فصل دوم: جوانان در رژیم طاغوت
فاسد کردن جوانان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

فاسد کردن جوانان

 

 

 

تهیه عیش و نوش

‏این روزنامه ها خائنند به مملکت ما بعضی شان. یک جمعۀ تعطیل‏‎ ‎‏و یک جوانهای اول شباب و باز بودن مراکز فساد؛ تهیه کردن عیش‏‎ ‎‏و نوش برای آنها هر طور! بعد از ده سال، دیگر یک جوان سالم‏‎ ‎‏برای این مملکت باقی نمی ماند. خدا خائن را لعنت کند ‏‏[‏‏آمین‏‎ ‎‏حضار‏‏]‏‏. یک جوان سالم برای شما باقی نمی ماند، تمام به مراکز‏‎ ‎‏فساد کشیده می شوند.‏

‏     من به شما آقایان توصیه می کنم، برسانید به این مملکت،‏‎ ‎‏برسانید به همۀ اطراف این مملکت، که آقا در مقابل یک همچو‏‎ ‎‏کاری که جوانهای شما را دارند فوج فوج از دستتان می گیرند،‏‎ ‎‏مجامع دینی درست کنید. در جمعه ها که آنها می خواهند شما را به‏‎ ‎‏مراکز فساد بکشند، مجامع تبلیغاتی درست کنید؛ مردم را دعوت‏‎ ‎‏به دین بکنید؛ مصالح روز را به مردم بگویید؛ مفاسد روز را به‏‎ ‎‏مردم بگویید. موظفیم ما به این معنا؛ باید این کار بشود. اگر این کار‏‎ ‎‏نشود، از دست می برند جوانهای شما را. برای جوانها یک مراکزی‏‎ ‎‏درست کنید که در آنجا تبلیغ بشوند آنها؛ گفته بشود مطالب؛‏‎ ‎‏مفاسدی که در این مملکت واقع می شود گفته بشود؛ تا اندازه ای‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 33

‏که سازمان‏‎[1]‎‏ می گذارد.(49)‏

18 / 6 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دامن زدن به مراکز فساد و فحشا

‏مدرسۀ فیضیه و دارالشفاء پایگاه فقه اسلامی و مرکز احرار و جوانان‏‎ ‎‏فداکار، غصب و در حال تعطیل باقی است. در مقابل، به مراکز فساد و‏‎ ‎‏فحشا هر چه بیشتر دامن زده می شود تا جوانان ما را به تباهی کشند و‏‎ ‎‏رشد معنوی نکنند و در مقابل خواست اجانب پایدار نباشند.‏

‏     من با کمال تاسف از وضع ایران، به شما دانشجویان داخل و خارج‏‎ ‎‏امیدوارم؛ امید روزی که کشور از لوث وجود اجانب و عمال آنها پاک‏‎ ‎‏شود. شما ای جوانان عزیز! یاس به خود راه ندهید، حق پیروز‏‎ ‎‏است.‏‏(50)‏

4 / 7 / 55

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

به فحشا کشاندن نسل جوان

‏مع الاسف ما باید در اربعینی بعد از اربعین بلکه در اربعینات پنجاه‏‎ ‎‏سالۀ دورۀ سیاه و عزای این ملت بزرگ، در حوادثی که در این‏‎ ‎‏پنجاه سال از اختناق و قتل و حبس و تبعید و بالاتر از آن از‏‎ ‎‏ورشکستگی اخلاقی و فرهنگی به دست این دودمان نشاندار، که‏‎ ‎‏در عقب نگه داشتن و به فسادگرایاندن و به فحشا کشاندن نسل‏‎ ‎‏جوان ما نقش بزرگی داشتند و اَلحق ماموریت را خوب انجام‏‎ ‎‏دادند، در سوگ بنشینیم و در هدر دادن مخازن زیرزمینی و از آن‏‎ ‎‏مهمتر مخازن روی زمینی که نسل جوان است در عزا باشیم.(51)‏

9 / 2 / 57


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 34

گسترش ابزار فساد جوانان

‏ایرانیها تمام جنایاتی که تا حالا بر آنها شده است در این پنجاه‏‎ ‎‏سال، و تمام بدبختیهایی که اینها داشته اند، چه از اینکه‏‎ ‎‏نگذاشته اند رشد فکری بکنند جوانها، و از آن طرف به واسطۀ‏‎ ‎‏زیادیِ مراکز فساد که مراکز فحشا و فساد و اشاعۀ این مراکز، چه از‏‎ ‎‏ناحیۀ اینکه مثلاً مشروب فروشی چقدر هست، این کازینوها و این‏‎ ‎‏بساط چقدر هست، مجلاتی که اسباب فساد می شود و جوانها را‏‎ ‎‏فاسد می کند چقدر در این پنجاه سال بوده است و ترویج از آنها‏‎ ‎‏کرده اند، و رادیوها چه حالی داشتند، سینماها چه حالی داشتند،‏‎ ‎‏تلویزیونها چه حالی داشتند، همۀ اینها به واسطۀ این است که این‏‎ ‎‏رژیم و این حکومت حکومتی است که می خواهد که این جوانهای‏‎ ‎‏ما را فاسد کند؛ و این ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ مراکز زیاد فحشا و همۀ اطراف و همۀ‏‎ ‎‏جوانب فحشا را رواج دادند برای این است که جوانها را از‏‎ ‎‏دانشگاهها بکشند به میخانه ها و به کارهای زشت و بد. پس این‏‎ ‎‏جنبه که عبارت از فاسد کردن جوانهای ماست، این هم زیر سر‏‎ ‎‏همین حکومت فاسد است، که اگر حکومت حکومت صالح بود و‏‎ ‎‏مصالح مسلمین را ـ مصالح ملت را ـ در نظر می گرفت،‏‎ ‎‏نمی گذاشت که این قوۀ بزرگ و این نیروی عظیم ملی فاسد بشود و‏‎ ‎‏کار از آن نیاید.(52)‏

24 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استفاده غیرصحیح از مظاهر تمدن

‏تمام آثار تجدد و تمدن در اسلام مجاز است مگر آنهایی که فساد‏‎ ‎‏اخلاق بیاورند، فساد عفت بیاورند. اسلام آن چیزهایی را که‏‎ ‎‏مخالف با مصالح ملت بوده است، آنها را نفی کرده. آنهایی که‏‎ ‎‏موافق با مصالح ملت است، آنها را اثبات کرده است. ما الآن این‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 35

‏مظاهر تمدنی که در جاهای دیگر ـ در ممالک پیشرفته ـ از آنها‏‎ ‎‏استفاده های صحیح می شود، وقتی که آمده است در مملکت ما‏‎ ‎‏یا مملکتهای شبیه به مملکت ما، استفاده هایی که از اینها می شود‏‎ ‎‏استفاده های فاسد می شود؛ مثلاً سینما. ممکن است که کسی در‏‎ ‎‏سینما نمایشهایی که می دهد نمایشهای اخلاقی باشد، نمایشهای‏‎ ‎‏آموزنده باشد، که این را هیچ کس منع نکرده؛ و اما سینمایی که‏‎ ‎‏برای فساد اخلاق جوانهای ماست، و اگر چند روز جوانهای ما در‏‎ ‎‏این سینماهایی که در این عصر متعارَف بود و در زمان شاه‏‎ ‎‏متعارف است، اگر چند وقت یک جوان برود در آنجا فاسد بیرون‏‎ ‎‏می آید، دیگر به درد نمی خورد... و اینها می خواهند همین بشود.‏‎ ‎‏یعنی تمام برنامه هایی که اینها درست کرده اند، برنامه های‏‎ ‎‏فرهنگی، برنامه های هنری، هرچه درست کرده اند استعماری‏‎ ‎‏است. می خواهند اینها جوانهای ما را یک جوانهایی بار بیاورند که‏‎ ‎‏به درد آنها بخورند، نه به درد مملکت خودشان بخورند؛ یا فاسد‏‎ ‎‏بشوند، یک عضو فاسدی بشوند. اگر یک مدتی این جوانها در‏‎ ‎‏این مراکز فسادی که اینها درست کرده اند و در اختیار جوانها‏‎ ‎‏گذاشته اند... .‏

‏     آن قدری که مراکز فساد در تهران ـ الآن بیشتر از کتابخانه‏‎ ‎‏است، بیشتر از مراکزی است که برای تعلیم و تربیت است ـ برای‏‎ ‎‏این است که می خواهند این جوانها به طرق مختلفه... بیکاره و‏‎ ‎‏بیعار بار بیایند؛ دیگر در مقابل این استفاده جوهای خارجی‏‎ ‎‏نتوانند کاری ‏‏[‏‏بکنند‏‏]‏‏؛ یعنی بی تفاوت باشند نسبت به آنها. این‏‎ ‎‏جوانهایی که تریاکی بار آمده اند، هروئینی بار آمده اند،‏‎ ‎‏شارب الخمر هستند، قمارباز شده اند ـ عرض بکنم ـ در مراکز‏‎ ‎‏فساد و فحشا رفتند، اینها دیگر همان عیاشیها را تمام مقاصد‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 36

‏خودشان می دانند و عالم هرچه بشود، آنها بی تفاوتند نسبت به‏‎ ‎‏آنها. و آنها می خواهند که این نسل جوانی که ممکن است یک‏‎ ‎‏ثروت بزرگی برای یک مملکت باشد و این مملکت را جلو ببرد،‏‎ ‎‏این نسل جوان را کاری بکنند که به عقب برگردد، یعنی چیزی‏‎ ‎‏بشود بیفایده؛ یک امر بیفایده ای، یک ثروت بیفایده ای برای‏‎ ‎‏مملکت بشود. این یکی از کارهایشان است که می کنند.(53)‏

1 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انهدام نیروی انسانی

‏این دانشگاههای ما را به یک صورتی درآورد که نیروی انسانی ما‏‎ ‎‏را هدر داد. کاش هدر بود، نیروهای انسانی ما را منقلب کرد به‏‎ ‎‏یک نیروهای غیرانسانی. این سینماهایی که در زمان ایشان مشغول‏‎ ‎‏فعالیت بودند، آن مراکز فحشایی که اینها درست کردند، مراکز‏‎ ‎‏فحشایی که موجود کردند برای اینکه جوانهای ما را بکِشند به آن‏‎ ‎‏مراکز و غافل کنند از مسائل حیاتی خودشان، از مسائل‏‎ ‎‏زندگی بخش خودشان، این مراکز اسباب این شد که این نیروی‏‎ ‎‏انسانی که باید در خدمت کشور ما باشد علاوه بر اینکه معطل‏‎ ‎‏شد، منقلب شد به یک نیروی غیرانسانی.(54)‏

1 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سلب انسانیت

‏جوانهای ما را فانی کرد، به باد فنا داد. از همۀ شناعتها ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ جنایتها‏‎ ‎‏بالاتر، از دست دادن نیروی انسانی است؛ انسان است که می تواند‏‎ ‎‏کار بکند و ارزش دارد والاّ آب و خاک و اینها ارزش ندارد، انسان‏‎ ‎‏ارزش دارد. این انسانیت را سلب کرد از ایران؛ جوانها و نیروهای‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 37

‏جوانهای ما را اصل به باد فنا داد.(55)‏

1 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فساد اخلاق جوانان

‏شاه تمام آثار تمدن را در ایران به یک آثار فاسد کنندۀ مفسد‏‎ ‎‏درآورد: سینماها را محل فساد درست کرد، اخلاق جوانهای ما را‏‎ ‎‏فاسد کرد، مراکز فحشا را زیاد کرد، مراکزی که جوانهای ما را‏‎ ‎‏عادت به چیزهای باطل مثل هروئین می کند زیاد کرد؛ و ما با اینها‏‎ ‎‏مخالفیم.(56)‏

29 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت با فحشا

‏این آدم به واسطۀ نوکری که داشته، مراکز فحشا درست کرده.‏‎ ‎‏تلویزیونش مرکز فحشاست، رادیوش ـ بسیاری اش ـ فحشاست.‏‎ ‎‏مراکزی که اجازه دادند برای اینکه باز باشد، مراکز فحشاست. اینها‏‎ ‎‏دست به دست هم دادند. در تهران مرکز مشروب فروشی بیشتر از‏‎ ‎‏کتاب فروشی است، مراکز فساد دیگر اِلی ماشاءالله است. برای چه؟‏‎ ‎‏سینمای ما مرکز فحشاست. ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز‏‎ ‎‏فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما با‏‎ ‎‏تلویزیون مخالف نیستیم، ما با آن چیزی که در خدمت اجانب برای‏‎ ‎‏عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ماست، با‏‎ ‎‏آن مخالف هستیم. ما کی مخالفت کردیم با تجدد؟ با مراتب تجدد؟‏‎ ‎‏مظاهر تجدد وقتی که از اروپا پایش را در شرق گذاشت ـ خصوصاً در‏‎ ‎‏ایران ـ مرکز ‏‏[‏‏عظیمی‏‏]‏‏ که باید از آن استفادۀ تمدن بکنند ما را به‏‎ ‎‏توحش کشانده است. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 38

‏خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد؛ و شما می دانید‏‎ ‎‏که جوانهای ما را اینها به تباهی کشیده اند. و همین طور سایر این‏‎ ‎‏[‏‏مراکز‏‏]‏‏. ما با اینها در این جهات مخالف هستیم. اینها به همۀ معنا‏‎ ‎‏خیانت کرده اند به مملکت ما.‏‏(57)‏

12 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ابتذال سینماها

‏آن چیزی که مهم است، یکی نیروی انسانی است که به هدر‏‎ ‎‏دادند؛ برای اینکه آن چیزهای اعتیادی را، از قبیل تریاک و‏‎ ‎‏هروئین، اینها منتشر کردند و اینها را کشاندند به آنجاها. مراکز‏‎ ‎‏فحشا درست کردند و جوانهای ما را بردند آنجا. سینماها را به‏‎ ‎‏صورت مبتذل درآوردند و جوانهای ما را بردند آنجا. جوانهای ما‏‎ ‎‏را بکلی خراب کردند.(58)‏

17 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ازدیاد مراکز فحشا

‏مراکزی که برای فحشا درست کردند در تمام کشور، خصوصاً در‏‎ ‎‏تهران. این همه مراکز فحشا در تهران و اطراف تهران درست شد.‏‎ ‎‏جوانهای ما را کشیدند به این مراکز، و در آن مراکز این نیروی‏‎ ‎‏انسانی ما را از بین بردند. از آن طرف، اقتصاد ما را به آنطور که‏‎ ‎‏می بینید رساندند.(59)‏

18 / 11 / 57

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

اغفال جوانان

‏در زمان این ‏‏[‏‏شاه‏‏]‏‏ هم همۀ چیزهای ما را بردند؛ همۀ حیثیت ما را‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 39

‏بردند. آنقدری که به نیروی انسانی ما ضرر زدند، به نیروی مادی‏‎ ‎‏ما ضرر نزدند. آنقدری که انسانها را نگذاشتند رشد بکنند،‏‎ ‎‏آنقدری که مراکز فحشا را درست کردند، قمارخانه ها را درست‏‎ ‎‏کردند، فحشاخانه ها را درست کردند و در اختیار جوانهای ما‏‎ ‎‏گذاشتند و آنها را غافل کردند از مقدرات خودشان، آنقدر که ابتلا‏‎ ‎‏به این مواد مخدِره اینها پیدا کردند در زمان اینها، برای اینکه همه‏‎ ‎‏چیزشان را تخدیر کنند و نگذارند نسبت به مقدرات خودشان فکر‏‎ ‎‏بکنند. لکن خدای تبارک و تعالی خواست که در این دو سال اخیر،‏‎ ‎‏البته مبدا از 15 خرداد بود لکن در این دو سال اخیر که نهضت‏‎ ‎‏شکوفا شد، خدای تبارک و تعالی به شما کمک کرد.(60)‏

17 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سلب آزادی جوانان

‏به اسم آزادی آزاد زنان و آزاد مردان. آزادی را از زن و مرد سلب‏‎ ‎‏کردند... جوانها را هم منحط کردند. مراکز فحشا اِلی ماشاءالله ‏‎ ‎‏برای جوانهای ما درست کردند به اسم «آزادی»، به اسم‏‎ ‎‏«پیشرفت»، به اسم «تمدن»! جوانهای ما را به فحشا کشیدند. به‏‎ ‎‏اسم آزادی، همۀ آزادیها را از ماها سلب کردند... با اسمهای‏‎ ‎‏فریبنده، با الفاظ بزک کرده مملکت ما را رو به خرابی بردند. بالاتر‏‎ ‎‏از همه جوانهای ما را فاسد کردند. نیروی انسانی ما را به عقب‏‎ ‎‏نشاندند.(61)‏

26 / 2 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تبلیغ مراکز فساد

‏آنکه از همه چیز به کشور ما صدمه اش بیشتر بود این بود که نیروی‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 40

‏انسانی ما را خراب کردند و نگذاشتند رشد بکند. مراکز فساد در‏‎ ‎‏شهرها، و بخصوص در تهران، آنقدر زیاد بود و آنقدر تبلیغ در‏‎ ‎‏کشاندن جوانهای ما به این مراکز فساد شد، و آنقدر راههای فساد‏‎ ‎‏را برای جوانهای ما باز کردند و دامن زدند به اینها اینکه کشاندند‏‎ ‎‏اینها را در مراکز فساد، این خرابی از همۀ خرابیها بدتر بود.‏‎ ‎‏خرابیهای مادی جبرانش آسانتر است از خرابیهای معنوی.(62)‏

9 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشویق جوانان به مراکز فحشا

‏جوانهای ما را بد بار آوردند؛ هروئینی بار آوردند، تریاکی بار‏‎ ‎‏آوردند، قمارباز بار آوردند، شرابخوار بار آوردند و یک صدمۀ‏‎ ‎‏بزرگی به کشور ما زدند که نیروی انسانی را از ما گرفتند؛ نیروهای‏‎ ‎‏انسانی را هدر دادند... جوانهای ما را برایشان مراکز فحشا تهیه‏‎ ‎‏کردند؛ و تشویق کردند به این مراکز فحشا. مراکز فحشا را‏‎ ‎‏می گویند بیشتر از کتابخانه هست! و همین طور هم هست.(63)‏

23 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

گرفتن فکر جوانان

‏اصل برنامه این بوده است که جوانهای ما را به فساد بکشند. اینها‏‎ ‎‏برای اینکه مبادا یک قدرتی یک وقت در مقابلشان قیام کنند، هر‏‎ ‎‏جا که احتمال یک قدرتی می دادند آن را با تمام قوا سرکوب‏‎ ‎‏کردند... اینها می خواستند که هر قوه ای که احتمال بدهند که در‏‎ ‎‏مقابل اجانب بایستد و اربابها بایستد و هر فکری را که احتمال‏‎ ‎‏بدهند که این فکر در مقابل آنهاست، اگر بتوانند فکر را از او‏‎ ‎‏بگیرند. فکر را چه طور بگیرند؟ به اعتیاد به مشروبات، به اعتیاد‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 41

‏به هروئین و امثال این مخدرات که فکر انسان را می گیرد؛ انسان را‏‎ ‎‏از میان تهی می کند، مراکز فحشایی که سرتاسر مملکت بود، مراکز‏‎ ‎‏فسادی که سرتاسر مملکت بود، خوب، این هم جوانها را مشغول‏‎ ‎‏می کرد به یک امور شهوانی که بکلی افکار را از دستشان‏‎ ‎‏می گرفت. این یک برنامه بود ... این برنامه روی یک حساب ‏‏[‏‏بود‏‏]‏‎ ‎‏نه اینکه همین طوری می شد. یک حساب، حسابِ دقیق این کارها‏‎ ‎‏انجام می گرفت.(64)‏

12 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خارج کردن جوانان از صحنه

‏خدمتی که مجله ها و روزنامه ها و سایر رسانه های این مملکت‏‎ ‎‏می توانند به کشور خودشان و به اسلام بکنند این است که وضع‏‎ ‎‏این مجله ها را تغییر بدهند، این مجله ها در زمان رژیم سابق یک‏‎ ‎‏وضعی داشت از حیث مطالب، از حیث عکسها، و از این جهات.‏‎ ‎‏اگر شما بخواهید خدمتی بکنید به کشور خودتان، خدمتی بکنید‏‎ ‎‏به اسلام، باید از چیزهایی که انحراف می آورد، اینکه در مجله ها‏‎ ‎‏این عکسهای شهوانی مبتذل و آن مقالات منحرف کننده بود، شما‏‎ ‎‏خیال نکنید که این همین طور واقع شده بود. این هم یک راه‏‎ ‎‏حساب شده ای بود که جوانهای ما را به انحراف بکشاند. جوانهای‏‎ ‎‏ما را از طریقهای مختلف اینها می خواستند محتوایشان را از آنچه‏‎ ‎‏هستند خالی کنند ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ یک چیز دیگرشان کنند. یک وقت از راه‏‎ ‎‏مواد مخدر، خوب، این یک راه بود. مواد مخدر الآن هم رایج‏‎ ‎‏است. یک راه از باب مراکز فساد ـ که می دانید که چقدر مراکز‏‎ ‎‏فساد درست کردند ـ و جوانهای ما را به آن مراکز کشاندند و از آنی‏‎ ‎‏که باید یک جوان استفاده از او بشود برای اسلام، استفاده بشود‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 42

‏برای کشور خودش، اینها را از آن استفاده انداختند، یک آدم همین‏‎ ‎‏جوری بار آوردند.کسانی که در مراکز فحشا می روند اینها دیگر‏‎ ‎‏نمی تواند نه فکرشان یک فکر صحیح باشد، نه عملشان یک عمل‏‎ ‎‏صحیح و اینها همین معنا را می خواهند که جوانهای ما را کاری با‏‎ ‎‏آنها بیاورند که محتوای خودشان را بگیرند، به جای آن یک چیز‏‎ ‎‏دیگری تزریق کنند و یکی از چیزهای مهم هم قضیۀ مطبوعات و‏‎ ‎‏سینماها، تئاترها، رادیوها و اینها بود. تمام اینها روی یک نقشۀ‏‎ ‎‏حسابشده برای این بود که این کشور را از آدم خالی کنند، از یک‏‎ ‎‏انسانی که بتواند در مقابل کسانی که به کشورش می خواهند‏‎ ‎‏خیانت بکنند، به اسلام می خواهند تجاوز بکنند، بتواند در مقابل‏‎ ‎‏بایستد. این بساطی که اینها درست کرده اند و به آن دامن زده اند و‏‎ ‎‏زیادتر از همه در همین زمانهای نزدیک به ما، در این پنجاه سال و‏‎ ‎‏این سالهای اخیر دیگر بیشتر، برای این بود که جوانهای ما را از‏‎ ‎‏صحنه خارج کنند، به چه خارج کنند؟ این یک رشتۀ طولانی قضیۀ‏‎ ‎‏مواد مخدر است که شما خیال می کنید که این قاچاقچیها همان‏‎ ‎‏یک کاسبهایی هستند قاچاقچی، بی حساب است مسئله! من‏‎ ‎‏احتمال می دهم که این هم جز‏‏ء ‏‏همان حسابهایی است که آنها‏‎ ‎‏می کنند. آنهایی که می خواهند شما را بچاپند، آنهایی که‏‎ ‎‏نمی خواهند ایران به پای خودش بایستد. هر کشوری با جوانهایش‏‎ ‎‏به پای خودش می ایستد. از یک راه جوانهای ما را معتاد کردند به‏‎ ‎‏این مخدرات که دیگر یک کسی که معتاد به هروئین شد دیگر آدم‏‎ ‎‏اسمش را نمی شود گذاشت! یک موجودی است که آنجا نفس‏‎ ‎‏می کشد، این نمی تواند مبدا یک کاری بشود، نمی تواند یک‏‎ ‎‏اداره ای را اداره کند، نمی تواند تفکر بکند در اموری که مملکتش‏‎ ‎‏احتیاج به او دارد. و همین طور مراکز فحشا که درست کردند، هر‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 43

‏جا می رفتی یک مرکز فحشایی بود، جمع می شدند با هم. این‏‎ ‎‏اشخاصی که معتاد شدند به این، جوان است. جوان وقتی معتاد‏‎ ‎‏شد به این مراکز فحشا، همه چیزش می شود آن فحشا، این آن‏‎ ‎‏دیگر نمی تواند تفکر کند که مملکتش دارد چه می شود، نمی تواند‏‎ ‎‏تفکر کند که کی دارد مملکت را اداره می کند، چه جوری دارد‏‎ ‎‏اداره می کند؛ کاری به این کار ندارد. او فقط دنبال این است که‏‎ ‎‏ببیند که آن مرکز بهتر ارضا می کند او را، یا آن مرکز دیگر! دنبال‏‎ ‎‏همین است. یک عدۀ کثیری از جوانهای ما را هم کشیدند در این‏‎ ‎‏مراکز. سینماهای آن زمان هم همین بود ـ حالایش را من نمی دانم ـ‏‎ ‎‏سینماهای آن زمان هم همین بود که کسانی که معتاد شده بودند‏‎ ‎‏بروند سینما، اینها دیگر نمی توانستند فکر کنند؛ بنشینند فکر کنند‏‎ ‎‏که کشورشان به چی احتیاج دارد؛ کی دارد کلاه سرشان می گذارد.‏‎ ‎‏اصلاً همچو فکری در آنها نمی آید؛ چنان خیالی منعکس‏‎ ‎‏نمی شود. هر چه در ذهنش می آید آن پردۀ سینما و آن بساطی که‏‎ ‎‏آنجا هست. سینمایی که باید معلّم این جوانها باشد، مربّی این‏‎ ‎‏جوانها باشد، اصلاح کند اینها را، جوری درستش کردند که به‏‎ ‎‏فساد می کشاند آنها را.(65)‏

16 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پنجاه سال تربیت فاسد

‏این فسادی که پنجاه سال اینها دامن به آن زده اند، این جوانهای ما‏‎ ‎‏را که پنجاه سال است تربیت فاسد کرده اند، مراکز فحشا برایشان‏‎ ‎‏درست کرده اند، همه جا را مرکز فحشا قرار داده اند، سینماها که‏‎ ‎‏باید مرکز تربیت جوانهای ما باشد، مرکز فساد و مرکز فساد اخلاق‏‎ ‎‏بود، مدرسه ها که باید مرکز سازندگی باشد، نگذاشتند به آن طور‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 44

‏باشد. جوانها که باید ذخیرۀ این ملت باشند و مقدرات این مملکت‏‎ ‎‏را به دست بگیرند، نگذاشتند یک تربیت صحیح بشود که اینها‏‎ ‎‏بتوانند یک همچو کاری بکنند.(66)‏

18 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

گسترش مراکز فساد

‏از طرق مختلفه جوانهای ما را منحرف کردند، راههای مختلف.‏‎ ‎‏شیاطین اینها نشستند بررسی کردند و راههایی پیدا کردند برای‏‎ ‎‏اینکه نسل جوان ما را بِکِشند به یک فسادهایی، و از آن چیزهایی‏‎ ‎‏که مربوط به خودشان و زندگی خودشان ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ غافل کنند. این‏‎ ‎‏مراکز فسادی که بیشترش در تهران است و در همۀ شهرستانها‏‎ ‎‏هست، این با یک نقشه و حساب است. اگر یک جوانی رفت در‏‎ ‎‏یک مرکز فسادی، فردایش هم رفت، ده روز رفت، عادت می کند‏‎ ‎‏به آن مرکز فساد؛ دلش دنبال اوست. یک جوان یا جوانهایی که‏‎ ‎‏دلشان دنبال مراکز فساد باشد، وقتی که خواب می بینند خواب‏‎ ‎‏همان مراکز را می بینند، بیدار هم می شوند حواسشان آنجا باشد و‏‎ ‎‏بعد هم بروند سراغ همان مقاصد فاسده، این دیگر فکرش دنبال‏‎ ‎‏این نیست که مملکت ما گرفتاری دارد، باید این گرفتاری را ما‏‎ ‎‏خودمان رفع بکنیم. این دیگر ذهنش منعطف است از این مسائل.‏‎ ‎‏این اختلاطهایی که درست کرده اند و ایجاد کردند برای ملت ما و‏‎ ‎‏جوانهای ما را مختلط کردند با هم، و کشیدند به یک مسائل‏‎ ‎‏فاسدی؛ این هم جزء همان نقشه هایی است که برای ما کشیدند.‏‎ ‎‏این قضیۀ اختلاط در دریا یک چیز عادی نیست، یک چیزی نیست‏‎ ‎‏که همین طوری شده باشد، یک نقشه ای است برای اینکه‏‎ ‎‏جوانهای ما را منعطف کنند ذهنشان را به این مسائل. اگر چندین‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 45

‏هزار جوان ما جذب شدند به مراکزی که اینطور مسائل شهوی و‏‎ ‎‏حیوانی در او مطرح است، همین چندین هزار جوان را ملت ما از‏‎ ‎‏دست داده.(67)‏

30 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اختلاط در دریا

‏دستگاههای رژیم سلطنتی و آن چیزهایی که از قبیل رژیم سلطنتی‏‎ ‎‏[‏‏است‏‏]‏‏، که روی هم رفته باید بگوییم رژیم ‏‏[‏‏غیرالهی‏‏]‏‏، رژیمهای‏‎ ‎‏غیرالهی برای اینکه وضعش به حسب نوع این است که به ملت‏‎ ‎‏خیانت می کنند و برای خودشان دستگاه درست می کنند و به‏‎ ‎‏منافع خودشان ملت را به کار می کشند و از ملت جدا هستند،‏‎ ‎‏برنامه های آنها این است که با کوشش ملت را به تباهی بکشند و‏‎ ‎‏نسل جوان را فاسد کنند. اگر نسل جوان فاسد نباشد آنها از آن‏‎ ‎‏خوف دارند و می ترسند که یک وقت نسل جوان یک عصیانی‏‎ ‎‏بکند و آنها را به تباهی بکشد. از این جهت، به وسائل مختلفه‏‎ ‎‏کوشش می کنند که نسل جوان را به تباهی بکشند که از مسائل روز‏‎ ‎‏و از مسائل زندگی کنار باشند. وسائل متعدد، از قبیل مطبوعات که‏‎ ‎‏در خدمت آنها بود، رادیو و تلویزیون، سینما، تئاتر، تمام اینها که‏‎ ‎‏در خدمت آن رژیمهای غیرتوحیدی هست. تمام اینها برای این‏‎ ‎‏است که ملت را عقب برانند و از توجه به مقدّرات خودشان غافل‏‎ ‎‏کنند، و احیاناً بکشانند به طرف خودشان؛ و آنها سرگرم به کارهای‏‎ ‎‏غیر مقدّرات خودشان بشوند و آنها هم منافع خودشان را ببرند و‏‎ ‎‏مطمئن باشند که کسی مخالفشان نیست. و لهذا جمیع وسائلِ فساد‏‎ ‎‏جوانها را اینها فراهم می کردند؛ از قبیل مراکز فحشا که اطلاع لابُد‏‎ ‎‏دارید که در تهران خصوصاً چقدر مراکز فحشا بوده است؛ به طرق‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 46

‏مختلفه ای که بعضی از آنها گفتنی نیست اصلاً؛ و همین طور‏‎ ‎‏اطراف دریا. در وقتی که، موقعی که مردم به دریا رومی آورند،‏‎ ‎‏یکی از اموری که آنها دامن به آن می زدند همین اختلاطی بود که‏‎ ‎‏بین جوانها و زن و مرد بود. و این نه از باب این بود که اینها‏‎ ‎‏می خواستند به جوانهای ما مثلاً خوش بگذرد، بلکه از باب این‏‎ ‎‏بود که اینها را به تباهی بکشند. مراکزی که در آن مخدّرات از قبیل‏‎ ‎‏مشروبات و دستگاههای تخدیری دیگری بود الی ماشاءالله . در‏‎ ‎‏سینما جوانهای ما وارد می شدند، اگر چنانچه چند روز وارد‏‎ ‎‏می شدند عادت می کردند و سینما با آن صورتهایی که همه اش‏‎ ‎‏انحرافی بود، رادیوها همه انحرافی؛ مطبوعات از قبیل روزنامه ها؛‏‎ ‎‏از قبیل مجلاّت؛ همه چیزهایی بودند که جوانهای ما را منحرف‏‎ ‎‏کنند. و از جمله چیزهایی که باز مغزهای جوانها را مخدّر است و‏‎ ‎‏تخدیر می کند موسیقی است. موسیقی اسباب این می شود که مغز‏‎ ‎‏انسان وقتی چند وقت به موسیقی گوش کرد، تبدیل می شود به‏‎ ‎‏یک مغزی غیر آن ‏‏[‏‏مغز‏‎ ‎‏]‏‏کسی که جدّی باشد. از جدّیت، انسان را‏‎ ‎‏بیرون می کند، و متوجه می کند به جهاتی دیگر. تمام این وسائلی‏‎ ‎‏که حالا این بعضیش بود، و الی ماشاءالله وسائل درست کرده‏‎ ‎‏بودند، همه برای خاطر این بود که ملت را از مقدّرات خودش‏‎ ‎‏غافل کند، و متوجه به جهات دیگر بکند، منحرف کند او را از‏‎ ‎‏مسائل روز که مبادا مزاحمش بشود. این یک برنامۀ بسیار مفصّلی‏‎ ‎‏بوده است که طرح شده؛ نه این است که مِن باب اتفاق مثلاً این‏‎ ‎‏مسائل واقع شده. نخیر، این یک طرحهایی است که آنهایی که‏‎ ‎‏طرّاح هستند طرح کردند، که این جوانها را به تباهی بکشند.(68)‏

30 / 4 / 58

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 47

فساد سینماها

‏نیروی انسانی ما را عقب زدند. نیروی انسانی ما الآن کم داریم.‏‎ ‎‏برای چه؟ برای اینکه پنجاه سال ما را کشیدند به مراکز فحشا،‏‎ ‎‏جوانهای ما را کشیدند به مراکز فحشا؛ کشیدند به مراکزی که‏‎ ‎‏مغزهای آنها را تهی کردند. یک آدمی که در این نحو سینماهایی که‏‎ ‎‏پیش بود ـ حالا من نمی دانم وضعش چه جوری است، آن وقت‏‎ ‎‏سینماهایی که بود که همۀ آن دستگاه فساد بود ـ دیگر یک جوانی‏‎ ‎‏که می رفت در آنجا، پنج روز، ده روز می رفت، عادت می کرد به‏‎ ‎‏این، دیگر نمی توانست جدّی یک عملی بکند، این دیگر‏‎ ‎‏نمی توانست فکرش را متوجه بکند به اینکه نفت ما را دارند‏‎ ‎‏می برند و همه چیز ما را، دارند، حیثیت ما را دارند می برند و ما‏‎ ‎‏مشغول اینکه سینما را تماشا بکنیم یا نمی دانم ستارۀ سینما را!‏‏(69)‏

31 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی در مراکز فساد

‏آن زنها که سنخ خودشان هست و آن جوانها که سنخ آنها هستند‏‎ ‎‏در آن مراکز فساد، آزاد بودند بروند هر کاری دلشان بخواهد‏‎ ‎‏بکنند. در این کنار دریاها، که شماها می دانید که چه خبر بود،‏‎ ‎‏همان جا آزاد بودند! «آزاد زن» و «آزاد مرد» اینطوری بود! و الاّ‏‎ ‎‏یکی از مطبوعات ما در آن زمان آزاد بود که یک کلمه بگویند؟‏‎ ‎‏یکی از شما آزاد بودید که یک صحبت بکنید؟ اینکه آزاد‏‎ ‎‏نبودید.(70)‏

26 / 6 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

بی تفاوتی جوانان

‏آنها بنا داشتند این جوانهای ما را فاسد کنند تا اینکه بی تفاوت‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 48

‏بشوند راجع به مسائل خودشان. هر قضیه ای، هر بلایی سرشان‏‎ ‎‏بیاید، این جوان هروئینی دیگر نمی تواند فکر بکند به اینکه سرِ‏‎ ‎‏این مملکت چه آمده است. آن جوانی که عادت کرده هر روز برود‏‎ ‎‏به سینماهای آن ترتیبی و نمی دانم کذا، این دیگر نمی تواند فکر‏‎ ‎‏کند که مملکتش چه دارد می شود.(71)‏

26 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی استعماری

‏آن آزادی هم که آنها می خواستند برای مملکت ما ـ حالا هم‏‎ ‎‏بعضی از نویسنده های ما پیشنهاد همان را دارند! ـ آن آزادی است‏‎ ‎‏که هم جوانهای پسر ما را و هم جوانهای دختر ما را به تباهی‏‎ ‎‏می کشد. آن آزادی را آنها می خواهند. که من از این تعبیر می کنم به‏‎ ‎‏آزادی وارداتی، «آزادی استعماری»؛ یعنی یک آزادی که در‏‎ ‎‏ممالکی که می خواهند وابسته به غیر باشد این آزادیها را سوغات‏‎ ‎‏می آورند: هروئین آزاد؛ مثلاً مشروبات هم آزاد؛ مَحالِّ فساد، که‏‎ ‎‏می دانید آنطوری که می گفتند از تهران تا آخر شمیران صدها محل‏‎ ‎‏فساد به بدترین فسادها، آن هم آزادی است! اینها آزاد! اما قلم نه،‏‎ ‎‏بیان هم نه، اینها آزاد نه! آن آزادی که آنها می گفتند و هِی آزاد آزاد‏‎ ‎‏می کردند این معنا بود که مشروب فروشی بیشتر از کتابفروشی‏‎ ‎‏باشد، و مراکز فحشا بیشتر از مراکز علم باشد. جوانهای ما را‏‎ ‎‏بِکِشند به آن مراکز فحشا. خوب، جوان است و اول جوانی است،‏‎ ‎‏وقتی راه باز باشد و تبلیغات باشد و آسان کنند کار را برایشان،‏‎ ‎‏کشیده می شوند به آن طرف. وقتی یک جمعیت که باید برای‏‎ ‎‏مملکتشان فاعل باشند، موثر باشند، این را کشیدند به طرف‏‎ ‎‏فحشا، این دیگر نمی تواند، این مغزِ عادت کرده به فحشا، فکر‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 49

‏بکند که نفت ما را کی می بَرد، به فکرش نمی آید هیچ، و اینها‏‎ ‎‏می خواهند اینطور باشد.(72)‏

26 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسخ جوانان

‏اگر ملاحظه کنید، از همۀ کارهایی که در آن زمان انجام می گرفت،‏‎ ‎‏در زمان این پدر و پسر ـ در زمان پسر شاید بیشتر ـ در یک معنا‏‎ ‎‏مشترک بود و آن اینکه جوانها را بکشند به غیر آنطوری که باید‏‎ ‎‏تربیت بشوند. اینطور نیست که ما همچو ساده تصور بکنیم که‏‎ ‎‏بدون نقشه، قضیه اینطور بشود که اینقدر مشروبخانه در سرتاسر‏‎ ‎‏ایران باز باشد؛ و اینقدر مراکز فساد در همه جا و خصوصاً تهران‏‎ ‎‏که به وضع وحشتناکی مراکز فساد، هر جوری که جوان می پذیرد‏‎ ‎‏برای آن فراهم کنند و دامن بزنند. نمی توانیم ما باورمان بیاید که‏‎ ‎‏این مجله ها و این مطبوعات، این مجله هایی که هم جوان وقتی‏‎ ‎‏چشمش بیفتد به آن و هم وقتی بخواند ـ جوان است و به تباهی‏‎ ‎‏کشیده می شود ـ این بدون اینکه نقشه ای باشد و اینها مِن باب‏‎ ‎‏اتفاق این جور شده باشد، مسئله اینها نیست. یک طرحی بوده‏‎ ‎‏است که جوانهای ما را آنهایی که می خواهند، می توانند، تربیت‏‎ ‎‏کنند، آنها را یک جوری کنند که نتوانند. از ایشان قدرت تربیت را‏‎ ‎‏بگیرند. یا اشخاصی را که خودشان می خواهند در دانشگاهها و‏‎ ‎‏در دبیرستانها و آنجا بگذارند به آن طوری که می خواهند تربیت‏‎ ‎‏کنند. و از آن طرف، تمام راههای تَعیُّش را به روی جوانها باز کنند‏‎ ‎‏که هر ساعتی که این بخواهد یک عیش و نوشی بکند برایش‏‎ ‎‏فراهم باشد، آسان باشد. و دامن هم به آن بزنند، تبلیغات هم‏‎ ‎‏بکنند ـ عرض کنم ـ اعلام هم بکنند و اینها را بِکِشند به طرف آن،‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 50

‏نتیجه چی می شد؟ نتیجه این می شد که این نسل جوانی که باید‏‎ ‎‏برای این کشور مفید باشد، این نسل جوان بی تفاوت باشد نسبت‏‎ ‎‏به مسائل جدّی، یک مغزی که دنبال این رفت که موسیقی گوش‏‎ ‎‏کند ـ موسیقی که الآن هم هست که خیر، موسیقی یک چیزی‏‎ ‎‏مثلاً تربیتی است ـ یک مغزی که دنبال این رفت که موسیقی‏‎ ‎‏گوش بکند، و عادت به این ‏‏[‏‏کرد‏‏]‏‏ این مغز مریض می شود، این‏‎ ‎‏نمی تواند فکر این بکند که کشورش به چه حال دارد می گذرد،‏‎ ‎‏چه می گذرد در آن؛ دیگر دنبال این نیست، مثل یک آدم هروئینی‏‎ ‎‏می ماند. اینهایی که عادّیات هست که انسان به آن عادت می کند،‏‎ ‎‏مِن جمله همینهایی که مثلاً سینماهایی که اینها درست کرده‏‎ ‎‏بودند، تئآترهایی که اینها درست کرده بودند، اینها تمام یک‏‎ ‎‏نقشه ای بوده است که ما را، جوانهای ما را نگذارند به مسائل‏‎ ‎‏روزشان، به مسائل جدیشان، فکر بکنند، در ذهنشان هم نیاید‏‎ ‎‏همچو فکری. همه چیز هم برای آنها فراهم کردند؛ همه جور هم‏‎ ‎‏فراهم کردند. خوب، جوان هم وقتِ جوانی اش است و وقتی‏‎ ‎‏عیش و نوش برایش فراهم باشد، کشیده می شود به آنجا. این‏‎ ‎‏همه نقشه ها برای این بود که از آن طرف نیروهایی که می توانند‏‎ ‎‏تربیت کنند جوانها را یا از بین ببرند، یا لااقل محدودش کنند، و‏‎ ‎‏یک طورش کنند که روی همان مسائل آنها فکرها به کار بیفتد. و‏‎ ‎‏از آن طرف، باز به این قانع نشدند، جوانها را از راههای دیگر، باز‏‎ ‎‏کردن مراکز فساد و فحشا و همه چیز، اینها را به تباهی بکشند به‏‎ ‎‏صورتهای مختلف؛ با وضعهای مختلف؛ با برنامه های مختلف.‏‎ ‎‏همه شرکت در این معنا داشتند که ما از آن چیزی که هستیم تهی‏‎ ‎‏بشویم؛ مغزهای ما از آنی که هست تهی بشود. به جای مغز آدم‏‎ ‎‏جدی، یک مغز لَهو و لَعبی جایش بنشیند؛ یا یک مغز غربی‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 51

‏جایش بنشیند.(73)‏

28 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پنجاه سال تبهکاری

‏جامعه ما در زمان این طاغوت رو به فساد رفته بود؛ رو به تباهی‏‎ ‎‏رفته بود. و مهم این بود که جوانهای ما را ـ چه جوانهای مرد و چه‏‎ ‎‏جوانهای زن ـ اینها را رو به تباهی کشیدند، در این پنجاه سال تمام‏‎ ‎‏تبهکاری بود.(74)‏

20 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بی تفاوت کردن قشر جوان

‏برنامه زیاد بود ـ اینکه قشر جوان را، در مفاسد را به روی آنها باز‏‎ ‎‏کردند. در همۀ شهرها، خصوصاً تهران که بیشتر از همه جا مورد‏‎ ‎‏نظر بود، آن جاهایی که جوان اگر برود در آن فاسد می شود،‏‎ ‎‏درهای آن باز بود به روی آنها. تبلیغات هم از همه طرف. سینماها‏‎ ‎‏به آن وضعی که شنیدید. مراکز فساد به آنطوری که گفته شده‏‎ ‎‏است. مراکز فروش مشروبات الکلی که از کتابخانه زیادتر بود. از‏‎ ‎‏کتابفروشی زیادتر بود. می گفتند بین تهران تا شمیران و آنجاها‏‎ ‎‏چقدر جاهایی بود که برای فحشا مهیا کرده بودند. این قشر جوان‏‎ ‎‏که باید از او کار برآید و از او امید هست و می تواند برای کشور‏‎ ‎‏خودش خدمت بکند، اینها را از آنجایی که مرکز خدمت است‏‎ ‎‏می کشاندند به مراکز فحشا، تا اینها را یک موجود مهمل بار‏‎ ‎‏بیاورند. چنانچه این خوب دیگر اخیراً منتهی شد به اینکه زمان‏‎ ‎‏این مردک شد. و این از پدرش عمیقتر کار می کرد. این بیشتر از او‏‎ ‎‏نقشه داشت. یعنی نقشه ای که برایش دستش داده بودند. این‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 52

‏هروئین به این فراوانی، که الآن هم ملت ما به شرش مبتلاست، این‏‎ ‎‏یک مسئله نبود که همین ‏‏[‏‏طور‏‏]‏‏ من باب اتفاق همچو توسعه پیدا‏‎ ‎‏کند. این یک برنامه بوده است. برای اینکه وقتی یک جوانی‏‎ ‎‏هروئینی بشود دیگر همه چیزش را از دست می دهد. یک قوۀ‏‎ ‎‏فعاله است. این قوۀ فعاله وقتی که مبتلای به هروئین بشود، مبتلای‏‎ ‎‏به مشروبات بشود، عادت کند که به سینما برود؛ به سینمای‏‎ ‎‏کذایی، عادت کند که به این مرکزهای فحشا برود که همۀ اینها را‏‎ ‎‏برای اینکه این قشر جوانی که آمال یک کشور است، این را‏‎ ‎‏نگذارند که بیدار بشود، همه چیزش را ببرند، این بی تفاوت باشد.‏‎ ‎‏آدم هروئینی اینطوری است. آدم تریاکی اینطوری است. آدمی که‏‎ ‎‏مبتلای به مسکرات است اینطوری است. آدمی که مبتلای به‏‎ ‎‏فحشا است اینطوری است، که اگر هر بساطی سرش درآورند این‏‎ ‎‏دیگر نمی تواند که قیام کند و کار انجام بدهد. اینها خواستند که‏‎ ‎‏مملکت ما اینطور بشود که قشر جوانش از بین برود. بی تفاوت‏‎ ‎‏بشود، و هر چه اینجا دارند ببرند، و آنها هم توجه به آن نکنند. در‏‎ ‎‏هر جا به یک نقشه ای توسل پیدا کردند. تا اینکه نگذارند این‏‎ ‎‏مملکت بیدار بشود. (75)‏

3 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فساد و فحشا از روی نقشه

‏اینهمه مراکزی که اینها درست کردند برای فحشا، برای‏‎ ‎‏خوشگذرانی، این همین طوری حاصل شده. این قدر تبلیغاتی که‏‎ ‎‏برای این کار کردند، مجلاتشان، هم سمعی و هم بصری در این‏‎ ‎‏خدمت بود. رادیو تلویزیونشان، هم سمعی و هم بصری، مشغول‏‎ ‎‏این کار بود که این جوانها را از توی بازار، از توی بیابان که دارند‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 53

‏خدمت می کنند، از توی ادارات برای خدمت بکشانند به آن مراکز‏‎ ‎‏فساد. دانشگاهی را بکنند یک موجود فاسد. اداری را بکنند یک‏‎ ‎‏موجود فاسد. اگر انسان چند دفعه رفت در این سینماهایی که بود‏‎ ‎‏و در این مراکز فحشا، زود عادی می شود به این امور. وقتی یک‏‎ ‎‏جوانی چند دفعه رفت در فلان مرکزی که مرکز فساد است دیگر‏‎ ‎‏نمی تواند نرود، می رود. جوانهای ما را که باید میدان رزم را اداره‏‎ ‎‏کنند این را بردند به اینجاهایی که موارد بَزم بود. اینها هم خیال‏‎ ‎‏کردند که اینها می خواهند که اینها عیش کنند و نوش کنند و امثال‏‎ ‎‏ذلک. مسئله این نبود، مسئله این بود که شما را از آن قوۀ فعاله که‏‎ ‎‏خدا برای شما ایجاد کرده است در مغز شما، در بدن شما، از این‏‎ ‎‏تهی کنند و یک موجود عیاشی که غیر از اینکه برود آن موارد و‏‎ ‎‏بنشیند و بگوید، بخندد و مشروب بخورد و چه بکند، غیر از این‏‎ ‎‏نباشد. نبادا یک وقت در فکر این بیفتد که نفت را از ما بگیرد. اینها‏‎ ‎‏همه نقشه است که ذخایر ما را ببرند. نفت تنها هم نیست، ایران‏‎ ‎‏ذخایر خیلی دارد. آنها هم اطلاع دارند از آن. کی می تواند جلو‏‎ ‎‏بگیرد از اینها؟ نسل جوان می تواند. نسل جوان است که می تواند‏‎ ‎‏جلو این فسادها را بگیرد. جلو این حمله ها را بگیرد. اینها این نسل‏‎ ‎‏جوان را می خواهند مبتلا کنند یا به مواد مخدره یا به آن عیش و‏‎ ‎‏نوش که آن هم همان مواد مخدره است. مغز آنها را تهی کنند از آن‏‎ ‎‏چیزی که می تواند عمل بکند. مُهمَلش بار بیاورند که دنیا را اگر آب‏‎ ‎‏ببرد این آدم را خواب می برد. اگر دنیا به هم بخورد این آدمی که‏‎ ‎‏عادت کرد برود در آن مرکز و با فلان آدم غیر عادی چه بشود این‏‎ ‎‏دنبال او هست. چکار دارد که مملکتش را دارند می برند. جهنم که‏‎ ‎‏می برند! اینطور بار می آورند ما را که همچه بیتفاوت، جوانهای ما‏‎ ‎‏را بیتفاوت بار می آورند که هر کاری بشود به من چه ربط دارد! ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 54

‏     جوانی که باید اگر یک جا یک صحبتی شد که می خواهد به‏‎ ‎‏حیثیت کشورش، به حیثیت ملتش، به حیثیت اسلامی بر بخورد‏‎ ‎‏باید پا شود برود سراغ آن کار، همچنانش بکنند که از پای این منقل‏‎ ‎‏نتواند حرکت کند. و از پای آن پیاله هم نتواند حرکت کند. اینها آقا،‏‎ ‎‏نقشه است. اینها قضیه ای نیست که همین جوری شده است و ما‏‎ ‎‏خیال کنیم که خوب جوانها جوان اند و فلان. شما دیدید که در این‏‎ ‎‏قضیه، این جوانها از همان مراکز برای اینکه خدا خواسته بود و‏‎ ‎‏ملت قیام کرد، از آنجاها کشیده شدند به این طرف. حالا هم باید‏‎ ‎‏فکر بکنند که ما باز در جنگ هستیم. در جنگ سیاسی هستیم. در‏‎ ‎‏جنگ اقتصادی هستیم. محتمل است جنگ نظامی پیش بیاید.‏‎ ‎‏جوانهای ما باید از این مراکز گریز پیدا بکنند. برای خاطر اسلام،‏‎ ‎‏برای خاطر ملت، برای خاطر کشور، برای خاطر حیثیت خودشان،‏‎ ‎‏برای نوامیس خودشان، باید اینها از آن مراکز بیایند در این‏‎ ‎‏مرکزهای صحیح. در تربیتهای صحیح.(76)‏

5 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلب جوانان به مراکز شهوانی

‏این چیزی که بسیار مهم است و آن چیزی که اجانب روی آن بیشتر‏‎ ‎‏کار می کردند و کردند، آن انسانهاست. در سالهای طولانی که‏‎ ‎‏اخیراً پیوسته قوه پیدا کرد، اینها در صدد بودند که این انسانها را از‏‎ ‎‏آن حالی که به حسب طبع خودشان و فطرت اسلامی خودشان‏‎ ‎‏هست برگردانند به یک حال دیگر، و نگذارند نیروی انسانی این‏‎ ‎‏کشور، بلکه نیروی انسانی شرق پیش برود. با شیوه های مختلف،‏‎ ‎‏در هر جا به یک شیوۀ خاصی و طرح خاصی انجام این کار را‏‎ ‎‏می خواستند بدهند که جوانهای ما از آن قدرت فعاله که دارند‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 55

‏برگردند به یک حال سستی و رخوت و بیتفاوتی. این همه مراکز‏‎ ‎‏فحشا که اینها درست کردند و دامن به آنها زدند، تبلیغات کردند،‏‎ ‎‏روزنامه ها و مجلاتشان، رادیو و تلویزیونشان دامن زد به این مراکز‏‎ ‎‏و به این فساد، اینها همچو نبود که بدون یک توطئه ای باشد. آنکه‏‎ ‎‏به نظر می رسد این بود که یک توطئه ای بود برای اینکه جوانها را‏‎ ‎‏وارد کنند به این مراکز، و از آن قدرت فعاله ای که دارند اینها را‏‎ ‎‏خلع سلاح کنند. شما می دانید که خوب، جوانها در آن غرور‏‎ ‎‏جوانی که دارند زود به دام یک مراکز فساد کشیده می شوند. و باز‏‎ ‎‏با تجربه معلوم است که اشخاصی که عادت کردند به اینکه در این‏‎ ‎‏مراکز بروند و مشغول باشند. اینها دیگر نمی توانند آن قوه فعاله ای‏‎ ‎‏که باید، داشته باشند. هروئین و تریاک و مواد مخدر و مشروبات‏‎ ‎‏یک باب است که کسانی که عادی بشوند به اینها، دیگر از آنان کار‏‎ ‎‏نمی آید... البته در این نهضت آن چیز مهمی که باز اسلام دریافت،‏‎ ‎‏این بود که جوانهای بسیاری از آن مراکز کشیده شدند به میدان‏‎ ‎‏مبارزه رها کردند آنها را.(77)‏

12 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی صادراتی

‏آزادی صادراتی! آزادی است که بچه های ما را به فحشا کشاند و‏‎ ‎‏مراکز فساد هرچه خواست زیاد شد به اسم آزادی. به اسم آزادی‏‎ ‎‏همۀ مطبوعات ما در خدمت آنها بودند. برای اینکه، این بچه های‏‎ ‎‏ما را، جوانهای ما را از دانشگاه منصرف کنند و به فحشا بکشند.‏‎ ‎‏در عین حالی که دانشگاه باز یک دانشگاه مطلوب نبود. لکن همین‏‎ ‎‏مقدارش هم دوست نداشتند اینها باشد. اینها جوانهای ما را از‏‎ ‎‏آنجایی که مرکز کار است، برای فعالیت است، بیرون بیاورند، به‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 56

‏مراکزی بردند که تنبل پرور است. تمام مراکز فحشا تنبل پرور‏‎ ‎‏است، آدم را تنبل می کند.‏

‏     یک کسی که عادت کرد که شب برود به سینما، آن سینماها، نه‏‎ ‎‏سینمای آموزنده، آن سینماهایی که همه اش برای این بود که ما را‏‎ ‎‏تخدیر کند، این وقتی عادت کرد به آن مراکز یا به آن مراکز‏‎ ‎‏فحشایی که لابد شنیدید که در تهران چقدر بوده، بین تهران و‏‎ ‎‏شمیران چقدر بوده است، وقتی بنا شد جوانهای ما کشیده شدند‏‎ ‎‏به آنجا، یعنی عضو فعاله ای که باید یک مملکت را اداره بکند‏‎ ‎‏مهمل بشود، هروئین را اینطور ترویج کردند که همۀ قشر مملکت‏‎ ‎‏پر هروئین شده است و شده بود، این همچو نبود که خود به خود‏‎ ‎‏شده باشد. این نقشه بود. وقتی بنا شد یک جوانی که قدرت فعالۀ‏‎ ‎‏یک مملکت هست، مبتلای به هروئین بشود، می شود هیچ، مهمل‏‎ ‎‏می شود. اینها ما را مهمل می خواستند بکنند که هرچه از ما ببرند و‏‎ ‎‏هر بازی سر ما درآورند ما هیچ نفهمیم. اصلاً فکر این نباشیم که‏‎ ‎‏چرا باید بشود. آدم هروئینی و آدم تریاکی و آدم مثلاً دنبال فحشا‏‎ ‎‏رفتن، فکرش نمی آید به اینجا که نفت ما را چرا می برند، کی‏‎ ‎‏می برد، کی می خورد، تو فکر این نمی آید. آن فقط فکرش این‏‎ ‎‏است که چه وقت، وقت این است که من تریاک بکشم. یا چه وقت،‏‎ ‎‏وقت این است بروم در آن مرکز. یا چه وقت، وقت هروئین است.‏‎ ‎‏اصلاً فکر آن قضیه نمی آید. و اینها همین نقشه را داشتند که‏‎ ‎‏جوانهای ما را از این افکاری که باید با آن افکار ما برسیم به یک‏‎ ‎‏مطلبی، باز دارند، و آن فعالیتی که باید جوان ما، و طبقۀ جوان ما‏‎ ‎‏داشته از دستش بگیرند مهمل بارش بیاورند.(78)‏

14 / 10 / 58

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 57

گشایش ابواب فساد

‏ابواب فساد را به روی جوانهای ما باز کردند و دامن زدند. ما که‏‎ ‎‏شاهد مملکت خودمان هستیم و می دانم ممالک شما هم همین‏‎ ‎‏است. ما که شاهد هستیم می بینیم مراکز فسادی که در مملکت ما‏‎ ‎‏هست، و جوانهای ما به آن مراکز فساد کشیده شدند و هویت‏‎ ‎‏خودشان را از دست دادند. زیاد است که گفته می شود و مسلّم‏‎ ‎‏اینطور است که مرکز فساد در تهران بیشتر از کتابخانه است.‏

‏     ما را تهی کردند از همه چیز. جوانهای ما را تهی کردند از آن‏‎ ‎‏خاصیتی که باید نیروی جوانی داشته باشد. خواستند نیروی‏‎ ‎‏جوانی ما را از دست ما بگیرند، و بعد از اینکه این نیروها گرفته‏‎ ‎‏شد خزائن ما، ذخایر ما را ببرند و جوانهای ما بی تفاوت باشند. در‏‎ ‎‏زمان رژیم سابق همین حال را پیش آورده بودند. جوانهای ما را به‏‎ ‎‏مراکز فساد کشیدند. تبلیغات راجع به فسادها، فسادهای اخلاقی‏‎ ‎‏عملی به قدری زیاد بود که تمام روزنامه ها، تمام مجلات در این‏‎ ‎‏باب کار می کردند، و همین طور رادیو، تلویزیون، همۀ اینها مجهز‏‎ ‎‏بودند برای اینکه جوانهای ما را از بین ببرند و نیروی جوانی را از‏‎ ‎‏آنها سلب کنند.‏

‏     ‏‏ و یک باب واسع دیگر قضیۀ مخدرات، مثل هروئین و خمر و‏‎ ‎‏تریاک و سایر اینها، که باز این هم یک باب واسعی بود که کشانده‏‎ ‎‏بودند جوانهای ما را به مراکزی که مورد این معانی بود. برای اینکه‏‎ ‎‏این جوانها هرچه به سرشان بیاید سوال نکنند که برای چه. «چرا» را‏‎ ‎‏از جوانهای ما بگیرند. جوان در فکر این نباشد که نفت او را کی‏‎ ‎‏می برد و چرا می برد. ذخایر او را می برد و چرا می برد. اختناق هست‏‎ ‎‏در مملکت و چرا اختناق هست. آزادی مسلوب است و چرا مسلوب‏‎ ‎‏است. اینها نقشه هایی بوده است که برای ما کشیده بودند.‏‏(79)‏

20 / 10 / 58


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 58

خلع سلاح فکری جوانان

‏یکی از نقشه های آنان، کشیدن جوانان به مراکز فحشا بود که موفق‏‎ ‎‏شدند و کشور ما را از جوانانی که عضو فعال جامعه اند، تهی کردند‏‎ ‎‏و مغزهای آنان را از قوۀ تفکر، خلع سلاح نمودند که هر چه از این‏‎ ‎‏کشور آفتزده و غربزده بچاپند و به یغما ببرند، همگان بی تفاوت‏‎ ‎‏باشند.(80)‏

15 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رادیو و تلویزیون و مسائل شهوانی

‏در طول مدتی که شاه، محمدرضا شاه مخلوع، این تلویزیون را‏‎ ‎‏تحت سیطره خودشان داشتند، کوشش می کردند که جوانهای ما‏‎ ‎‏را منحرف کنند؛ یعنی نگذارند این قوه ای که باید برای کشور‏‎ ‎‏خدمت بکند، اینها راهشان را کج کردند که در خدمت دیگران‏‎ ‎‏باشند، این باید درست بشود، باید متحول بشود. باید رادیو ـ‏‎ ‎‏تلویزیون مربی جوانهای ما، مربی مردم کشور باشد، نه اینکه‏‎ ‎‏مطالبی در او گفته شود که مخالف با وضعیت کشور است، مخالف‏‎ ‎‏با مصلحت کشور است، و جوانهای ما را جوری بار می آورند که‏‎ ‎‏برای خودشان نباشند، برای دیگران باشند. جوانها را یک‏‎ ‎‏قسمشان را اینطوری بار می آورند که به مراکز فساد می کشیدند،‏‎ ‎‏می کشاندنشان. درست کرده بود همه جای ایران مراکز فساد را، که‏‎ ‎‏جوانها را می کشیدند به آنجا و فاسدشان می کردند، از راه شهوات.‏‎ ‎‏یک دسته شان را می کشیدند دنبال مواد مخدره، از آن راه‏‎ ‎‏فاسدشان می کردند. و تمام نقشه این بود که این قوۀ فعاله ای که‏‎ ‎‏همه کار از آن باید بیاید، و مملکت خودش را اداره کند، این، یا‏‎ ‎‏لاقید بشود، و یا اینکه مخالف بشود با کشور خودش «مِن حَیثُ‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 59

‏لایَشعُر»‏‎[2]‎‏ و بعضی هم با توجه. و یکی از مواردی و بنگاههایی که‏‎ ‎‏در این مطلب خیلی کوشش می کرد رادیو ـ تلویزیون بود، که اول از‏‎ ‎‏پخش کردن چیزهایی که مخدرات خودش بود، این موسیقیها همه‏‎ ‎‏مخدر هستند؛ یعنی جوانهای ما را، جوانی که عادت به موسیقی‏‎ ‎‏کرد دیگر نمی تواند کار انجام بدهد، دیگر نمی تواند قاطع باشد.‏‎ ‎‏رادیو ـ تلویزیون تقریباً اکثر اوقات جوانهای ما را به اینطور گوش‏‎ ‎‏کردن وامی داشت. از طریق چشم، جوانهای ما را فاسد می کردند؛‏‎ ‎‏زنهای کذا و کذا را پشت آنجا نمایش می دادند و جوانها از این راه‏‎ ‎‏فاسد می شدند. و همۀ مقصد این بود که در ایران یک قوۀ فعاله ای‏‎ ‎‏که بایستد در مقابل کسانی که دشمن ایران و اسلام هستند نباشد،‏‎ ‎‏تا هر کاری دلشان می خواهد بکنند. این باید متحول بشود؛ باید‏‎ ‎‏رادیو ـ تلویزیون همچه باشد که جوانها را بار بیاورد، به طوری که‏‎ ‎‏مستقل و دارای اراده و تصمیم باشد، نه پایبند این مسائل شهوانی‏‎ ‎‏یا آن مسائل دیگری که مثل هروئین و امثال ذلک.(81)‏

31 / 2 / 59

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

مطبوعات فاسد

‏صدمه ای که اسلام از مطبوعات و رسانه های طاغوتی خورد از‏‎ ‎‏کمتر دستگاههایی خورد. آنقدر که جوانهای ما را این مطبوعاتِ‏‎ ‎‏فاسد و آن مجله های فاسدتر و آن رادیو و تلویزیونهای فاسدتر به‏‎ ‎‏فساد کشیدند معلوم نیست که مراکز فساد آنقدر به فساد کشیده‏‎ ‎‏باشند. این مجلات بود و این مطبوعات و این رادیو و تلویزیون و‏‎ ‎‏تمام این رسانه های گروهی بود که جوانهای ما را به جای اینکه به‏‎ ‎‏طرف دانشگاه بکشد، به طرف علم و ادب بکشد، به طرف فساد‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 60

‏کشاند. جوانها زود متاثر از امور می شوند. جوانها یک نهال نورس‏‎ ‎‏هستند که این نهال نورس زود آسیب می بیند و زود هم تربیت‏‎ ‎‏می شود. همین جوانها در زمان طاغوت، که به هر جا می رفتند‏‎ ‎‏فساد را می دیدند، مجله می خریدند پر از فساد و پر از فحشا بود،‏‎ ‎‏روزنامه می خریدند پر از تبلیغات ضد انسانی و اسلامی بود. هر‏‎ ‎‏جای مملکت می رفتند مراکز فساد پخش بود. نمی شد که در یک‏‎ ‎‏همچو مرکز فساد و در یک همچو کشوری، که همه چیزش رو به‏‎ ‎‏فساد رفته بود، اینها یک انسان صحیح بار بیایند. آنهایی که برای‏‎ ‎‏چاپیدن این کشورها نقشه کشیدند، آنها استادها و متفکّرینی بودند‏‎ ‎‏که می دانستند چطور یک کشور را می توانند به واسطۀ آن‏‎ ‎‏برنامه هایی که دارند خواب کنند و جوانهای ما را تهی کنند از آن‏‎ ‎‏انسانیت و اسلامیتی که باید داشته باشند تا راه را باز کنند برای‏‎ ‎‏چاپیدن و برای بردن همۀ ذخایر کشور ما و کردند و آن کردند که در‏‎ ‎‏ظرف ـ خصوصاً ـ پنجاه و چند سال آخر، نگذاشتند که تربیت‏‎ ‎‏صحیح در این ملت تحقق پیدا بکند. از دانشگاه، که مرکز علم و‏‎ ‎‏ادب باید باشد، تا مطبوعات، که باید مربّی جامعه باشد، تا رادیو و‏‎ ‎‏تلویزیون، که باید جامعه را تربیت بکند و تا ادارات، که باید‏‎ ‎‏خودشان یک اشخاصی باشند و یک مراکزی باشند برای تربیت،‏‎ ‎‏همه جا را اینها با آن نقشه های فاسدی که داشتند، به فساد‏‎ ‎‏کشیدند... اگر مطبوعات جوانها را نکشاند به طرف فحشا و ببرد‏‎ ‎‏طرف صراط مستقیم، مراکز فحشا هم برچیده می شود. آنهمه‏‎ ‎‏مراکز فحشایی که درخصوص تهران، که باید مرکز همۀ خوبیها و‏‎ ‎‏همۀ فعالیتهای انسانی باشد، ایجاد شده بود که شماها می دانید که‏‎ ‎‏چه خبر بود و چقدر مراکز فحشا بود و چقدر مراکزی بود که‏‎ ‎‏جوانهای ما را از هستی ساقط می کرد و مغزهای جوانهای ما را به‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 61

‏طرف فساد می کشاند. اگر مطبوعات متحوّل بشود ـ و ان شاءالله ،‏‎ ‎‏می شود و شده است ـ متحول بشود به یک مراکزی که بخواهند‏‎ ‎‏تقوا را در جامعه منتشر کنند، وقتی جوانها و بچه های تازه رس ما‏‎ ‎‏وارد می شوند در میدان فعالیت اجتماعی، بروند دنبال روزنامه،‏‎ ‎‏روزنامه مربّی باشد، گوش کنند به رادیو، رادیو مربّی باشد، نگاه‏‎ ‎‏کنند به تلویزیون، تلویزیون مربّی باشد، نگاه کنند به مجلات،‏‎ ‎‏مجلات، مجلاتی باشد که تربیت بکند، این جوان وقتی که به هر جا‏‎ ‎‏توجه کرد، دید که گوش و چشمش پر شده از تربیت، اینطور بار‏‎ ‎‏می آید. اگر رها بشود، هرزه بار می آید. اگر بِکِشندش در طرف‏‎ ‎‏فساد، می رود آن طرف و اگر بکشندش در طرف صلاح، می آید این‏‎ ‎‏طرف. و ما در سالهای طولانی، همۀ جهاتی که در ایران بود و‏‎ ‎‏اسباب را فراهم کرده بودند، همۀ جهات برای این بود که جوانهای‏‎ ‎‏ما را بِکِشند طرف فساد. و نظر اصلی آنها این بود که یک جمعیتی‏‎ ‎‏در اینجا وجود داشته باشد که هر چه سرش می آورند توجه نداشته‏‎ ‎‏باشد؛ مملکتش به باد می رود، او عیش و عشرتش باشد، اشکالی‏‎ ‎‏ندارد؛ مذهبش عقب می رود، چون عیش و عشرتش به کار است،‏‎ ‎‏مانعی ندارد؛ اختناق در مملکت هست، اختناق در فحشا نیست،‏‎ ‎‏این اشکال ندارد؛ هر بساطی سرش درآورند، بی تفاوت باشد. یک‏‎ ‎‏همچو مملکتی که آنها می خواستند این بود که یک طایفۀ زیادی از‏‎ ‎‏این جوانهای ما را به هروئین بکشند، یک طایفۀ دیگر را به‏‎ ‎‏مُسکرات بکشند، یک طایفۀ دیگری را به فحشا و مراکز فساد‏‎ ‎‏بکشند، گوش را به هرچه بدهد، یا تعلیم فاسد است یا غنا و امثال‏‎ ‎‏اینها که مغز را فاسد می کند، هر اجتماعی که باشد، اجتماعی است‏‎ ‎‏که گوینده اش گوینده ای است که جوانها را می کِشد طرف فساد و‏‎ ‎‏مغزهای اینها را فاسد می کند. این یک مطلب اتفاقی نبود که به طور‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 62

‏اتفاق حاصل شده باشد، یک مطلبی بود که با تمام توجه و نقشه،‏‎ ‎‏این امور شده بود و دیدید چطور بود. چه شد که یکدفعه خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی، به این ملت تفضّل فرمود و یکدفعه متحول شد؟ این‏‎ ‎‏جوانی که بنایش بر این بود که برود در مراکز فحشا، آمد در خیابان‏‎ ‎‏و مشغول جنگ شد. آن جوانهایی که به حسب نقشۀ آنها، باید آن‏‎ ‎‏مفسده ها را داشته باشند و آن مغزها را داشته باشند. یکدفعه‏‎ ‎‏متحول شد به یک مغزهای نورانی انسانی اسلامی.‏‏(82)‏

5 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کوشش برای فساد جوانان

‏در طول تاریخ و خصوصاً این پنجاه سال آخر با تمام قوا کوشش‏‎ ‎‏کرده اند که ‏‏[‏‏کشور را‏‎ ‎‏]‏‏وابسته اش کنند و از بین ببرند و همه چیزش‏‎ ‎‏را فاسد کنند و جوانهای ما را فاسد کنند.(83)‏

27 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نشریات غیر اسلامی

‏مع الاسف، در ایرانِ آن زمان، بی استثنا، نشریات و نوشته ها غیر‏‎ ‎‏اسلامی بود. آنان برای برنامه ای که انحراف جوانان بود، به هر‏‎ ‎‏راهی تمسک کردند؛ از جمله به نشریات. مجلات آن روز جوانان‏‎ ‎‏را به فساد می کشاند.(84)‏

10 / 3 / 60

*  *  *

 

 

گرفتن تمام ارزشهای انسانی

‏در طول سلطنت این دو مرد فاسد ‏‏[‏‏چنان‏‏]‏‏به سرما آمده است ‏‏[‏‏که‏‏]‏‎ ‎‏تمام ارزشهای انسانی را می خواستند از ما بگیرند و جوانهای ما را‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 63

‏به فساد بکشند و جوانهای ما را به مراکز فساد بکشند، و انسانیت‏‎ ‎‏را از آنها بگیرند اینها ـ می خواهیم ما که دیگر تحت آن سلطه‏‎ ‎‏نباشیم و خودمان یک انسان مستقل باشیم.(85)‏

‏ ‏

11 / 2 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فساد در خیابانها و مدارس

‏سابق اینطور نبود که ما جوان نداشته باشیم. به همین مقدار‏‎ ‎‏یک خرده کمتر البته ـ چون جمعیت زیاد شده ـ جوان آنوقت بود‏‎ ‎‏و همین مقدار اشخاص بودند، مردم بودند، جمعیت همین طور‏‎ ‎‏بود، اما چی بود؟ خیابانش را وقتی می گشتیم، همه فساد. این‏‎ ‎‏فرهنگ اجنبی است. در خیابانها، کسی وارد می شد، می دید سرتا‏‎ ‎‏ته خیابانها یا مشروب فروشی است یا بساط زدن و چه کردن است‏‎ ‎‏یا زنهای لخت در بین مردم راه افتادن است. بازارش را می دیدی،‏‎ ‎‏همین بود، همین بود؛ همین مسائل بود. توی مدارسش می رفتی،‏‎ ‎‏توی مدارس دانشگاهی همین مسائل بود.(86)‏

28 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بی تفاوت کردن جوانان

‏دستهای جنایتکاری که جوانان عزیز را در رژیم سابق به مراکز‏‎ ‎‏فساد کشاند و از انسانهای آزاد، عروسکهای مصرفی تراشید‏‎ ‎‏انگیزه و نقشه شان این بود که هر خیانتی که در کشور واقع‏‎ ‎‏می شود و هر چه به سر ملت و ذخایر ارزندۀ آن می آید و هر چه‏‎ ‎‏زنجیرهای استعمار به دست و پای مردم محکمتر می شود، در‏‎ ‎‏مقابل بی تفاوت باشند یا به حمایت همان رویّه برخیزند.(87)‏

7 / 3 / 63


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 64

پشت پا زدن به فرهنگ منحط

‏شما امروز از جهت فرهنگی بر فرهنگهای پوسیدۀ شرق و غرب و‏‎ ‎‏فرهنگ منحط عصر شاهنشاهی، که جوانان عزیز ما را فوج فوج به‏‎ ‎‏فساد می کشید و دانشگاههای ما را در خدمت غرب و احیاناً شرق‏‎ ‎‏به پیش می برد، پشت پا زده اید.(88)‏

25 / 5 / 64

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تحمیل وسایل فساد

‏اگر نبود دست توانای خداوند امکان نداشت یک جمعیت 36‏‎ ‎‏میلیونی با آن تبلیغات ضداسلامی و ضد روحانی... و آنهمه‏‎ ‎‏شعرها و بذله گوییها، و آنهمه مراکز عیاشی و فحشا و قمار و‏‎ ‎‏مسکرات و مواد مخدره که همه و همه برای کشیدن نسل جوان‏‎ ‎‏فعال که باید در راه پیشرفت و تعالی و ترقی میهن عزیز خود‏‎ ‎‏فعالیت نمایند، به فساد و بی تفاوتی در پیشامدهای خائنانه، که به‏‎ ‎‏دست شاه فاسد و پدر بی فرهنگش و دولتها و مجالس فرمایشی که‏‎ ‎‏از طرف سفارتخانه های قدرتمندان بر ملت تحمیل می شد... و‏‎ ‎‏ممکن نبود این ملت با این وضعیت یکپارچه قیام کنند.(89)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سرگرم کردن جوانان با مراکز فحشا

‏وارد کردن کالاها از هر قماش و سرگرم کردن بانوان و مردان‏‎ ‎‏خصوصاً طبقۀ جوان، به اقسام اجناس وارداتی از قبیل ابزار آرایش‏‎ ‎‏و تزئینات و تجملات و بازیهای کودکانه و به مسابقه کشاندن‏‎ ‎‏خانواده ها و مصرفی بار آوردن هر چه بیشتر، که خود داستانهای‏‎ ‎‏غم انگیز دارد، و سرگرم کردن و به تباهی کشاندن جوانها که عضو‏‎ ‎‏فعال هستند با فراهم آوردن مراکز فحشا و عشرتکده ها، و دهها از‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 65

‏این مصائب حساب شده، برای عقب نگهداشتن‏‎ ‎‏کشورهاست.(90)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تباهی نسل جوان

‏آیا اشاعۀ فحشا در سراسر کشور و مراکز فساد، از عشرتکده ها و‏‎ ‎‏قمارخانه ها و میخانه ها و مغازه های مشروب فروشی و سینماها و‏‎ ‎‏دیگر مراکز که هر یک برای تباه کردن نسل جوان عاملی بزرگ‏‎ ‎‏بود، از خاطرتان‏‎[3]‎‏ محو شده؟ آیا رسانه های گروهی و مجلات‏‎ ‎‏سراسر فسادانگیز و روزنامه های آن رژیم را به دست فراموشی‏‎ ‎‏سپرده اید؟(91)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 66

  • )) منظور، سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواکبوده است.
  • )) به گونه ای که خودش متوجه نشود.
  • )) مخاطب امام، نویسندگان و روشنفکران مغرض بوده است.