بخش دوم: امریکا سردمدار استکبار جهانی
فصل دوم: سیاست های امریکا در برخورد با جهان اسلام
فتنه گری (مفسده جویی) و جنگ افروزی در عالم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فتنه گری (مفسده جویی) و جنگ افروزی در عالم

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد فتنه جهت تضعیف اسلام  

‏در هر قطری‏‎[2]‎‏ از ممالک مسلمین فتنه ها به دست عمال اجانب برپا است؛‏‎ ‎‏فتنه هایی که با اساس اسلام و استقلال ممالک مخالف است. ایران مرکز‏‎ ‎‏تاخت و تاز اجانب خصوصاً امریکا و ایادی خبیثۀ آن است، و بازیگران و‏‎ ‎‏کارشناسان خارجی هر روز نغمه ساز می کنند برای تضعیف ملت و اسلام‏‎ ‎‏عزیز؛ نغمه های شومی که هستی کشور را پس از چندی ساقط می کند.‏‏(133)‏

4 / 7 / 55  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فساد و تباهی در فرهنگ صادراتی امریکا

‏شرق و افریقای عزیز ـ این قاره ای که با نهضت اسلامی ملی و قیام خونین‏‎ ‎‏مردم دلاور الجزایر از خواب گران بیرون آمد ـ و کشوری بعد از کشور دیگر‏‎ ‎‏[‏‏را‏‎ ‎‏]‏‏از چنگال امریکا و کشورهای استعمارگر دیگر نجات داد، باید روی‏‎ ‎‏پای خودشان بایستند و شدیداً با فرهنگ صادراتی مبارزه کنند.‏‎ ‎‏کشورهای افریقا و آسیا و سایر کشورهای دربند در قاره های دیگر باید‏‎ ‎‏بدانند که آنچه از غرب و شرق توطئه گر و استعماری و از امریکای متجاوز‏‎ ‎‏بر کشورهای ستم کشیده صادر می شود تباهی و فساد آن قابل مقایسه با‏‎ ‎‏اصلاح آن نیست.(134)‏

8 / 8 / 58  


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 89

ایجاد فساد در بلاد مسلمین  

‏این یک گرفتاری عمومی است برای همه مسلمین. یک گرفتاری‏‎ ‎‏هم گرفتاری برای همۀ جهان است؛ همۀ مستضعفان جهان. این گرفتاری‏‎ ‎‏به اضافۀ همۀ گرفتاری ها زیر سر امریکا و شوروی است. اگر امریکا‏‎ ‎‏پشتیبانی از اسرائیل نمی کرد، اسرائیل می توانست فلسطیـن را غصب‏‎ ‎‏کند؟ می توانست ادعا کند که جولان مال ماست و آن را برای خودشان‏‎ ‎‏ثبت کند؟ اگر امریکا نبود و این قدرت شیطانی نبود، این همه فساد در‏‎ ‎‏بلاد مسلمین حاصل می شد؟ این همه خونریزیهایی که در بلاد مسلمین‏‎ ‎‏انجام می شود با تحریکات امریکاست. امریکا و آنهایی که با او هستند،‏‎ ‎‏اینطورند و از این طرف شوروی هم همینطور.(135)‏

 4 / 11 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ افروزی

برای رسیدن به‎ ‎منافع

‏مساله ای که باید در آن جنبه ای که مربوط به روز است عرض کنم این‏‎ ‎‏است که بعد از آنکه این قدرتهای بزرگ و خصوصاً امریکا، در همۀ‏‎ ‎‏توطئه ها فلج شد و شکست خورد و می بیند که این جنگی هم که او برای‏‎ ‎‏ما به پا کرده است، این هم دارد به آخر می رسد ان شاءالله ، یک توطئۀ‏‎ ‎‏دیگری عمیقتر اجرا کرده است که در این توطئه، ما هم یک قدری بازی‏‎ ‎‏خوردیم و او این است که یک نقطه ای که پیش ما خیلی بزرگ است و ما‏‎ ‎‏نسبت به او حساسیت زیاد داریم، آن غائله را پیش آورد تا اینکه ملت ما‏‎ ‎‏را از آن مطلبی که در کشور خودش می گذرد و از آن جنگی که در کشور‏‎ ‎‏خودش می گذرد، غافل کند، قضیۀ هجوم اسرائیل به لبنان. امریکا‏‎ ‎‏می دانست که ما و ملت ما نسبت به لبنان حساسیت داریم و نسبت به‏‎ ‎‏اسرائیل هم از آن طرف حساسیت داریم. این دام را امریکا درست کرد.‏‎ ‎‏یعنی، آن نوکر خودش را فرستاد به اینکه حمله کند به لبنان و آنهمه‏‎ ‎‏خسارات وارد کند و آنهمه جنایات. و ما می دانیم که اگر میلیونها جمعیت‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 90

‏را از بین ببرند و یک مطلبی برای امریکا حاصل بشود و یک نفعی برسد،‏‎ ‎‏می گوید همه بروند از بین. این را ما از ابرقدرتها شناخته ایم. آنها در‏‎ ‎‏فکر این نیستند که در لبنان به زن و بچۀ مردم و به بلاد این مستمندان‏‎ ‎‏چه می گذرد. آنها دنبال این هستند که صدام را در این طرف سرجای‏‎ ‎‏خودش نگه دارند و ایران که در نظر آنها خیلی اهمیتش بیشتر از لبنان و‏‎ ‎‏جاهای دیگری است، برای آنها محفوظ بماند. امریکا می بیند که ما هم‏‎ ‎‏مرز با شوروی هستیم، آن هم در طول صدها کیلومتر و آن چیزی که‏‎ ‎‏امریکا را به وحشت می اندازد، آن شوروی است. و او می ترسد از اینکه‏‎ ‎‏چنانچه صدام از بین برود، شوروی بتواند در اینجاها یک غلطی بکند،‏‎ ‎‏لکن ما می دانیم که نمی تواند. بعد از اینکه ملت اینطور که هست و در‏‎ ‎‏صحنه هست، باشد، هیچ کس نمی تواند. علاوه بر آن، می بینند که اگر‏‎ ‎‏[‏‏در‏‏]‏‏ جنگ عراق پیش ببرد ایران و عراق را، جنگش را، به نفع خودش‏‎ ‎‏شکست بدهد عراق را، عراق به ایران متصل می شود، یعنی، ملت عراق،‏‎ ‎‏ملت مظلوم عراق از زیر چنگال این حزب ستمگر، خودش را اخراج‏‎ ‎‏می کند و متصل می کند به ملت ایران و یک حکومتی خودش تاسیس‏‎ ‎‏می کند موافق میل خودش، اسلامی. و اگر ایران و عراق به هم پیوند پیدا‏‎ ‎‏کنند و اتصال پیدا کنند، سایر این کشورهای کوچولویی که در منطقه‏‎ ‎‏هست، آنها هم به اینها می پیوندند و امریکا از این منطقۀ زرخیز، که برای‏‎ ‎‏او حاضر است هزاران لشکر خودش را از بین ببرد و هزاران مردم را از بین‏‎ ‎‏ببرد، محروم خواهد شد. این نقشه این است که بگین را وادار کند به‏‎ ‎‏اینکه تو حمله کن به لبنان. لبنان که تو حمله کردی، ایران حساسیت‏‎ ‎‏نسبت به او دارد و همه قوایش را متمرکز می کند در اینکه تو را از بین‏‎ ‎‏ببرد. و اگر ایران از جنگ عراق غافل بماند، عراق کار خودش را انجام‏‎ ‎‏می دهد و ایران در اینجا هم نمی تواند کاری بکند.(136)‏

31 / 3 / 61  


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 91

به راه انداختن جنگ به بهانه صلح در دنیا  

‏آنکه دم از حقوق بشر می زند، پایمال می کند ممالکی را که بیچاره‏‎ ‎‏هستند؛ ممالکی که زیر پای اینها دارد پامال می شود و اسمش را‏‎ ‎‏می گذارند کذا.‏

‏     آنکه می گوید ما برای صلح قیام کردیم و می خواهیم صلح در دنیا‏‎ ‎‏باشد، همۀ جنگها را اینها راه می اندازند. خوب، همین جنگی که ما الآن‏‎ ‎‏مبتلا به آن هستیم و کشور عراق هم مبتلا به آن هست، همین را آنها راه‏‎ ‎‏انداختند، لکن آقایان این جنگها را راه انداخته اند که صلح در دنیا پیدا‏‎ ‎‏بشود!(137)‏

31 / 5 / 61  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

امریکا در راس جنایتکاران  

‏قدرت های بزرگ در منطقه مشغول به فساد هستند و تاخت و تاز. از آن‏‎ ‎‏طرف شوروی در افغانستان و هرجا که بتواند دست درازی می کند و ملت‏‎ ‎‏مظلوم افغانستان را آن طور سرکوب می کند، و بحمدالله ملت افغانستان‏‎ ‎‏هم مقابلۀ مردانه ای در مقابل آن قدرت بزرگ کرده اند، و از آن طرف‏‎ ‎‏امریکا که در راس جنایتکاران است در همۀ کشورهای مظلوم و خصوصاً‏‎ ‎‏در کشورهای اسلامی آن طور دخالت و تجاوز می کند، و از آن طرف دنیا‏‎ ‎‏دست دراز کرده است و ملت هایی که باید مستقل باشند، در تحت ظلم‏‎ ‎‏خودش قرار داده است و مع الاسف این دولت ها هم ظلم پذیر شده اند.‏‏(138)‏

25 / 5 / 62  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سکوت امریکا در برابر فجایع لبنان  

‏شما ببینید امروز لبنان چه خبر است. الآن که من و شما اینجا نشسته ایم‏‎ ‎‏[‏‏در‏‏]‏‏ لبنان چه حمام خونـی دارنـد ‏‏[‏‏راه می اندازند‏‏]‏‏. این حکومت‏‎ ‎‏غاصـب و جائر لبنان، این امین خائن چه بساطی در سر این جمعیت‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 92

‏مردم لبنان در آورده است. اسرائیل چه بساطی در آنجا درآورده بود.‏‎ ‎‏حالا به جای او اینها دارند در می آورند. لکن امریکا ندیدیم که یک کلمه‏‎ ‎‏بگوید. خودش فرستاده آنجا و تفنگدارهایش را فرستاده آنجا کمکش‏‎ ‎‏برای این جنایات، یک اسمی رویش می گذارند. شاید هم خودشان‏‎ ‎‏درست می کنند صحنه را. دوتا فرض کنید ترقه می اندازند به یک جایی و‏‎ ‎‏یکی دوتا را زخمی می کنند، یا فرض کنید آنها کرده باشند، آن وقت اینها‏‎ ‎‏می ریزند خانه به خانه می گردند جوان ها را می گیرند، جوان ها را حبس‏‎ ‎‏می کنند، جوان ها را می کشند. این فجایع در دنیا دارد واقع می شود و‏‎ ‎‏امریکا نشسته دامن به آن می زند. و اسفناکتر این است که مسلمین‏‎ ‎‏نشسته اند و تماشا می کنند.(139)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

15 / 6 / 62  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عامل ناامنی در منطقه  

‏امروز شما ملاحظه می کنید که لبنان آن گرفتاری را دارد، آن قدر در آن‏‎ ‎‏الآن دارد جنایات واقع می شود. دیروز توسط صهیونیست ها مستقیماً و‏‎ ‎‏حالا توسط جُمَیِّل، «اَمین جُمَیِّل»،‏‎[3]‎‏ یعنی امریکاست که این کارها را‏‎ ‎‏دارد انجام می دهد. امریکا نمی خواهد که منطقه آرام باشد و بخواهند‏‎ ‎‏فکر بکنند که باید چه بکنند، امریکا هرجا بتواند خودش دخالت می کند،‏‎ ‎‏هر جا نتواند ایادیش را می فرستد که لااقل نفاق بیندازند بین مردم. این‏‎ ‎‏منافقینی که می خواستند در ایران آن طور وقایع را ایجاد کنند و جنایات‏‎ ‎‏را ایجاد کنند و کردند و فرار کردند و حالا هم باز تتمه شان هست، اینها‏‎ ‎‏همان راه را دارند می روند.(140)‏

27 / 6 / 62  

‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 93

  • )) ناحیه.
  • )) امین جمیّل در سال 1982 م. پس از قتل برادرش، بشیر جمیّل، به ریاست جمهوری لبنان رسید و در دوران حکومت دو ساله اش لبنان عرصه تاخت وتاز نظامیان امریکایی و فرانسوی قرار گرفت.