‎‏اسارت سیاسی و اقتصادی مسلمین و موهون شدن اسلام و مسلمین و‏‎ ‎‏ضعیف شدن آنها می شود، ترس باشد، با وسیله های مشابه و مقاومتهای‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 122

‏منفی، دفاع واجب است؛ مانند نخریدن کالاهای آنان، و ترک استفاده از‏‎ ‎‏آن، و ترک رابطه و معامله با آنان مطلقاً.(204)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجوب قطع روابط‎ ‎با دشمن

مساله 5ـ‏ اگر در روابط اقتصادی و غیر آن بر قلمرو اسلام و بلاد‏‎ ‎‏مسلمین، ترس باشد که بیگانگان بر آن تسلط سیاسی یا غیر آن که‏‎ ‎‏موجب استعمار آنان یا استعمار بلادشان ولو از حیث فرهنگی می شود،‏‎ ‎‏پیدا کنند، بر همۀ مسلمین واجب است که از چنین روابطی اجتناب‏‎ ‎‏کنند، و اینگونه روابط، حرام می باشد.(205)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ترس از استیلای‎ ‎سیاسی دشمن

مساله 6ـ‏ اگر روابط سیاسی دول اسلامی با بیگانگان موجب استیلای‏‎ ‎‏آنان بر بلاد مسلمین یا نفوس و اموالشان شود یا موجب اسارت سیاسی‏‎ ‎‏مسلمین گردد، بر روسای دولتها حرام است که چنین روابط و مناسباتی‏‎ ‎‏داشته باشند؛ و پیمانهایشان باطل است.‏

‏     و بر مسلمین واجب است آنها را ارشاد کنند و آنان را ولو با مقاومت‏‎ ‎‏منفی، و ترک اینگونه روابط ملزم نمایند.(206)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع دول اسلامی‎ ‎از هجوم بیگانگان

مساله 7ـ‏ اگر ترس آن باشد که بیگانگان به یکی از دول اسلامی، هجوم‏‎ ‎‏برند بر تمام دول اسلامی واجب است به هر وسیلۀ ممکن از آن دفاع کنند‏‎ ‎‏کما اینکه بر سایر مسلمین (نیز) واجب است.(207)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حرام بودن پیمان‎ ‎دول اسلامی با‎ ‎بیگانه

مساله 8ـ‏ اگر یکی از دول اسلامی، پیمانی بست که با مصلحت اسلام و‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 123

‏مسلمین مخالف است، بر سایر دول (اسلامی) واجب است که با وسایل‏‎ ‎‏سیاسی یا اقتصادی، مانند قطع رابطۀ سیاسی و بازرگانی با آن دولت‏‎ ‎‏کوشش کنند تا آن پیمان را به هم بزنند.‏

‏     ‏‏و بر سایر مسلمین واجب است که با هرگونه مقاومت منفی که در‏‎ ‎‏امکانشان است در این کار، اهتمام بورزند، و چنین معاملاتی در شرع‏‎ ‎‏مقدس اسلام حرام و باطل می باشد.(208)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ترک روابط با دول‎ ‎اسلامی حامی‎ ‎دشمن

مساله 9ـ‏ اگر بعضی از روسای دول اسلامی یا بعضی از نمایندگان دو‏‎ ‎‏مجلس موجب نفوذ سیاسی یا اقتصادی بیگانگان بر مملکت اسلامی‏‎ ‎‏گردند، به طوری که از این نفوذ بر اساس اسلام یا بر استقلال مملکت ولو‏‎ ‎‏در آینده ترس باشد، (این رئیس مملکت یا نماینده) خائن است.‏

‏     و فرضاً هم که متصدی شدن آن مقام برایش حق باشد از مقامش ـ هر‏‎ ‎‏مقامی باشد ـ معزول است.‏

‏     و بر امت اسلامی است که ولو با مقاومت منفی مانند ترک معاشرت و‏‎ ‎‏ترک معامله با او و روگردان شدن از او به هر وجهی که ممکن است او را‏‎ ‎‏مجازات نمایند، و در اخراج او از تمام شئون سیاسی و محروم نمودن و از‏‎ ‎‏حقوق اجتماعی، اهتمام ورزند.(209)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از فلسطین با‎ ‎کمکهای مادی و‎ ‎معنوی

‏     ــ‏‏[‏‏راجع به پیکار اوج گیرنده و مسلحانه ای که در سرزمین مقدس‏‎ ‎‏فلسطین جریان دارد و اعمال وحشیانه صهیونیستی که بر ضد امت‏‎ ‎‏عربی و اسلامی به کار می رود نظر حضرتتان را بیان کنید تا خلق مسلمان‏‎ ‎‏ما در همه کشورها کلیۀ نیروهای مادی و معنوی خود را بسیج کرده و در‏‎ ‎‏این جهاد مقدس شرکت نمایند.‏‏]‏


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 124

‏بسم الله الرحمن الرحیم. همان طور که قبلاً خاطرنشان کردم در اوضاع‏‎ ‎‏و‌شرایط کنونی پس از گردن نهادن به قوانین مقدسۀ اسلام هیچ امری‏‎ ‎‏واجبتر از دفاع با جان و مال در راه سربلندی اسلام نمی باشد. هنگامی‏‎ ‎‏که‌می بینید خونهای برادران و خواهران بیگناه شما در سرزمینهای‏‎ ‎‏مقدس فلسطین جاریست و هنگامی که مشاهده می کنید که‏‎ ‎‏سرزمینهای ما اشغال شده و خانه هایمان به دست صهیونیستهای‏‎ ‎‏تبهکار ویران گشته است در این شرایط جز ادامۀ جهاد راهی نیست و‏‎ ‎‏برهمۀ مسلمانان واجب است که کمکهای مادی و معنوی خود را دراین‏‎ ‎‏پیکارمقدس بنمایند. و خداوند پشتیبان این اراده است.والله من وراء‏‎ ‎‏القصد ».(210)‏

19 / 7 / 47

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از میهن،‎ ‎وظیفه ای اسلامی

‏شما جوانان تحصیلکرده در هر جا هستید وظایف خطیری دارید: وظیفۀ‏‎ ‎‏دفاع از اسلام که به عهدۀ هر فرد مُسلم است؛ وظیفۀ دفاع از میهن و‏‎ ‎‏استقلال آن که از وظایف حتمیۀ اسلامی است.(211)‏

مرداد 1349

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع، تکلیف‎ ‎شرعی

‏دفاع از اسلام و کشور اسلامی، امری است که در مواقع خطر، تکلیف‏‎ ‎‏شرعی، الهی و ملی است؛ و بر تمام قشرها و گروهها واجب است.(212)‏

1 / 12 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع، واجب‎ ‎شرعی الهی

‏دفاع از مملکت اسلامی، دفاع از نوامیس مسلمین از واجبات شرعیۀ‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 125

‏الهیه ای است که بر همۀ ما واجب است.(213)‏

11 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع، واجب کفایی

‏مساله دفاع از اسلام و کشور اسلامی و اموال و نوامیس مسلمین از‏‎ ‎‏واجبات کفایی است. و همۀ ما، به حسب امکاناتی که در اختیار داریم،‏‎ ‎‏لازم است احتیاجات جبهه ها و پشت جبهه ها را، که آن نیز کمک به دفاع‏‎ ‎‏است، برآورده نماییم.(214)‏

22 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم دفاع از‎ ‎مسلمین

‏دفاع از نوامیس مسلمین و دفاع از بلاد مسلمین و دفاع از همۀ حیثیات‏‎ ‎‏مسلمین امری است لازم و ما باید خودمان را برای مقاصد الهی و دفاع از‏‎ ‎‏مسلمین مهیا کنیم.(215)‏

‏ ‏

9 / 12 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اذن در دفاع

سؤال:‏ آیا برای دفاع از اسلام و جمهوری اسلامی اجازۀ امام یا مرجع‏‎ ‎‏تقلید لازم است یا خیر؟‏

جواب:‏ دفاع از اسلام و جمهوری اسلامی به هر نحو ممکن بر تمام‏‎ ‎‏مکلفین واجب است و مشروط به اجازه نیست.(216)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفع دشمن، واجب‎ ‎کفایی

سؤال:‏ آیا نبرد با دشمن متجاوز بر مردم همان شهر یا کشور واجب است‏‎ ‎‏یا بر همۀ مسلمین؟‏


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 126

جواب:‏ دفع دشمن متجاوز بر تمام مسلمین واجب کفایی است.(217)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم دفاع حتی در‎ ‎ماه حرام

سؤال:‏ در چه صورت حرمت ماههای حرام شکسته و مسلمین می توانند‏‎ ‎‏جنگ کنند؟‏

جواب:‏ در جنگ دفاعی هر موقع که دفاع واجب باشد باید بر آن اقدام‏‎ ‎‏شود اگر چه در ماه حرام باشد.(218)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع بر همه واجب‎ ‎است

سؤال:‏ وظیفۀ زنان مسلمان در امر جهاد حق علیه باطل چیست؟‏

جواب:‏ جهاد بر زنها واجب نیست ولی گذشت که دفاع بر هر شخصی در‏‎ ‎‏حدود توانایی و امکانات واجب است.(219)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کمک و دفاع‎ ‎مسلمانان لازم‎ ‎است

سؤال:‏ اگـر دشمن کافر صهیونیستی، منطقه ای از کشور اسلامی را‏‎ ‎‏اشغال نظامی کند و مسلمانان ساکن آن منطقه با علم بر اینکه اگر‏‎ ‎‏مقاومت کنند، زیانهایی برای آنان از قبیل زندان و بازرسی خانه ها و‏‎ ‎‏امثال آنها را خواهد داشت، آیا بر آنان واجب است که به دفاع از خود قیام‏‎ ‎‏کنند؟ و حتی در صورتی که یقین داشته باشند که دفاعشان منجر به‏‎ ‎‏شهادت خواهد شد آیا بر آنان واجب است که مجاهدین اسلامی را که‏‎ ‎‏عملیات نظامی انجام می دهند، از جهت مادی و معنوی کمک کنند یا‏‎ ‎‏خیر؟‏

جواب:‏ دفـاع واجب است و بر مسلمانان لازم است آنها را کمک‏‎ ‎‏کنند.(220)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 127