مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

مقدمه

‏عشق و شور، طراوت و پاکی، شجاعت و سرسختی، استقلال طلبی و عدالتخواهی، ایثار‏‎ ‎‏و از خودگذشتگی، استعداد و توانایی و... از جمله ویژگیهایی هستند که سراسر وجود‏‎ ‎‏هر جوانی مالامال از آنهاست. در دوران جوانی روح عرفان، اخلاق و معنویت متجلی‏‎ ‎‏شده و جوانان آماده پذیرش فضیلتها و ارزشهای الهی می شوند و زمینه های کمال طلبی‏‎ ‎‏در آنان بروز می کند؛ از اینرو بخش معتنابهی از سرمایه گذاریها و برنامه ریزیهای‏‎ ‎‏دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت و تلاشگران عرصه های فکری و فرهنگی متوجه این‏‎ ‎‏قشر می باشد؛ و محور اساسی سیاستگذاریهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مخاطب‏‎ ‎‏اصلی رسانه های جمعی همواره جوانان بوده و خواهند بود.‏

‏     ویژگیها و استعدادهای نهفته در وجود جوانان مناسبترین زمینه برای طراحی و ایجاد‏‎ ‎‏هرگونه تغییر و تحول فردی و اجتماعی است، به طوری که چرخهای کثیری از انقلابات‏‎ ‎‏و تحولات توسط این گروه به حرکت درآمده و سرعت می گیرد. کنکاش در تاریخ ملل‏‎ ‎‏مختلف و از جمله جریانات حاکم بر ایران در یکصد سال گذشته موید این مدعاست.‏‎ ‎‏بخش انبوهی از بازیگران و نقش آفرینان حوادث مختلف جوانان بوده و امکانات و‏‎ ‎‏انرژیهای بسیاری مصروف جذب و هدایت آنان به سمت اهداف معین (اعم از مثبت و‏‎ ‎‏منفی، ارزشی و ضدارزشی) شده است.‏

‏     از آغاز انقلاب مشروطیت تا به امروز، کشور ما آبستن تحولات و وقایع مختلفی بوده‏‎ ‎‏است. در این میان سالهای سیاه ستم شاهی پس از 15 خرداد سال 42 و روند سریع‏‎ ‎‏شکل گیری انقلاب اسلامی از ویژگی خاص به خود برخوردار است. نگاه ژرف و‏‎ ‎‏بصیرت الهی سکاندار اصلی انقلاب حضرت امام (س) دست مایه ای بود برای آنکه در‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ا

‏راستای توجه به تمامی اقشار درگیر در امر مبارزه، عنایت ویژه نسبت به جوانان مورد‏‎ ‎‏غفلت قرار نگیرد. تامل و تدبر در پیامها، اعلامیه ها و سخنرانیهای امام عزیز در طول‏‎ ‎‏سالهای قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان از این نکته مهم دارد که چگونه‏‎ ‎‏ایشان از سرآگاهی جان و روان نسل جوان جامعه را مورد خطاب قرار داده و آنان را‏‎ ‎‏ مرحله به مرحله به سوی قله های شرف و انسانیت رهنمون ساخت و از این رهگذر‏‎ ‎‏پیروزی و تداوم انقلاب را در میان امواج سهمگین ابتلائات تضمین نمود.‏

‏     درک و شناخت درست حضرت امام (س) از مراتب و کمالات انسان و نیازهای‏‎ ‎‏واقعی جوانان، سبب توجه و تذکر نکات مورد لزوم به نوجوانان و جوانان جامعه شد. به‏‎ ‎‏عنوان مثال در دهۀ پنجاه که اقدامات ضداخلاقی و معارض با ارزشهای اسلامی از سوی‏‎ ‎‏نظام طاغوتی به اوج خود رسیده بود، امام امت همراه با معرفی ماهیت پلید رژیم شاه،‏‎ ‎‏جوانان را نسبت به فعالیتهای تخریبی و انحرافی آنان آگاه و هوشیار می ساخت. همچنین‏‎ ‎‏حساسیت بسیار نسبت به رشد جنبه های روحی و معنوی در میان جوانان سبب شد که‏‎ ‎‏در سالهای نخست پیروزی انقلاب تحول چشمگیری در قشر جوان جامعه بوجود آمد؛‏‎ ‎‏و خیل عظیمی از خداجویان رهیده از ارزشهای پست و حیوانی راه سعادت خود را در‏‎ ‎‏تزکیه نفس و سلوک الی الله جستجو کردند. نفس مسیحایی امام عاشقان و دلدادگانی را‏‎ ‎‏در میان جوانان پرورش داد، که بسیاری از اهل ریاضت و سیر و سلوک به حال آنان غبطه‏‎ ‎‏می خوردند.‏

‏     از سوی دیگر نسل جوان جامعه نیز گمشده و الگوی برین خویش را در وجود نازنین‏‎ ‎‏امام یافتند. زیرا که شخصیت جامع الاطراف، خصوصیات علمی و عملی و دیدگاههای‏‎ ‎‏منحصر به فرد او در زمینه های اعتقادی، عرفانی، سیاسی، حمایت از محرومان و‏‎ ‎‏مستضعفان، آزادیخواهی، عدالتجویی و... پاسخگویی تمامی نیازها و خلا وجودی‏‎ ‎‏جوانان شهری و روستایی این سرزمین اسلامی بوده است.‏

‏     در حال حاضر منش و دیدگاههای به جای مانده از آن خدامرد همچون سرمایه‏‎ ‎‏گرانقدری فراروی مردم ما و همه جویندگان راه حق و فضیلت، به خصوص جوانان و‏‎ ‎‏نوجوانان موحد و مسلمان است.‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ب

ویژگیهای این مجموعه:

‏1. این مجموعه که در گروه اجتماعی معاونت پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام‏‎ ‎‏خمینی(س) استخراج و با همکاری کارشناسان دبیرخانه شورای عالی جوانان تنظیم‏‎ ‎‏شده مشتمل بر 9 فصل است فصل اول که «امام و جوانان» عنوان آن است به مباحثی‏‎ ‎‏پیرامون تمجید امام از جوانان و لزوم تقرب جوانان به معنویت پرداخته شده است.‏

‏     فصل دوم: تحت عنوان «جوانان در رژیم طاغوت» به مواضع حضرت امام پیرامون‏‎ ‎‏توطئه استعمارگران در انحراف جوانان بوسیله رواج فساد و آزار و اذیت جوانان‏‎ ‎‏اختصاص داده شده است.‏

‏     فصل سوم: با عنوان جوانان و پیروزی انقلاب اسلامی به نقش جوانان در پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی اختصاص یافته است.‏

‏     فصل چهارم و پنجم: به «انقلاب اسلامی و تحول جوانان» و «وظایف جوانان در‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی» مربوط است و شامل مطالبی پیرامون همراهی و همگامی جوانان با‏‎ ‎‏نهضت، حفظ وحدت، حفظ استقلال کشور، ایستادگی در مقابل توطئه ها، تشکیل ارتش‏‎ ‎‏بیست میلیونی، تلاش و سازندگی، شرکت در انتخابات و اتکال به خداوند می شود.‏

‏     فصل ششم و هفتم: به جوانان و دفاع مقدس و شهادت طلبی جوانان اختصاص داده‏‎ ‎‏شده است.‏

‏     فصل هشتم و نهم: که به تعلیم و تربیت جوانان و هشدارهای امام به جوانان مربوط‏‎ ‎‏است. سخنان امام پیرامون اصلاح فرهنگ گذشته و والدین و تربیت فرزندان آمده است.‏

‏     2. فهرست تفضیلی و فهرست مآخذ کلام امام در پایان این مجموعه آورده شده که‏‎ ‎‏راهنمای مناسبی برای دسترسی به مطالب و مآخذ مورد نیاز محققین است.‏

‏     3. علاوه بر عناوین و سرفصلهای مطالب این کتاب، برای هر یک از قطعات منتخب‏‎ ‎‏نیز جمله یا عنوانی در نظر گرفته شده است که عبارت آن لزوماً عین عبارت حضرت امام‏‎ ‎‏نیست، هرچند کوشش شده است به تعابیر امام نزدیک باشد لذا خوانندگان و محققان‏‎ ‎‏محترم باید توجه داشته باشند که عناوین هر یک از قطعات منتخب از تنظیم کنندگان این‏‎ ‎‏مجموعه می باشد و نباید به حضرت امام منتسب گردد.‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ج

‏     4. تاریخ صدور پیامها و سخنرانیهای حضرت امام ماخوذ از مجموعه (صحیفه امام)‏‎ ‎‏در ذیل هر قطعه ذکر شده و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل ذکر شده که‏‎ ‎‏در پایان هر قطعه در انتهای کتاب آورده شده است.‏

‏     5. در تنظیم قطعات منتخب داخلی هر یک از فصول و عناوین فرعی ترتیب و توالی‏‎ ‎‏تاریخی صدور آنها از طرف حضرت امام ملاک بوده، نه توالی منطقی مطالب.‏

‏ ‏

معاونت پژوهشی

‏موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س)‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه د