فصل چهارم: انقلاب اسلامی و تحول جوانان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

فصل چهارم: انقلاب اسلامی و تحول جوانان

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

               فصل چهارم: انقلاب اسلامی و تحول جوانان

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 139


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 140

تحول روحی جوانان

‏رمز پیروزی توجه به خدا بود. اشخاصی می آمدند از جوانهای‏‎ ‎‏برومند پیش من و مرا قسم می دادند که شما دعا کنید ما شهید‏‎ ‎‏بشویم. این عنایت خدا بود. این تحول تحولی بود که به دست بشر‏‎ ‎‏نمی شد انجام بگیرد. در ملت یک تحول روحی پیدا شد، یک‏‎ ‎‏تحول باطنی پیدا شد؛ این تحول باطنی به دست خدا بود، با‏‎ ‎‏عنایت خدا بود.(214)‏

29 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان ذخایر ملت

‏شما ذخیرۀ اسلام هستید، شمایی که جوانهایی هستید که ذخایر‏‎ ‎‏این ملت هستید. این عواطف شما را پیروز کرد.‏

‏     این تحول روحی، این تحولی که در جوانهای ما پیدا شد، این‏‎ ‎‏دست خدا بود؛ بشر نمی تواند در ارواح مردم اینطور موثّر‏‎ ‎‏باشد.(215)‏

18 / 4 / 58

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 141

روحیه صدر اسلام در جوانان

‏آن روحیه ای که در صدر اسلام بین مسلمین بود تا حدودی در این‏‎ ‎‏ملت پیدا شد، و همان، رمز پیروزی یک مشت فاقدِ همه چیز بر‏‎ ‎‏یک قدرتهای شیطانی بزرگ ‏‏[‏‏شد‏‎ ‎‏]‏‏همان روحیه که در صدر اسلام‏‎ ‎‏بود ـ مسلمین دنبال شهادت می رفتند، جنگ می رفتند ـ این تا یک‏‎ ‎‏حدودی در ایران پیدا شد، به طوری که جوانهای برومندی که اول‏‎ ‎‏جوانیشان بود و هست، چه در آن وقت که من نجف بودم و چه‏‎ ‎‏حالا که ایران هستم، و چه قبل از این پیروزی و چه بعد، اینها از من‏‎ ‎‏می خواهند که دعا کنم شهید بشوند، و جدّاً دعا می خواهند، و‏‎ ‎‏بعضیها اظهار تاسف می کنند که ما نشدیم.(216)‏

19 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عظمت روحی جوانان

‏یک تحول روحی پیدا شد در ایران، ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ سرتاسر ایران، یک‏‎ ‎‏تحول روحی پیدا شد. و مردمی که فکر در امور مملکتی‏‎ ‎‏نمی کردند، حالا جوانها، بچه ها، زنها، مردها، مسائلی که در‏‎ ‎‏مجالسشان طرح می شود مسائل روز است. قبلاً ابداً این مطلب‏‎ ‎‏هیچ نبود... این یک جور تحولی بود که حاصل شد. یک تحول‏‎ ‎‏دخالتِ همه در مسائل روز و مسائل سیاسی. همین جمعیتی که‏‎ ‎‏روزنامه خواندن را در آن وقتها اشکال می کردند، حالا همانها‏‎ ‎‏منزلهایشان هم رادیو هست و هم تلویزیون هست و هم عرض‏‎ ‎‏می کنم اصلاً مشروعش هست، غیرمشروعش نیست ـ و هم‏‎ ‎‏مسائل روز طرح است. در هر جا بروید، جوانها مشغول به‏‎ ‎‏صحبت در مسائل روزند. شما خیال می کنید که در ده سال پیش‏‎ ‎‏از این این حرفها بود؟ اصلاً چه دخالتی داشتید؟ حقی نداشتید‏‎ ‎‏که دخالت در مسئلۀ روز بکنید. حقی نداشتید که باید مثلاً‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 142

‏ژاندارمری وضعش این باشد؛ باید دولت وضعش این باشد،‏‎ ‎‏اشکال بکنید به دولت. حالا طوری شده است که همه در میدان‏‎ ‎‏آمده اند و یک تحول روحی پیدا شده است در این جامعه. و این‏‎ ‎‏تحول، تحول الهی است. هیچ کس نمی تواند، این قلوب مردم‏‎ ‎‏دست خداست، این تحول الهی است. یکی از تحولاتی که ...‏‎ ‎‏[‏‏اینکه‏‎ ‎‏]‏‏امروز یک دسته از اروپا آمده بودند، یک دسته جوانها،‏‎ ‎‏گفتند که ما آمدیم برای اینکه برویم در این روستاها کمک کنیم؛‏‎ ‎‏یعنی این چه تحولی است ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ جوانی که بحبوحۀ جوانیش‏‎ ‎‏است، و در اروپاست، و باید در اروپا فرض کنید روی غریزۀ‏‎ ‎‏جوانیش مشغول پی چیزهای دیگر باشد، همچو تحول پیدا شده‏‎ ‎‏است که عدۀ زیادی بودند، زن و مرد، گفتند که ما از اروپا آمدیم‏‎ ‎‏که برویم روستاها کمک کنیم به مردم. به آنها گفتم که ارزش این‏‎ ‎‏عمل را خیلی باید بدانید که این عمل چه ارزشی دارد. این‏‎ ‎‏روستایی که تاکنون می دیده تنها هست و همۀ قدرتها مخالف او‏‎ ‎‏هست و می خواهند بچاپدش، ببیند که از اروپا یک دسته جوان‏‎ ‎‏تحصیلکرده، مهندس و طبیب و دکتر، اینها آمده اند با آن زحمت‏‎ ‎‏به ایران و می روند توی این روستاها برایشان گندم می چینند...‏‎ ‎‏وقتی کشاورز دید که خانمها از خانه ها پاشده اند، از اروپا، اینجا‏‎ ‎‏هم همین طور، از دانشگاهها و از دانشکده ها و از مراکز تحصیل‏‎ ‎‏جوانها ریختند، زن و مرد ـ در تلویزیون دیشب هم نشان داد این‏‎ ‎‏را ـ من دیدم ریخته اند اینجا و دارند کمک می کنند به اینها، در‏‎ ‎‏روحیۀ این کشاورزها چه قدر این تاثیر دارد؛ چه قدر اینها را آقا‏‎ ‎‏می کند که می بینند خدمۀ اینها عبارت از دکتر است و مهندس؛‏‎ ‎‏آمدند کمک کار هستند. این ارزشش خیلی است.(217)‏

30 / 4 / 58


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 143

جوانان و حس تعاون

‏امروز یک دسته از جوانها، زن و مرد، از اروپا آمدند پیش من و‏‎ ‎‏گفتند ما آمدیم برای اینکه در روستاها برویم و به مردم خدمت‏‎ ‎‏بکنیم. جوانهایی که سابق در مسائل دیگر فکر می کردند امروز در‏‎ ‎‏این جور مسائل فکر می کنند. می آیند، از اروپا می آیند، از خارج‏‎ ‎‏می آیند، زن و مردشان می آید برای اینکه در روستاها بروند و‏‎ ‎‏کمک کنند به روستاییها. چنانچه از داخل، از دانشگاه، طبیب،‏‎ ‎‏مهندس، خانمها، همه می روند در این روستاها و کمک می کنند.‏‎ ‎‏این حس تعاون یک حسی است که ـ یک تحولی است ـ که اعجاز‏‎ ‎‏آمیز است و آنچه که هست خدای تبارک و تعالی انجام داده‏‎ ‎‏است.(218)‏

30 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

روحیه شهادت طلبی جوانان

‏آنچه که ملت ما، با اینکه در حال ضعف و تشتت بود دریافت،‏‎ ‎‏همین مطلبی بود که در صدر اسلام مسلمین دریافته بودند؛ اتکا‏‎ ‎‏به ایمان و اسلام و وحدت کلمه. جوانهای ما در حال انقلاب و‏‎ ‎‏حالا هم باز تقاضا می کنند که ما دعا کنیم تا آنها شهید بشوند. این‏‎ ‎‏تحول بزرگی که به ارادۀ خدای تبارک و تعالی در این ملت پیدا شد‏‎ ‎‏موجب پیروزی آنها بر یک قدرت شیطانی بزرگ که پشتیبان او‏‎ ‎‏همۀ ابرقدرتها بودند گردید. و این پیروزی از خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏و عنایات خاصۀ او بود.(219)‏

24 / 5 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

لطف الهی به جوانان

‏من از این تحولی که در شما جوانان حاصل شده است امیدوارم و‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 144

‏شما را پیروز می بینم. این تحول انسانی، این تحول اسلامی، من‏‎ ‎‏شما را مثل سربازهای صدر اسلام می بینم. من به این چهره های‏‎ ‎‏نورانی علاقه دارم. من درود می فرستم به این چهره های نورانی و‏‎ ‎‏اسلامی که برای خدمت به اسلام مهیّا هستند؛ شما مثل لشکر‏‎ ‎‏اسلام در صدر اسلام برای اسلام خدمت می کنید. و شما منظور‏‎ ‎‏امام زمان ـ سلام الله علیه ـ هستید. دلخوش باشید که اسلام شما را‏‎ ‎‏می پذیرد. دلخوش باشید که شکست برای شما نیست، نه در‏‎ ‎‏حیات و نه در شهادت. شهادت فخر اولیا بوده است و فخر همۀ‏‎ ‎‏ما؛ و سعادت است. شما چه پیروز بشوید در دنیا، یا به شهادت‏‎ ‎‏برسید، پیروزمندید؛ همان طور که لشکر اسلام در صدر اسلام‏‎ ‎‏خودشان را پیروز می دیدند، چه کشته بشوند و چه بکشند. شما‏‎ ‎‏هم امروز همان سربازها هستید. من به شما مژدۀ پیروزی می دهم‏‎ ‎‏و من به شما تبریک عرض می کنم. خداوند تعالی به شما نظر دارد.‏

‏     ‏‏همان نظرِ لطف خدا بود که شما با نداشتن سازمانی و با‏‎ ‎‏نداشتن برگ و ساز ارتشی، بر قدرتهای بزرگ پیروز شدید. این‏‎ ‎‏نظر خدای تبارک و تعالی و تایید اسلام بود این نظر اسلام است که‏‎ ‎‏شما را متحول کرده است، و شما آرزوی شهادت می کنید. تا شما‏‎ ‎‏به این حال هستید ـ و امید است که همیشه باشید ـ پیروز هستید.‏‎ ‎‏خداوند با شماست. قرآن کریم پناه همۀ ماست. ما برای قرآن قیام‏‎ ‎‏می کنیم و کردیم، و پیروز خواهیم بود. شما حق هستید، در مقابل‏‎ ‎‏باطل ایستاده اید و حق پیروز است. شما برای اسلام قیام کردید و‏‎ ‎‏پشتیبان شما اسلام است و کسی که پشتیبان او قرآن و اسلام باشد‏‎ ‎‏پیروز است.(220)‏

14 / 6 / 58


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 145

تحول جوانان در زمان کوتاه

‏هیچ قدرتی نمی توانست که در ظرف مثلاً یک سال، یک سال و‏‎ ‎‏کمتری یا بیشتر، همچو تحولی درست کند. همچو تحولی که الآن‏‎ ‎‏هر جا بروید می بینید که انسانهایش غیر آن انسانهایی اند که بودند.‏‎ ‎‏همین جوانهایی که آن وقت کشیده می شدند طرف شمیران و آن‏‎ ‎‏قضایای شمیران، حالا کشیده می شوند طرف جاهایی که جهاد ‏‎ ‎‏سازندگی است. همین، همین جوانها. همان زنهایی که آن وقت ـ‏‎ ‎‏هیچ ـ بی تفاوت بودند راجع به کشور خودشان، راجع به همه چیز،‏‎ ‎‏همین ها هم وارد شدند در میدان و دیدیم که خوب هم می توانند‏‎ ‎‏انجام وظیفه بکنند. این یک تحول روحی بود که با دست خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی و ارادۀ خدای تبارک و تعالی برای نجات ملت ما‏‎ ‎‏آمد، و ما متحول شدیم از یک صورتی که آن طور بود به یک‏‎ ‎‏صورت دیگری. از امریکا یک عدۀ جوان، چند روز، چند وقت‏‎ ‎‏پیش از این، آمده بودند که ما آمدیم برای جهاد سازندگی، این یک‏‎ ‎‏تحولی است. جوان در امریکاـ برای، عرض بکنم که ـ بیاید، از‏‎ ‎‏آنجا راه بیفتد، که برود توی دهات اینجا برای جهاد‏‎ ‎‏سازندگی.(221)‏

28 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

روحیه خدمتگزاری در جوانان

‏ما جوانهای خودمان بحمدالله زیاد ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏. تحول بزرگی که در مملکت‏‎ ‎‏ما حاصل شده است و جوانهای ما را ـ که بسیاری در مراکز غیرمشروع‏‎ ‎‏بوده اند ـ کشانده است در خدمتگزاری به خلق و خدمتگزاری به خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی، باید ما از نیروی این جوانها استمداد کنیم. ما از اول هم‏‎ ‎‏امیدمان به ملت و جوانهای برومند ملت بود.‏‏(222)‏

8 / 8 / 58


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 146

هجرت از خود به خدا

‏این توجه به خدا و هجرت از خود به خدا که بزرگترین‏‎ ‎‏هجرتهاست، هجرت از نفس به حق و از دنیا به عالم غیب شما را‏‎ ‎‏تقویت کرد. یعنی دیگر برای شما مطرح نبود که من چند روز زنده‏‎ ‎‏بمانم، این هم مطرح نبود. جوانها می دیدند که دارند تیراندازی‏‎ ‎‏می کنند، می دیدند که تانکها دارند می آیند، می دیدند که مسلسلها‏‎ ‎‏در کار است. لکن حمله می کردند. این نیروی خدایی است. آن‏‎ ‎‏نیروی خدایی که از اول اسلام را تقویت کرد. همینی است که در‏‎ ‎‏شما پیدا شده بود: پشت به دنیا و رو به عالم غیب، پشت به انانیت‏‎ ‎‏خود، و رو به رحمت الهی، قدرت الهی. این را حفظش کنید! این‏‎ ‎‏نعمتی که خدا به شما داد و شما را متحول کرد به یک ملت‏‎ ‎‏دیگری. شمایی که از پاسبان می ترسیدید، از رژیم شاهنشاهی‏‎ ‎‏نترسیدید. شمایی که از یک باتون می ترسیدید از مسلسلها‏‎ ‎‏نترسیدید. این نیروی خداست. این نیروی خدایی را حفظش کنید!‏‎ ‎‏حفظ به این است که باز توجهتان به آنجا باشد.(223)‏

1 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان و توجه به معنویت

‏خدا خواست که به داد این مملکت رسید که مردم را بیدار کرد.‏‎ ‎‏خدا بیدار کرد مردم را. توجه مردم از آن مسائل کم کم برگشت.‏‎ ‎‏همان جوانهایی که یک وقت اصلاً به این مسائل اعتنایی‏‎ ‎‏نداشتند، خداوند تایید کرد و توجه پیدا کردند، به حیث که‏‎ ‎‏جوانهایی که باید بروند سراغ مثلاً جوانیشان، در این نهضت‏‎ ‎‏آمدند. ریختند به خیابانها و فعالیت کردند، و برای اسلام‏‎ ‎‏خدمت کردند. و این پیروزی که نصیب ماها شد، نصیب ملت ما‏‎ ‎‏شد در اثر این تحولی بود که به ارادۀ خدای تبارک و تعالی برای‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 147

ملت حاصل شد.(224)

3 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحول جوانان مهمتر از تحول مملکت

‏این تحولی که در جوانهای ما، در انسانها، آنهایی که متعهد هستند‏‎ ‎‏پیدا شده است، اهمیتش بیشتر از آن تحولی است که در مملکت‏‎ ‎‏پیدا شده است. تحولی که در کشور پیدا شد این بود که با همت‏‎ ‎‏شما جوانها، همۀ قشرها، زن و مرد، بزرگ و کوچک این سد باطل‏‎ ‎‏را، سد شیطانی را شکستید و شیطانها را از حریم اسلام بیرون‏‎ ‎‏کردید. این تحولی است که در کشور پیدا شد و رژیم طاغوتی به‏‎ ‎‏رژیم اسلامی آن هم به همت همه برگشت.(225)‏

12 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عشق و محبت در عمل جوانان

‏شما را یک قدرت غیبی وادار کرده است که بروید و مشغول‏‎ ‎‏بشوید به این کارهایی که برای ملتتان فایده دارد. یک قدرت غیبی،‏‎ ‎‏ملائکة الله ، آنها شما را وادار کردند که بروید و این کارها را انجام‏‎ ‎‏بدهید. شماها و همۀ جوانهای ما که در همۀ قطرهای ملت و کشور‏‎ ‎‏دارند زحمت می کشند، و گاهی از خارج می آیند در ایران و‏‎ ‎‏زحمت می کشند. اینها یک قدرت الهی است که اینها را وادار کرده‏‎ ‎‏به این کارها. این یک امر بسیار مهمی است که برای جوانهای ما‏‎ ‎‏حاصل شده. حس تعاون، همه احساس می کنند که یک وظیفۀ‏‎ ‎‏الهی است داریم انجام می دهیم. همه با محبت و عشق عمل‏‎ ‎‏می کنند. من گاهی وقتها در تلویزیون دیدم که این زنها، این مردها،‏‎ ‎‏این جوانها، این بچه ها، توی این بیابان مشغول هستند و معلوم‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 148

‏است با یک اشتیاقی مشغول اند. اینطور نیست که یک امری‏‎ ‎‏تحمیل به خودشان کرده باشند. یک امری است که نفسشان کانّه‏‎ ‎‏عاشق این مطالب هست.‏

‏     و آن تحولی که پیدا شده است که جوانهای ما فریاد می زنند که‏‎ ‎‏ما مستعدیم برای شهادت، کفن می پوشند. اینها یک تحولاتی‏‎ ‎‏است که بشر نمی تواند این کارها را بکند. اینها کار خداست. من‏‎ ‎‏دیروز یک عقدی اینجا کردم بین یک جوانی و یک دختری. آن‏‎ ‎‏دختر بعد که می خواست برود یک کاغذ داد به من. کاغذ را که من‏‎ ‎‏خواندم دیدم که خوب، بعد از اینکه، شما دعا کنید که این‏‎ ‎‏جوانهای ما چه، چه، چه، آخرش نوشته «من عاشق شهادتم. یک‏‎ ‎‏دختری که تازه، دیروز من عقدش کردم می نویسد، من عاشق‏‎ ‎‏شهادتم. و از این قبیل زیادند. اینها یک تحول انسانی است که خدا‏‎ ‎‏ایجاد کرده در شما، قدرش را بدانید چیزی که از ناحیۀ خدا اهدا‏‎ ‎‏شده به شما.(226)‏

12 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحول معجزه آسا در جوانان

‏اینها جوانهای ما را ضایع کردند، که این یک عمر لازم دارد که یک‏‎ ‎‏جوانی که ضایع شد در این رژیم، هروئینی شد در این رژیم،‏‎ ‎‏تریاکی شد در این رژیم، شارب الخمر شد در این رژیم، عادت به‏‎ ‎‏سینماهای فاسد کرد، عادت به این مراکز فحشا، که همه را درست‏‎ ‎‏کرده بودند و با نقشه برای اینکه نگذارند جوانهای ما یک‏‎ ‎‏جوانهای محکمی از کار درآیند، که بتوانند مقابل آنها بایستند. این‏‎ ‎‏محتاج به این است که مدتها طول بکشد تا یک تحول حاصل‏‎ ‎‏بشود.‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 149

‏     این تحولی که الآن حاصل شده، یک تحول معجزه آسایی است‏‎ ‎‏آقا. یک مملکتی که جوانش مشغول بود به ـ فرض کنید که ـ تعیّش،‏‎ ‎‏سایرین هم مشغول، هر کسی به کار خودش مشغول بود، و در‏‎ ‎‏ذهنشان نمی آمد که می شود یک همچو کاری انجام بگیرد، خدا‏‎ ‎‏خواست که، یکدفعه ملت را متبدل کرد به یک چیز دیگری. همه‏‎ ‎‏ایستادند در مقابل این دشمن و همه این را پیش بردند. جوانها از‏‎ ‎‏آن مراکز کشیده شدند به خیابانها. مردم از بازار و کسبشان دست‏‎ ‎‏برداشتند، کشیده شدند به خیابانها. حتی آن پیرمردهای زاغه نشین‏‎ ‎‏با اولادشان آمدند به خیابانها و فریاد کردند. با فریاد و مشت و با‏‎ ‎‏سنگ و با اینها، بر آنها، تانکها و آن بساطی که آنها داشتند، موفق‏‎ ‎‏شدند. و این یک چیز خدایی بود. یک چیزی نبود که بشر بتواند‏‎ ‎‏این مسائل را درست کند. خدا این کار را کرد.(227)‏

19 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان ما الگوی سایرین

‏ما یک نیم تحولی در مملکتمان پیش آمد که مردم شبیه شدند تا‏‎ ‎‏یک حدودی به آن مردم صدر اسلام. و همۀ پیروزی ما دنبال این‏‎ ‎‏معنا و این تحول پیش آمد که مردم همان طوری که در صدر اسلام‏‎ ‎‏جوانهای مسلمین آرزوی شهادت می کردند، در ایران هم این آرزو‏‎ ‎‏پیدا شد. و شاید هر روز جوانهایی به ما مراجعه می کنند و‏‎ ‎‏می گویند دعا بکنید که ما شهید بشویم. این تحولی که پیدا شد در‏‎ ‎‏ایران، و این وحدت کلمه ای که در ایران پیدا شد، و این توجه به‏‎ ‎‏اسلام که در ایران پیدا شد، باید یک الگویی باشد از برای همۀ‏‎ ‎‏ملتها.(228)‏

20 / 10 / 58


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 150

انقلاب روحی جوانان

‏بحمدالله تعالی در این نهضت و در این انقلابی که واقع شد، روح‏‎ ‎‏ملت ما و خصوصاً جوانها و پاسداران و سربازان، انقلاب پیدا کرد؛‏‎ ‎‏انقلاب معجزه آسا. آنکه، آن روحی که با سالها مجاهدت نمی شد‏‎ ‎‏متحولش کرد به یک روح انسانی، فداکار برای انسان و اسلام، کانّه‏‎ ‎‏در یک شب واقع شد. جوانان ما را که در طول تاریخ و خصوصاً در‏‎ ‎‏این اواخر کشانده بودند به مراکز فساد، و نقشه این بود که جوانها‏‎ ‎‏به مراکز فساد کشیده بشوند تا میدان خالی بشود برای چپاولگران،‏‎ ‎‏در این انقلاب به طور معجزه آسا از مراکز فساد کشیده شدند به‏‎ ‎‏میدان مبارزه. آنهایی که فکر نمی کردند الاّ برای عیاشی و امثال‏‎ ‎‏ذلک، یکدفعه متحول شدند به یک انسانهایی که پشت کردند به‏‎ ‎‏آن رژیم، و به آن پیوندهایی که رژیم در این عالَم در ایران درست‏‎ ‎‏کرده بود، به آنها پشت کردند و روی به قرآن کریم آوردند، و به‏‎ ‎‏اسلام. مبارک باد بر شما این روز‏‎[1]‎‏ و مبارک باد بر شما این تحول.‏‎ ‎‏لکن از حالا به بعد هم ما احتیاج داریم که این تحول روحی‏‎ ‎‏محفوظ بماند.(229)‏

7 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خداوند متحول کننده جوانان

‏آن کی بود که جوانهای ما که در مراکز فحشا در عصر تاریک‏‎ ‎‏ پهلوی کشیده شده بودند، در این شمیران و تمام بقعه هایی که در‏‎ ‎‏اینجاهاست، مرکز اینطور گرفتاریها برای جوانهای ما بود، آن کی‏‎ ‎‏بود که این جوانها را از مراکز فساد به میدان مبارزه کشاند؟... این،‏‎ ‎‏آن بود که «مقلّب القلوب» است. این دعایی که در تحویل وارد‏‎ ‎‏شده است، تحقق پیدا کرد در ملت ما: یا مُقَلِّبَ القُلُوبِ وَ الاَبصارِ،‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 151

‏یا مُدَبِّرَ اللَّیلِ وَ النَّهار، یا مُحَوِّلَ الحَولِ وَ الاَحوالِ، حَوِّل حالَنا اِلی‏‎ ‎‏اَحسَنِ الحالِ.(230)‏

14 / 3 / 59

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

‏مراکز تعلیم و تربیتش از کودکستان تا دانشگاهش مسموم و بدتر از‏‎ ‎‏مسموم، و فضای حاکم بر سرتاسر کشور مسموم، که هر یک برای‏‎ ‎‏مسموم نمودن جوانان و به فساد کشاندن آنان عاملی فعال بود، و‏‎ ‎‏نونهالان و تازه جوانان ما در یک چنین محیطی به جوانی و رشد‏‎ ‎‏رسیده بودند که به حسب موازین و عادت باید سرشار از‏‎ ‎‏مسمومیت و فساد اخلاق و عقیدت باشند، که اگر معلم و مربی‏‎ ‎‏اخلاق و مهذب نفوس بخواهد تنها یکی از آنها را با صرف‏‎ ‎‏سالهای طولانی متحول گرداند میسر نگردد، چگونه در ظرف‏‎ ‎‏سالهای معدود از بطن این جامعه و انقلاب ـ که خود نیز اگر‏‎ ‎‏معیارهای عادی را حساب کنیم باید کمک به فساد کند ـ یک‏‎ ‎‏همچو جوانان سرشار از معرفت الله و سراپا عاشق لقاءالله و با تمام‏‎ ‎‏وجود داوطلب برای شهادت جان نثار برای اسلام که پیران هشتاد‏‎ ‎‏ساله و سالکان کهنسال به جلوه ای از آن نرسیده اند، بسازد؟ جز‏‎ ‎‏دست غیبی و دستگیری الهی و تصرف ربوبی، با چه میزان و معیار‏‎ ‎‏می توان تحلیل این معما کرد؟(231)‏

10 / 1 / 61

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

عنایت الهی عامل تحول جوانان

‏این مسئله ای که آن اشخاصی که در صدد تهذیب هستند، در صدد‏‎ ‎‏تزکیۀ نفس هستند، پنجاه سال زحمت می کشند؛ بعد از زحمتهای‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 152

‏فراوان پنجاه ساله به یک مقامی می رسند. و این جوانها را خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی آنطور در ظرف یک مدت بسیار کم متحول کرد به‏‎ ‎‏یک مقامی که آنهایی که پنجاه سال زحمت کشیده اند، نرسیده اند‏‎ ‎‏به این مقام، نرسیده اند به آنجا که غیر از خدا اصلاً هیچی‏‎ ‎‏نخواهند، شهادت را اینطور طالب باشند. اینطور شهادت را در بر‏‎ ‎‏بگیرند. این یک مسئله مهمی است. ما همیشه باید در نظر داشته‏‎ ‎‏باشیم که این مسئله، مسئلۀ عادی نیست که یک نفر آدم، صد نفر‏‎ ‎‏آدم، هزار نفر آدم یا همه بتوانند انجامش بدهند. یک کشور چهل‏‎ ‎‏میلیونی که با بند و باری می خواستند اینها را بار بیاورند و همۀ‏‎ ‎‏قدرتها دنبال این معنا بودند و همۀ تبلیغات و همۀ گفتار و همۀ‏‎ ‎‏نوشته ها دنبال این بود، یکدفعه متحول بشود به یک کشوری که‏‎ ‎‏همه حزب الله هستند و همۀ آن چیزهایی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که شهوی بود و آن‏‎ ‎‏چیزهایی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که مربوط به شهوات نفسانیه بود، دور ریختند و‏‎ ‎‏ایستادند در مقابل قدرتهای بزرگ و شکست دادند آنها را. این‏‎ ‎‏تحول، تحولی است که شرق و غرب نمی توانند بفهمند. آنها هر‏‎ ‎‏چیزی می توانند بفهمند، همین در سطح مادیت اشیا را ارزیابی‏‎ ‎‏می کنند که کدام پیروز شد، کدام پیروز نشد. در سطح معنویت اینها‏‎ ‎‏نمی توانند اصلاً تصور کنند که یک کشور چهل میلیونی چطور‏‎ ‎‏متحول شده است به یک چیزی که جوانهایشان را می دهند و گریه‏‎ ‎‏می کنند که کاش یکی دیگر هم داشتند. دست و پایشان را از دست‏‎ ‎‏داده اند و تاثرشان به این است که من ندارم که باز ‏‏[‏‏به جبهه‏‏]‏‏ بروم!‏‎ ‎‏و این صحنه های بسیار نورانی که در جبهه ها ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ شما که‏‎ ‎‏هستید، بهتر از ما می دانید که چه صحنه هایی است. وقتی که‏‎ ‎‏آقایان می آیند اینجا با من صحبت می کنند، واقعاً انسان تعجب‏‎ ‎‏می کند از اینکه این چه شد، چه قضیه ای واقع شده است که‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 153

‏اینطور تحول حاصل شد.(232)‏

22 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

افتخارآفرینی جوانان

‏الحمدالله تحول بزرگی در ملت ما پدید آمده است و این جوانها که‏‎ ‎‏به عشرتکده ها و فساد و فحشا کشیده می شدند، الان به جبهه ها‏‎ ‎‏رفته و برای اسلام و مملکت پیروزی و افتخار می آفرینند و ما در‏‎ ‎‏برابر آنان مسوولیم.(233)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فرهنگ عامل تحول جوانان

‏این اسلام است که جوان را، جوانها را از کنار دریا و از آن بازی که‏‎ ‎‏برایشان درست کرده بودند، از آن چاههایی که برایشان کنده‏‎ ‎‏بودند، نجات داد و به سعادت رساند و مقابل همۀ قدرتهای دنیا‏‎ ‎‏ایستاد و خم به ابرو نیاورد. این فرهنگ این کار را کرد.(234)‏

28 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحول جوانان

‏مجلات آن روز، خدا می داند که آن مجلات با این جوانها چه کرده‏‎ ‎‏است! سینماهای آن روز، تئاترهای آن روز، هنرهای آن روز، اینها‏‎ ‎‏هم دست به هم داده بودند که اسلام را از اینجا بیرون کنند و‏‎ ‎‏امریکا را وارد کنند. این خدا به ما تفضل کرد، ترحم کرد و این‏‎ ‎‏تحول حاصل شد و تا این مطلب هست، این تحول هست و باقی‏‎ ‎‏هست، شما از هیچ چیز نترسید.(235)‏

28 / 9 / 61

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 154

استقامت جوانان

‏خداوند رحم کرد، همۀ شما را متحول کرد. تمام جوانهای ما را از‏‎ ‎‏آن منجلاب نجات داد و وارد کرد در یک محیط اسلامی ـ انسانی‏‎ ‎‏که در مقابل شرق و غرب ایستاده است و ابداً خم به ابرو نمی آورد‏‎ ‎‏که اینها دارای ـ نمی دانم ـ چه چیزهای پیشرفته ‏‏[‏‏ای‏‎ ‎‏]‏‏هستند.(236)‏

28 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحول عرفانی جوانان

‏خدای تبارک و تعالی با قدرت غیبی خودش به این ملت عنایت‏‎ ‎‏فرمود و این جوانها را متحول کرد به یک انسانهای عارف مسلک‏‎ ‎‏که برای خدای تبارک و تعالی و به عشق خدای تبارک و تعالی از‏‎ ‎‏جانشان می گذرند و مادران و پدران آنها از فرزندان رشیدشان‏‎ ‎‏می گذرند و این فداکاری موجب این شد که ما در عین حالی که‏‎ ‎‏بسیار از بزرگانمان را از دست دادیم و بسیار از جوانان‏‎ ‎‏ارزشمندمان را از دست دادیم و خسارات بسیار بر ما وارد شد از‏‎ ‎‏دست دشمنها، مع ذلک آنچه که به دست ‏‏[‏‏آورد‏‏]‏‏ اسلام عزیز بود،‏‎ ‎‏و اسلام ارزش دارد که همه چیز در راه او داده بشود، چنانچه‏‎ ‎‏اولیای خدا چنین کردند.(237)‏

21 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جهش معنوی جوانان

‏این پیروزی معنوی و مادی مرهون اسلامی بودن انقلاب و مردمی‏‎ ‎‏بودن و توجه مردم به اسلام و تحول روحی عظیمی است که‏‎ ‎‏خداوند در این ملت، معجزه آسا ایجاد فرمود، از آن جمله این‏‎ ‎‏جوانان بسیار عزیز در سطح کشورند که ناگهان با یک جهش‏‎ ‎‏برق آسای معنوی و روحی با دست رحمت حق تعالی از منجلابی‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 155

‏که برای آنان با دست پلید استکبار جهانی که از آستین امثال‏‎ ‎‏رضاخان و محمدرضاخان و دیگر سرسپردگان غرب یا شرق تهیه‏‎ ‎‏دیده بودند، نجات یافته و یکشبه ره صدساله را پیمودند و آنچه‏‎ ‎‏عارفان و شاعران عارف پیشه در سالیان دراز آرزوی آن را‏‎ ‎‏می کردند، اینان ناگهان به دست آوردند و عشق به لقاءالله را از حد‏‎ ‎‏شعار به عمل رسانده و آرزوی شهادت را با کردار در جبهه های‏‎ ‎‏دفاع از اسلام عزیز به ثبت رساندند و این تحول عظیم معنوی با‏‎ ‎‏این سرعت بی سابقه را جز به عنایت پروردگار مهربان و عاشق‏‎ ‎‏پرور نتوان توجیه کرد. ‏

‏     اینجانب هنگامی که این جوانان عزیزِ در عنفوان شباب را، که‏‎ ‎‏با گریه از منِ عقب مانده تقاضای دعا برای شهادت می کنند،‏‎ ‎‏مشاهده می کنم از خود مایوس و از آنان شرمنده می شوم و‏‎ ‎‏هنگامی که عکسهای متعدد این شهیدان نورس نورانی را می نگرم‏‎ ‎‏و ارزشهای انسانی و مقامات الهی آنان، که خود از آنها به‏‎ ‎‏مرحله هایی دور هستم غبطه می خورم و چون به مادران و پدران‏‎ ‎‏این جوانان و نوجوانان شهید برخورد می کنم و آن شجاعتها و‏‎ ‎‏شهامتهای فوق تصور را از آنان مشاهده می کنم احساس حقارت‏‎ ‎‏نموده، به پیشگاه پیامبر بزرگ اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ و‏‎ ‎‏حضرت بقیة الله ـ روحی لمقدمه الفدا‏‏ء ‏‏ـ به خاطر چنین امتی و‏‎ ‎‏پیروانی متعهد و مجاهد تبریک عرض می کنم و از خداوند تعالی‏‎ ‎‏ولی نعمت و حافظ امت سپاسگزارم.(238)‏

21 / 11 / 61

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

نجات جوانان از فساد

‏نجات از آن انحطاط فرهنگی و اخلاقی و وصول به مراتبی از‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 156

‏مراتب اخلاق و فرهنگ، و پیروزی در جبهه ها، و بالاتر از آن‏‎ ‎‏پیروزی بر نفس که برای جوانهای ما در قشر وسیعی حاصل شده‏‎ ‎‏است. و من امیدوارم که برای همۀ ما این پیروزی معنوی واین‏‎ ‎‏تسلط بر نفس و این تسلط بر شیطان نفس حاصل بشود. و ما امروز‏‎ ‎‏غرق به نعمتهایی هستیم که نمی توانیم آن نعمتها را شکر گزاری‏‎ ‎‏کنیم الاّ به طور اجمال که از خدای تبارک و تعالی تشکر می کنیم که‏‎ ‎‏به ما یک همچو ملتی عنایت فرموده است که در همۀ جبهه ها، در‏‎ ‎‏همۀ صحنه ها حاضرند. و ما را و جوانهای ما را و بانوان ما را از آن‏‎ ‎‏منجلابی که برای آنها درست کرده بودند، خداوندنجات مرحمت‏‎ ‎‏فرمود. و جوانهایی که می رفت بکلی از دست اسلام و از دست‏‎ ‎‏مسلمین بروند خداوند به ما برگرداند، و آنها را همچو متعهد کرد‏‎ ‎‏که الآن برای شهادت داوطلب می روند، و در جبهه ها در حالی که‏‎ ‎‏جنگ می کنند تکبیر می گویند، نماز می خوانند و در شبها مناجات‏‎ ‎‏با خدا می کنند. و اینها از نعمتهایی است که ما باید تشکر‏‎ ‎‏کنیم.(239)‏

1 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحول در نیروهای ارتش

‏تحولی که در این کشور پیدا شد به برکت تاییدات الهی، و‏‎ ‎‏جوان های ما را نجات داد و شما عزیزان نیروهای ثلاثه‏‎[2]‎‏ را نجات‏‎ ‎‏داد، تحولی است که امیدوارم که به همین وضع باقی باشد؛ و تا‏‎ ‎‏این وضع موجود است و وضع موجود استدامه دارد، هیچ آسیبی‏‎ ‎‏به شما نخواهد رسید.(240)‏

1 / 6 / 62


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 157

خروج جوانان از منجلاب فساد

‏با این تحولی که در ایران واقع شد، خیلی از قدم ها بدون دخالت‏‎ ‎‏کسی برداشته شد و جوان های ما یکمرتبه و به خواست خداوند‏‎ ‎‏تبارک و تعالی از این منجلاب فساد بیرون آمدند و مهیا هستند که‏‎ ‎‏روی آنها کار کنید.(241)‏

17 / 8 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیمودن ره صد ساله

‏امیدواریم که ملت ما همان طوری که جوانان ما تحول پیدا کردند و‏‎ ‎‏راه صد ساله را با یک شب پیمودند، این تحول نصیب ملت ما همه‏‎ ‎‏بشود.(242)‏

1 / 1 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدرت عظیم انسان انقلابی

‏جوانان ایران و زنان و مردان که در زمان طاغوت با تربیت طاغوتی‏‎ ‎‏بار آمده بودند هرگز نتوانستند با قدرت طاغوتی مقابله کنند. ولی‏‎ ‎‏آنگاه که به دست توانای حق ـ جل و علا ـ به انسان انقلابیِ دور از‏‎ ‎‏علایق شیطانی متحول شدند آن قدرت عظیم را سرکوب‏‎ ‎‏کردند.(243)‏

7 / 3 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انقلاب معنوی جوانان

‏این ملت به خواست خدای تبارک و تعالی و با عنایات خاصۀ او،‏‎ ‎‏اول منقلب شد در معنویات. جوانها از آن حال سابق برگشتند به‏‎ ‎‏یک حال اسلامی و فهمیدند که اسلام چه باید باشد و چه باید‏‎ ‎‏بکند، دنبال او آن انقلاب حاصل شد. اگر آن مسئله حاصل نشده‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 158

‏بود، انقلاب اینجا هم مثل یکی از انقلابهای دیگری بود که‏‎ ‎‏حالشان را می بینید و دیدید.(244)‏

22 / 11 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دگرگونی احوال جوانان

‏این انقلاب که در این دعای شریف واقع شده است که «یا مقلب‏‎ ‎‏القلوب»، در جوانهای ما واقع شده است؛ اینها الآن برگشتند از‏‎ ‎‏یک حالی به حال دیگری و حال نویی پیدا کرده اند.(245)‏

1 / 1 / 67


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 159

‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 160

  • )) سیزدهم ماه رجب روز تولد حضرت علی(ع).
  • )) مراد، نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.