فصل چهارم: احکام فقهی جنگ و دفاع
احکام همکاری با دشمن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1406

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

احکام همکاری با دشمن

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جاسوسان حکم‎ ‎مهاجم را دارند

سؤال:‏ کشتن زن، پیرمرد، و کودکی که با نیروهای باطل همکاری می کند‏‎ ‎‏جایز است یا نه؟‏

جواب:‏ حکم مهاجم را دارند.(292)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فرار از جبهه جایز‎ ‎نیست

سؤال:‏ فرار از دشمن در کدام صورت حرام است و در کدام صورت جایز؟‏

جواب:‏ فرار از جبهه در هیچ حالی جایز نیست.(293)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از افشای‎ ‎اطلاعات جنگ

سؤال:‏ برخی از رزمندگان بر اثر عدم توجه به حکم شرعی و بدون توجه‌به‏‎ ‎‏مسائل امنیتی و خطر استفادۀ دشمن و ایادی داخلی آنان، اطلاعات‏‎ ‎‏گوناگون از جبهه و جنگ را در مکالمات بین یگانهای رزمی و نامه و تلفن‏‎ ‎‏به خویشاوندان و امثال آن، با سادگی و صداقت مطرح کرده‌که در برخی‏‎ ‎‏موارد ضربه های جبران ناپذیری بر وضعیت جبهه ها داشته و باعث تاخیر‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 152

‏و کندی عملیات و ریختن خون فرزندان عزیز اسلام شده است،‏‎ ‎‏خواهشمند است نظر مبارک را در این مورد مرقوم فرمایند تا رزمندگان و‏‎ ‎‏فرماندهان عزیز به جان بپذیرند و سرلوحۀ عمل خویش قرار دهند.‏

جواب:‏ چنین کاری نباید بکنند و چنانچه در اثر بی توجهی آنان اتفاق‏‎ ‎‏ناگواری بیفتد در دنیا و آخرت مسئول خواهند بود.(294)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 153