فصل پنجم: وظایف جوانان در انقلاب اسلامی
حفظ وحدت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

حفظ وحدت

 

‏ ‏

وحدت کلمه جوانان

‏ما امیدواریم که با همت والای شما جوانان، بانوان و جوانان دیگر،‏‎ ‎‏این راه را به آخر برسانیم. شما دیدید که با وحدت کلمه و با اتکال‏‎ ‎‏به خدای تبارک و تعالی تا اینجا آمده اید و این نهضت را به این‏‎ ‎‏مرتبه رساندید؛ و این مرحله را باید به آخر برسانید. ان شاءالله ‏‎ ‎‏خداوند به شماها توفیق بدهد که وحدت کلمۀ خودتان را و اتکال‏‎ ‎‏به خدای بزرگ را حفظ کنید... من به شما جوانان محترم باز هم‏‎ ‎‏تذکر می دهم که این وحدت کلمۀ خودتان را از دست ندهید.(258)‏

18 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نیروی ایمان جوانان

‏نیروی پیروزمندانه، نیروی اسلام بود، نیروی ایمان جوانان ما به‏‎ ‎‏اسلام و به خدای تبارک و تعالی بود؛ توجه به مقصد واحد که آن‏‎ ‎‏اسلام و جمهوری اسلام و احکام اسلام ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ بود؛ و فداکاری‏‎ ‎‏ملت ما برای اسلام و شهادت را فوز عظیم دانستن، رمز پیروزی‏‎ ‎‏بود... شما آقایان، شما جوانها، شما اقشار ملت، آن رمزی را که به‏‎ ‎‏آن رمز پیروز شدید حفظ کنید و آن حفظ وحدت کلمه است.‏‎ ‎‏اختلاف را کنار بگذارید، با هم برادروار، با هم با یک صدا به پیش‏‎ ‎‏بروید و آن استقرار حکومت عدل اسلامی برای همه، عدالت‏‎ ‎‏برای همه.(259)‏

30 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

وعده الهی به جوانان

‏شما مومنین، شما جوانان مومن ایرانی، پاکستانی، سایر اقشار که‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 169

‏ایمان دارید، خداوند وعده فرموده است که شما را از همۀ ظلمتها،‏‎ ‎‏از همۀ گرفتاریها، خارج کند و به نور برساند . آن هم نور الهی: ‏اَلله ُ‎ ‎نُورُ السَّمواتِ وَالارضِ‎[1]‎‏. ‏الله ُ وَلیُّ الَّذینَ اَمَنُوا یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ الَی النُّورِ‎[2]‎‏...‏‎ ‎‏[‏‏خداوند‏‏]‏‏ از همۀ ظلمتها، از همۀ گرفتاریها، خارجتان می کند و به‏‎ ‎‏نور الهی می رساند آن نوری که روشن کنندۀ همۀ ابعاد‏‎ ‎‏انسانهاست، آن نوری که تابش او تمام عالم را به وجود آورده‏‎ ‎‏است. شما توجه به اسلام و تعلیمات اسلامی داشته باشید.‏‎ ‎‏اقشاری که در بین شما می خواهند اختلاف بیندازند، دست رد به‏‎ ‎‏سینۀ آنها بزنید. اینها عمال طاغوتند؛ اینها می خواهند شما را از‏‎ ‎‏نور خارج کنند و به ظلمات وارد کنند، اینها مخالف خدا هستند؛‏‎ ‎‏طاغوت هستند: عمال طاغوت هستند. این ریشه های گندیده را‏‎ ‎‏بکنید. خداوند همۀ شما را تایید کند.(260)‏

24 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از تفرقه

‏بازی نخورند این جوانهای عزیز ما اینهایی که قصدشان است که‏‎ ‎‏خدمت بکنند، لکن راه را نمی دانند. دست بردارند اینها از این‏‎ ‎‏متفرق شدن و گروه گروه درست کردن.(261)‏

16 / 4 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

حفظ وحدت کلمه

‏این وحدت کلمه را حفظش کنید و این ایمان را، این ایمان را که‏‎ ‎‏جوانهای عزیز ما، بسیار عزیز ما می آیند استدعا می کنند که دعا‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 170

‏کنید ما شهید بشویم. این جوان سی ساله، بیست ساله، بیست و‏‎ ‎‏پنج ساله، کمتر هجده ساله، می آید می گوید که دعا کنید من شهید‏‎ ‎‏بشوم. این احساس، این تحولی که در جامعۀ ما پیدا شد، اینها رمز‏‎ ‎‏پیروزی ما بود، این را نگهش دارید.(262)‏

16 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برادری جوانان

‏روحانیت، اسلام را نگه داشته؛ اگر این شکسته بشود، اسلام‏‎ ‎‏شکسته می شود. اگر در این مقطع زمان به دست ما شکسته بشود،‏‎ ‎‏ما خیانت به اسلام و قرآن کردیم. خودتان را بپایید، متوجه باشید!‏‎ ‎‏اعمالتان را با اسلام تطبیق بدهید. اگر کسانی در بین شما خدای‏‎ ‎‏نخواسته انحراف دارند، از صف خودتان خارج کنید.‏

‏     و نصیحت دیگری که به آنها می کنم و کرده ام اینکه این قدرت‏‎ ‎‏دانشگاهی و طبقۀ جوان را حفظ کنید، در مقابل او نایستید، همه‏‎ ‎‏اهل یک ملتید؛ همه اهل یک کشور و خانه هستید؛ این خانۀ‏‎ ‎‏خودتان را هر دو حفظ کنید. مقدرات مملکت شما بعد از چندی‏‎ ‎‏به عهدۀ این دانشگاههاست، اینها وزیر و نمی دانم چه خواهند‏‎ ‎‏شد؛ اینها را حفظشان کنید. همان طوری که به آنها عرض می کنم‏‎ ‎‏که این قدرت را از دست ندهند؛ به شما عرض می کنم که این‏‎ ‎‏قدرت را از دست ندهید، برادر باشید؛ با هم باشید. به دانشگاهیها‏‎ ‎‏عرض می کنیم که اینقدر گروه، گروه نشوید، شما دشمن دارید؛ در‏‎ ‎‏مقابل دشمن باید مجهز بشوید، مجهز شدن به این است که با هم‏‎ ‎‏یک گروه با وحدت کلمه، اگر شما یک گروه بشوید، جوانهای‏‎ ‎‏معتقد مسلم ما که بحمدالله اکثر دانشگاه را در قبضه دارند، اگر‏‎ ‎‏اینها هی گروه، گروه نشوند و با هم مجتمع بشوند، چهار تا آدمی‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 171

 

‏که معوج و منحرف است یا به اینها ملحق می شود که ان شاءالله ‏‎ ‎‏ملحق بشود؛ و یا گورش را گُم می کند و می رود.(263)‏

23 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برادری مبنای دولت اسلامی

‏شما جوانان، شما عزیزان، ببینید که یک دولت اسلامی، که‏‎ ‎‏مبنایش بر برادری است، نه بر حاکم و محکومی، شماها ادراک‏‎ ‎‏کنید و ببینید یک حکومتی که مبنایش بر محبت است؛ مبنایش بر‏‎ ‎‏اخوت است؛ مبنایش بر این نیست که یکی بالا باشد و یکی پایین؛‏‎ ‎‏مبنایش این نیست که طبقه ای باشد فوق طبقۀ دیگر؛ شماها ببینید‏‎ ‎‏آن را. من امیدوارم که با این تحولی که در ایران تحقق پیدا کرده‏‎ ‎‏است، و با این وضع روحی که در جوانهای عزیز ما پیدا شده‏‎ ‎‏است، و در این وحدتی که بین قشرهای ما پیدا شده است، و به‏‎ ‎‏این توجهی که به اسلام و احکام اسلام پیدا شده است، ما بزودی‏‎ ‎‏پیروزی را می بینیم.(264)‏

29 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

راه جوانان، راه خدا

‏به داد این مملکت برسید ای جوانها! ای متوجهین! ای اشخاصی که‏‎ ‎‏برای دیانت می خواهید کار بکنید و شما را منحرف می کنند به راه‏‎ ‎‏دیگر! مع ذلک به شما توصیه می کنم که حفظ کنید وحدت خودتان را،‏‎ ‎‏و به شما مژده می دهم که مع ذلک پیروز هستید. این خرابکارها به‏‎ ‎‏جهنم می روند و شما جوانهای عزیز راهتان راه خداست. برای‏‎ ‎‏خداست و پیروز خواهید شد. ان شاءالله موفق باشید.‏‏(265)‏

15 / 10 / 58


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 172

اصلاح اختلافات

‏باید جوانهای ما، پیرهای ما، زن های ما، مردهای ما، بچه های ما،‏‎ ‎‏همه در راه اسلام، برای عزت اسلام و برای عزت میهن خودشان‏‎ ‎‏و برای عزت میهن خودشان و برای عزت قرآن کریم فداکاری‏‎ ‎‏کنند. یکی از فداکاریها این است که با هم اختلاف نکنند، اگر یک‏‎ ‎‏اختلاف جزئی هست خودشان اصلاح کنند.(266)‏

27 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 173

  • )) «خداوند نور آسمانها و زمین است»؛ (نور / 35).
  • )) «خداوند سرپرست اهل ایمان است، آنان را از تاریکیها به سوی نور بیرون می آورد»؛ (بقره / 256).