فصل چهارم: احکام فقهی جنگ و دفاع
احکام اموال، وسایل، اسلحه و مهمات در جنگ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1404

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

احکام اموال، وسایل، اسلحه و مهمات در جنگ

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اسراف و تبذیر،‎ ‎حرام و رعایت‎ ‎مقررات، واجب

سؤال:‏ اسراف و تبذیر در مصرف مهمات و خوراکیها در جبهه ها به چه‏‎ ‎‏صورت است؟‏

‏     بـا تـوجه به ایـن مساله که گاهی جمـع آوری دقیق مهمـات و‏‎ ‎‏مصرف‌کامـل خوراکیهـا به‌علت گرمـا و نقل و انتقـالات مشکل می بـاشد.‏

جواب:‏ اسراف و تبذیر حرام است و از اهم واجبات حفظ و نگهداری‏‎ ‎‏مهمات و اشیای مورد نیاز در جبهه ها است و تحمل هر زحمت و مشکلی‏‎ ‎‏در راه انقلاب اسلامی و پیشرفت آن برای کسانی که از هر فداکاری و‏‎ ‎‏جانبازی در این راه مضایقه ندارند آسان است البته هر کاری که موجب‏‎ ‎‏آسیب و ضربه خوردن از ناحیۀ دشمن شود ولو جمع آوری مهمات و‏‎ ‎‏غنایم باشد حرام است.(285)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استفاده از اموالِ‎ ‎مردمِ مناطق جنگی

سؤال:‏ ما در جبهۀ خرمشهر مستقر هستیم، چون وسایل استراحت‏‎ ‎‏نداشتیم، از منازل مردم مقداری وسایل غذاخوری و پتو آوردیم، در‏‎ ‎‏صورتی که نتوانیم این وسایل را به آنها برگردانیم چه حکمی دارد؟‏

جواب:‏ اگر یقین به رضایت صاحبان آنها ولو به شاهد حال، داشته باشید،‏‎ ‎‏چیزی بر شما نیست.(286)‏


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 150

رعایت مقررات

سؤال:‏ آیا رزمندگان اسلام می توانند لباسها و وسایل دیگری را که به آنها‏‎ ‎‏داده می شود، در خارج از منطقۀ نظامی مورد استفاده قرار دهند (اعمّ از‏‎ ‎‏استفاده شخصی و عمومی ـ مثلاً بسیج).‏

جواب:‏ بستگی به مقررات دارد.(287)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اطعام با اجازۀ‎ ‎متصدیان

سؤال:‏ آیا استفاده از مواد غذایی رزمندگان اسلام در داخل جبهه و مناطق‏‎ ‎‏جنگی که معمولاً از محل هدایای مردم تهیه می شود برای گروههایی که از‏‎ ‎‏مسئولین و غیره برای بازدید به جبهه می روند، مجاز است؟ چون در غیر‏‎ ‎‏این صورت امکان تهیه و خرید مواد غذایی برای آنها نیست.‏

جواب:‏ اگر از طرف متصدیان مربوطه داده می شود، اشکال ندارد.(288)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استفاده از اموال‎ ‎تابع مقررات

سؤال:‏ رزمندگان جبهه حق تا چه مقدار اجازۀ استفاده از اموال عمومی‏‎ ‎‏دارند؟‏

جواب:‏ در حدودی که مقررات دولت اسلامی اجازه می دهد استفاده‏‎ ‎‏مانع ندارد.(289)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 151