فصل پنجم: وظایف جوانان در انقلاب اسلامی
حفظ استقلال کشور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

حفظ استقلال کشور

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خودباوری جوانان

‏مع الاسف تبلیغات به طوری شد که جوانهای شرق تمام آمالشان‏‎ ‎‏را به تحقق معانی غربی خرج کردند؛ و تمام حیثیت ملی خودشان‏‎ ‎‏را، بعض از جوانهای ما، فدای غرب کردند. و این یک شکست‏‎ ‎‏روحی بود که برای ما از همۀ شکستهایی که داشتیم بالاتر بود. نظر‏‎ ‎‏ما به اقتصاد نیست، مگر به طور آلت. نظر ما به فرهنگ اسلامی‏‎ ‎‏است که این فرهنگ اسلامی را از ما جدا کردند. و غرب در شرق‏‎ ‎‏آنطور نفوذ کرد که شرق خودش را باخت، و محتوای بسیاری از‏‎ ‎‏جوانهای ما را گرفت. اما ما گمان می کنیم که باید تمام ملتها و‏‎ ‎‏دولتها توجه خودشان را به این نقطه نظر منعطف کنند که این‏‎ ‎‏شکست روحی را از ملتها جدا کنند، و گمان نکنند جوانهای ما که‏‎ ‎‏هرچه هست، در غرب است، و خودشان چیزی ندارند.(267)‏

21 / 3 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

جوانان و دوری از وابستگی معنوی

‏اگر ما این وابستگیهای معنوی را، این وابستگیهایی که جوانهای ما‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 173

‏را و دانشگاه ما را و همه چیز ما را به صورت غربی درآورده بود،‏‎ ‎‏اینها را اگر برگرداندیم به حال خودش، و پیدا کردیم خودمان را،‏‎ ‎‏می توانیم یک ملت مستقل باشیم و یک ملت آزاد باشیم، پیوند به‏‎ ‎‏غیر نداشته باشیم، و خودمان سرپای خودمان بایستیم و کارهای‏‎ ‎‏خودمان را خودمان انجام بدهیم، و اما اگر چنانچه از این معنا‏‎ ‎‏غفلت بشود و باز همان خیالات و همان بساط غرب در اینجا‏‎ ‎‏باشد، امید اینکه بتوانیم ما مستقل باشیم و بتوانیم آزاد باشیم، آزاد‏‎ ‎‏فکر بکنیم، آزاد عمل بکنیم، این امید دیگر نیست.(268)‏

22 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیشروی با کمال قدرت

‏ملت ما، جوانهای برومند ما با کمال قدرت پیش بروند و از این‏‎ ‎‏توطئه ها اصلاً نترسند. اینها قابل آدم نیستند که انسان ازشان‏‎ ‎‏بترسد. و این شلوغیها هم که گاهی وقتها همین شیاطین ایجاد‏‎ ‎‏می کنند و همین طرفدارهای این فاسدها ایجاد می کنند، اینها هم‏‎ ‎‏حلش اشکالی ندارد.(269)‏

14 / 8 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

جوانان حافظ کشور

‏این بساطی که امریکا درآورده است و این هیاهویی که این شیطان‏‎ ‎‏بزرگ فریاد می زند و شیاطین را دور خودش جمع می کند، این‏‎ ‎‏برای این است که دستش کوتاه شده است. دستش از ذخایر ما؛ از‏‎ ‎‏منافعی که در اینجا داشت کوتاه شده است. و ترس این را دارد که‏‎ ‎‏دیگر تا آخر این کوتاهی باشد، از این جهت توطئه می کند.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 174

‏     ‏‏و آن مرکزی‏‎[1]‎‏ هم که جوانهای ما رفتند گرفتند ـ آنطور که اطلاع‏‎ ‎‏دادند ـ مرکز جاسوسی و مرکز توطئه بوده است. امریکا توقع دارد‏‎ ‎‏که شاه را ببرد به آنجا مشغول توطئه، پایگاهی هم اینجا برای‏‎ ‎‏توطئه درست کنند، و جوانهای ما بنشینند و تماشا کنند. باز‏‎ ‎‏ریشه های فاسد به فعالیت افتاده بودند که ما هم دخالتی بکنیم و‏‎ ‎‏جوانها را بگوییم که شما بیرون بیایید از آنجایی که رفتند. جوانها‏‎ ‎‏یک کاری کردند برای اینکه دیدند، آخر ناراحت کردند این جوانها‏‎ ‎‏را. یک شاهی که در طول پنجاه سال این مملکت را به غارت‏‎ ‎‏کشیده است و به چپاول برده است و داده است و داده خوردند و‏‎ ‎‏خودش خورده است، و بالاتر از این، این قدر قتل نفس کرده‏‎ ‎‏است، کشتار عمومی کرده است، پانزده خرداد ـ آنطوری که‏‎ ‎‏معروف شد ـ پانزده هزار نفر کشته شده است. در روز پانزده‏‎ ‎‏خرداد و از آن وقت تا حالا شاید صد هزار نفر ما مقتول داشته ایم‏‎ ‎‏و چند صد هزار نفر معلول داشته ایم... توقع دارند که یک کسی که‏‎ ‎‏پنجاه سال به این ملت آنطور کرده است و حالا امریکا با یک بهانه‏‎ ‎‏بیخود او را برده است نگه داشته در پناه خودش، و برایش وسائل‏‎ ‎‏آرامش تهیه کرده است، و به اسم مریض بودن یا به واقع مریض‏‎ ‎‏بودن ـ فرقی نمی کند ـ او را برده در آنجا و نگه داشته، و جوانهای‏‎ ‎‏ما که آنجا اظهار مخالفت می کنند، آنها را یا متفرق می کنند یا حبس‏‎ ‎‏می کنند. به همین دو، سه روز که در آن مجسمۀ آزادی ـ که یک‏‎ ‎‏دروغ شاخداری است در امریکا، آزادی ـ جوانهای ما رفتند به‏‎ ‎‏آنجا متوسل شدند و یک پارچه بستند به آنجا که شاه را باید‏‎ ‎‏بدهید. پلیس رفته و آنها را متفرق کرده و چند نفر از آنها را گرفته‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 175

‎ ‎

‏است. توقع این هست که جانیِ دستِ اول ما را ببرند آنجا نگه‏‎ ‎‏دارند و حمایت از او بکنند، و اینجا هم مرکز توطئه درست کنند، و‏‎ ‎‏مرکز پخش چیزهایی که توطئه گری است درست بکنند، نمی دانم،‏‎ ‎‏همۀ چیزهایی که می خواهند بکنند، بکنند و ملت ما و جوانهای ما‏‎ ‎‏و جوانهای دانشگاهی ما و جوانهای روحانی ما بنشینند تماشا‏‎ ‎‏کنند تا خون این صد هزار نفر تقریباً ـ یا کمتر و بیشتر ـ هدر برود،‏‎ ‎‏برای اینکه احترامی قائل بشوند به آقای کارتر و امثال اینها.‏‎ ‎‏توطئه ها نباید باشد. البته اگر توطئه نبود، اگر این خرابکاریها نبود،‏‎ ‎‏اگر آن کار فاسد نبود، همۀ مردم آزادند در اینجا موجود باشند. اما‏‎ ‎‏وقتی توطئه هست در کار، وقتی که آنطور کارهای فاسد انجام‏‎ ‎‏می گیرد، ناراحت می کند جوانهای ما را. جوانها توقع دارند در این‏‎ ‎‏دنیا که مملکتشان ـ که این قدر برایش زحمت کشیدند ـ دستشان‏‎ ‎‏باشد. وقتی می بینند توطئه است که می خواهند که دوباره برگردد‏‎ ‎‏به حال سابق و دوباره همه چیزشان به باد برود، نمی توانند‏‎ ‎‏بنشینند. توقع نباید باشد که آنها بنشینند تماشا کنند. و آنها‏‎ ‎‏چپاولگریهایشان را کردند، حالا توطئه هاشان را بکنند و رشد پیدا‏‎ ‎‏بکند این توطئه و چه بشود. جوانهای ما باید با تمام توجه و با‏‎ ‎‏قدرت این توطئه ها را از بین ببرند.(270)‏

14 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان و ناتوانی امریکا

‏شما می بینید که الآن مرکز فساد امریکا را جوانها رفته اند گرفته اند،‏‎ ‎‏و امریکاییهایی هم که در آنجا بوده گرفتند، و آن لانۀ فساد را به‏‎ ‎‏دست آوردند و امریکا هم هیچ غلطی نمی تواند بکند، و جوانها‏‎ ‎‏هم مطمئن باشند که امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. بیخود‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 176

‏صحبت اینکه اگر دخالت نظامی ‏‏[‏‏کند‏‏]‏‏، مگر امریکا می تواند‏‎ ‎‏دخالت نظامی در این مملکت بکند؟ امکان برایش ندارد. تمام دنیا‏‎ ‎‏توجهشان الآن به اینجاست. مگر امریکا می تواند مقابل همۀ دنیا‏‎ ‎‏بایستد و دخالت نظامی بکند؟ غلط می کند دخالت نظامی بکند.‏‎ ‎‏نترسید، نترسانید. همین تعبیری که جوانهای ما از روی احساسات‏‎ ‎‏جوانی کردند که اگر چنانچه امریکا بخواهد دخالت نظامی بکند‏‎ ‎‏ما چه خواهیم کرد، اصلاً این «اگر»ش را هم نباید بگویند.(271)‏

16 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سوءاستفاده از جوانان

‏امروز که جوانهای ما این لانۀ فساد را گرفتند و در مقابل، اینکه آنها‏‎ ‎‏بدترین خلق خدا را و بدترین جانیهای ما را گرفتند آنجا بردند و‏‎ ‎‏نگه داشتند و پذیرایی از او می کنند، و می خواهند معالجه اش‏‎ ‎‏بکنند، و با این بهانه های خلاف انسانی. امروز هم الآن توطئه‏‎ ‎‏هست، برای اینکه از حسن نیت جوانهای ما، از صفای سَریرۀ‏‎ ‎‏جوانهای ما استفاده سوء بکنند. فرض کنید بیخ گوش آنها بخوانند‏‎ ‎‏که خوب انگلیس هم مثل امریکا، چه فرقی می کند! بریزند آنجا را‏‎ ‎‏خراب کنند. خوب، عراق هم مثل آنجا، چه فرقی می کند، بریزند‏‎ ‎‏آنجا را هم بگیرند. فرانسه هم مثل آنها، که ما را معرفی بکنند که نه‏‎ ‎‏تنها قضیه روی موازین نیست، قضیه روی هرج و مرج است.(272)‏

16 / 8 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

خنثی نمودن توطئه های امریکا

‏از این امریکا هیچ نترسید، از این توطئه هایش بترسید. اینها را هم‏‎ ‎‏باید خنثی کنید. این هم خود شما جوانها باید در دانشگاه که‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 177

‏هستید، اگر آمدند توی دانشگاه خواستند اخلال بکنند، جلوشان‏‎ ‎‏را بگیرید. در کارخانه ها هستید، اگر آمدند آنجا جلوشان را‏‎ ‎‏بگیرید. در جهاد سازندگی هستید، اگر آمدند آنجا خواستند‏‎ ‎‏اخلال کنند جلوشان را بگیرید. هر جا هستید جلوشان را بگیرید.‏‎ ‎‏نگذارید اینها رشد پیدا بکنند. اینها الآن نوکر شمارۀ یک آن کسی‏‎ ‎‏هستند که ما ‏‏[‏‏او را‏‏]‏‏ دشمن شمارۀ یک حساب می کنیم.(273)‏

16 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هوشیاری جوانان

‏بیدار بشوند ملت. و بیدار بشوند جوانهای ما. توجه داشته باشند‏‎ ‎‏به اینکه امریکا با سرنیزه نمی آید به میدان شما. با قلم می آید به‏‎ ‎‏میدان شما. با قوای انتظامی نمی آید به اینجا. با آن اشخاصی که‏‎ ‎‏دارد و دارد این امور را می گرداند به دست آنها، با آنها می آید به‏‎ ‎‏میدان ما. اینها را باید توجه به آن داشته باشید. آلت دست واقع‏‎ ‎‏نشوید.(274)‏

16 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توطئه علیه جوانان

‏امیدواریم که همۀ ایران توجه به این معنا داشته باشند. این نکتۀ‏‎ ‎‏اصیلی که من دارم عرض می کنم، این نکته ای که اصیل است در‏‎ ‎‏مسئله. و آن نکته اینکه مسئله، مسئلۀ نقشه و توطئه است که‏‎ ‎‏جوانهای ما را بکشند دنبال این کارها، به اسم اینکه می خواهند‏‎ ‎‏برایتان مراکز مثلاً عیش و نوش درست کنیم. مسئله این نیست.‏‎ ‎‏می خواهند شما را از همه چیز ساقط کنند و همه چیزتان را ببرند.‏‎ ‎‏این در سرتاسر ایران همان طوری که قم بحمدالله در هر امری جلو‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 178

‏می افتد در امور، همه جا این کار را بکنند، که هم کشاورزی را‏‎ ‎‏تقویت بکنند ـ به آنطوری که شماها کردید و می گویید که امید‏‎ ‎‏است که خودکفا بشویم در همین سال. و من امیدوارم ان شاءالله ‏‎ ‎‏همۀ ایران بشود و هم سایر جاها. همه جا باید مشغول باشند. و از‏‎ ‎‏این طرف کشاورزی شان را تقویت کنند، از آن طرف جوانهاشان را‏‎ ‎‏نجات بدهند از این گرفتاریهایی که پیدا کرده اند. و خود جوانها‏‎ ‎‏توجه داشته باشند که قضیۀ استعمار است. آلت دست استعمار‏‎ ‎‏نشوید. آلت دست دشمنهای ما نشوید.(275)‏

5 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جدیت برای استقلال

‏باید زحمت بکشند. جوانهای ما هم باید جدیت کنند در این معنا‏‎ ‎‏که خودشان را که گم کردند پیدا بکنند. تا اسم غرب می آید،‏‎ ‎‏خودشان را نبازند. شما دیدید که در مقابل غرب ایستادید. آن هم‏‎ ‎‏در آن چیزی که غرب جلو افتاده است، در نظامی، در تجهیزات،‏‎ ‎‏عرض می کنم که با سلاح و امثال ذلک. شما در مقابل اینها که‏‎ ‎‏زورمند بودند ایستادید و با دست خالی هم ایستادید و پیش‏‎ ‎‏بردید... نترسید از غرب. اراده کنید. دانشمندهای ما نترسند از‏‎ ‎‏غرب. اساتید دانشگاه ما نترسند از غرب. و جوانان ما نترسند و‏‎ ‎‏اراده کنند که در مقابل غرب قیام کنند، و شرق اراده کند که در‏‎ ‎‏مقابل غرب قیام کند. ‏

‏     خداوند ان شاءالله شما جوانها را برای اسلام نگه دارد.(276)‏‎ ‎

12 / 10 / 58


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 179

قیام در مقابل غرب

‏شما دانشجوهای عزیز خودتان در صدد این باشید که از غربزدگی‏‎ ‎‏بیرون بیایید. این گمشدۀ خودتان را پیدا کنید... دانشمندهای ما‏‎ ‎‏نترسند از غرب. اساتید دانشگاه ما نترسند از غرب. و جوانان ما‏‎ ‎‏نترسند و اراده کنند که در مقابل غرب قیام کنند.(277)‏

12 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کار بی نظیر جوانان

‏من امیدوارم که با فعالیت شما عزیزان، با فعالیت همۀ جوانهای‏‎ ‎‏ایران، همۀ قشرهای ملت، زن و مرد ملت، این کشور دیگر از‏‎ ‎‏آسیب دهر مصون باشد و دست همۀ ابرقدرتها تا ابد از آن کوتاه‏‎ ‎‏باشد... کاری که شما جوانها کردید در دنیا بی نظیر است. هیچ‏‎ ‎‏کشوری را شما سراغ ندارید که از ابرقدرتی بریده باشد و به‏‎ ‎‏ابرقدرت دیگری اتصال پیدا نکرده باشد. بی استثنا تمام‏‎ ‎‏کشورهای دنیا یا در تحت سلطۀ مستقیم یا غیرمستقیم این‏‎ ‎‏ابرقدرت اند یا در تحت سلطۀ مستقیم یا غیرمستقیم آن‏‎ ‎‏ابرقدرت.(278)‏

1 / 8 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان سرمایه های میهن

‏جوانان عزیز ما، که سرمایه های میهن هستند، باید بدانند که رفتن‏‎ ‎‏به غرب و شرق برای آموختن علوم مختلف آنان را از رسیدن به‏‎ ‎‏مقصود، که استقلال و آزادی است، باز می دارد، و وابسته ترشان‏‎ ‎‏خواهد نمود. دشمنان ما، که به کشورمان چشم طمع دوخته اند،‏‎ ‎‏هرگز نخواهند گذاشت ما استقلال پیدا کنیم و از وابستگی رها‏‎ ‎‏شویم. باید به خود تلقین کنیم که در غرب هیچ خبری جز عقب‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 180

‏نگه داشتن ما از قافلۀ تمدن و تعالی نیست. و باید همه بدانیم که‏‎ ‎‏دشمنان غارتگر ما چشم طمع به دانشگاهها دوخته اند که ولو در‏‎ ‎‏آینده ای دور به دانشگاهها رخنه کنند و جوانان پاکدل را با‏‎ ‎‏افسانه ها و دروغپردازیها منحرف نمایند، و راه را برای خود و‏‎ ‎‏چپاولگریها و استثمارها باز نمایند. اساتید متعهد به مصالح کشور‏‎ ‎‏و جوانان پرشور وطنخواه ناظر باشند که مبادا در صفوف آنها از‏‎ ‎‏غربزدگان فرصت طلب رخنه کنند، و مقاصد شوم جهانخواران را‏‎ ‎‏بتدریج تحمیل نمایند. اگر کوچکترین انحراف را در اقوال و اعمال‏‎ ‎‏شخصی دیدید، آن را کوچک نشمارید، و بلافاصله در نطفه خفه‏‎ ‎‏کنید. خداوند پناهتان باد.(279)‏

11 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شعار مرگ بر امریکا در عمل جوانان

‏ما شعار سرنگونی رژیم شاه را در عمل نظاره کرده ایم، ما شعار‏‎ ‎‏آزادی و استقلال را به عمل خود زینت بخشیده ایم، ما شعار «مرگ‏‎ ‎‏بر امریکا» را در عمل جوانان پرشور و قهرمان و مسلمانان در‏‎ ‎‏تسخیر لانۀ فساد و جاسوسی امریکا تماشا کرده ایم، ما همۀ‏‎ ‎‏شعارهایمان را با عمل محک زده ایم.(280)‏

3 / 12 / 67

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 181

  • )) اشاره به سفارتخانه امریکا در ایران که در روز سیزده آبان 58 توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام اشغال شد.