فصل چهارم: احکام فقهی جنگ و دفاع
احکام دفاع و زمین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1400

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

احکام دفاع و زمین

‏ ‏

تقدم جبهه های‎ ‎ایران

سؤال:‏ برای کسی که می تواند در جبهه حق شرکت کند آیا نبرد در‏‎ ‎‏جبهه های ایران از جبهه های دیگر کشورهای اسلامی ارجحیت دارد؟‏

جواب:‏ در حال حاضر جبهۀ ایران مقدم است.(266)‏

‏ ‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجوب تعقیب‎ ‎دشمن

سؤال:‏ برای نبرد با سربازان باطل ورود به زمین آنان جایز است یا نه؟‏

جواب:‏ دفاع از اسلام و بلاد مسلمین تا هر کجا که لازم باشد واجب است‏‎ ‎‏تعقیب شود.(267)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تصرف به خاطر‎ ‎اسلام جایز است

سؤال:‏ گرفتن زمینهای شخصی مردم عراق که در مسیر پیروزی اسلام و‏‎ ‎‏نابودی رژیم کافر و متجاوز عراق و کوتاه کردن دست آن جنایتکاران از‏‎ ‎‏سرزمینهای اسلامی به طور موقت در تصرف رزمندگان اسلام قرار‏‎ ‎‏می گیرد از نظر شرعی چه حکمی دارد؟‏

جواب:‏ هر مقدار که دفاع از اسلام و مسلمین توقف بر آن دارد، نه تنها‏‎ ‎‏جایز است بلکه واجب و موجب قرب و رضای خداوند است.(268)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حذف اذن مالک در‎ ‎ضرورت دفاع‎ ‎واجب

سؤال:‏ برای دفاع از حق، استفاده کردن از منازل خالی اشخاص جایز‏‎ ‎‏است یا نه؟‏

جواب:‏ اگر ضرورت دفاع واجب، اقتضا کند، اجازۀ مالک شرط‏‎ ‎‏نیست.(269)‏

*  *  *


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 143

توقف در منازل‎ ‎مصادرۀ شرعی‎ ‎بلامانع است

سؤال:‏ از آنجا که در مناطق جنگی یا به طور کلی در تمام کشور بعضی از‏‎ ‎‏مراکز ارگانها و ادارات دولتی از منازل مصادره شده استفاده می کنند و با‏‎ ‎‏توجه به اینکه خود مسئولین می گویند بعضی از احکام صادره از‏‎ ‎‏دادگاهها درست نبوده است آیا خوابیدن و توقف و نماز خواندن و... در‏‎ ‎‏آنجا اشکال ندارد؟‏

جواب:‏ اگر احتمال داده شود که مصادره بر وجه شرعی بوده اشکال‏‎ ‎‏ندارد.(270)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

معرکه همان‎ ‎محدودۀ تیررس‎ ‎دشمن است

سؤال:‏ آیا معرکه، میدان منطقه در شب حمله است یا اینکه خط مقدم‏‎ ‎‏جبهه که دو طرف به سوی یکدیگر مبادلۀ آتش دارند معرکۀ نبرد به‏‎ ‎‏حساب می آید؟‏

جواب:‏ منظور از معرکه، محدودۀ تیر رس دشمن است در حدودی که‏‎ ‎‏جنگ است نه مثل شهرهای دور، مگر آنکه محدودۀ جنگ باشند.(271)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اجاره

مکان سلب‌شده‎ ‎ منفسخ است

سؤال:‏ شرکت رنگ زیراکس ایران برای انجام کارهای خود ملکی را در‏‎ ‎‏خرمشهر در اجاره داشت از روزی که جنگ شروع شد این ملک از تصرف‏‎ ‎‏شرکت خارج گردید و عملاً با توجه به موقعیت منطقه از آن تاریخ‏‎ ‎‏بلااستفاده ماند، صاحب ملک بعد از مدتی و اخیراً مراجعه نموده و طلب‏‎ ‎‏اجاره های خود می نماید. آیا طبق فتوای حضرت امام خمینی ـ دام ظله‏‎ ‎‏العالی ـ می بایست مبلغ مورد ادعا را به صاحب ملک پرداخت نمود یا نه؟‏‎ ‎‏در صورت مثبت بودن جواب فوق، سوال این است: که این شرکت دارای‏‎ ‎‏دستگاههایی است که به ارگانها و موسسات و سازمانهای مختلف در‏‎ ‎‏اغلب نقاط مملکت اجاره می دهد و مستاجر تعهد می نماید که‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 144

‏اجاره های فوق را هر ماهه پرداخت نمایند (چه دستگاه کارکرد داشته‏‎ ‎‏باشد و چه نداشته باشد) حال با توجه به اینکه تعدادی از این دستگاهها‏‎ ‎‏در مناطق جنگ تحمیلی (خرمشهر...) قرار دارند آیا شرکت مجاز است و‏‎ ‎‏می تواند ادعایی دال بر طلب این اجاره ها بنماید؟‏

جواب:‏ در فرض مرقوم که امکان استفاده از ملک به واسطه هجوم لشکر‏‎ ‎‏کفر از همه سلب شد اجاره منفسخ است و مالک حق مطالبۀ اجرت‏‎ ‎‏نسبت به مدت باقی مانده ندارد.(272)‏

*  *  *

‏ ‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 145