فصل پنجم: وظایف جوانان در انقلاب اسلامی
ایستادگی در مقابل توطئه ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

ایستادگی در مقابل توطئه ها

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

روسفیدی جوانان با همت

‏شما خودتان را پیروز مطلق ندانید. پیروزی وقتی حاصل می شود‏‎ ‎‏که این ریشه های گندیده هم از زیر زمین بیرون بیاید و این توطئه ها‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 181

‏خنثی شود؛ و آن با همت شما جوانها، جوانهایی که تاکنون برای‏‎ ‎‏اسلام و قرآن شریف زحمت کشیده اید و پیش خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی روسفید هستید، میسر است.(281)‏

2 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هوشیاری جوانان

‏بحمدالله قیام کردید شما جوانان ملت و پیروز شدید و دست‏‎ ‎‏تبهکاران را از مملکت خودتان قطع کردید و دزدان حرفه ای را‏‎ ‎‏بیرون کردید. امروز که پیروز شدید و روز پیروزی است، مثل این‏‎ ‎‏است که درِ یک زندان را باز کنند و 30 میلیون جمعیت از آن زندان‏‎ ‎‏بیرون بریزد! درِ یک قفس را باز کنند و 30 میلیون کبوترِ گرفتار‏‎ ‎‏بیرون بریزد! حال انقلاب است، حال اختلاف است، حال‏‎ ‎‏دگرگونی است. لکن باید با همت، با عزم راسخ، با اراده، باید این‏‎ ‎‏حال بعد از انقلاب را هم کنترل کنید. امروز می بینید که در گوشه و‏‎ ‎‏کنار مملکت ما، کشور ما، مفسدین دست به کارند و می خواهند‏‎ ‎‏بین شما اختلاف بیندازند. قبل از این نمی توانستند؛ آن وقت که‏‎ ‎‏شما در راه بودید و گرم مبارزه، کسی نمی توانست رخنه کند.‏‎ ‎‏امروز که مبارزه به آخر رسیده است و وقت این است که ما ایران را‏‎ ‎‏بسازیم، این ایران خراب را آباد کنیم، امروز دستهای مرموزی از‏‎ ‎‏آستین بیرون آمده است و بین اقشار ملت تفرقه می اندازد. باید‏‎ ‎‏شما پاسداران اسلام، شما جوانان که سربازان امام زمان ـ سلام الله ‏‎ ‎‏علیه ـ هستید، باید با هوشیاری، با ارادۀ قوی، با مشت محکم،‏‎ ‎‏جلوی این توطئه ها را بگیرید. گمان نکنید که ما به آخر رسیدیم و‏‎ ‎‏ما پیروز شدیم؛ ما بین راه هستیم و باید قدمهای دیگر برداریم.‏‎ ‎‏امروز می خواهند نگذارند ما جلو برویم و قدمهای دیگری را که‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 182

‏برای سازندگی است برداریم. با اسمهای مختلف، با بهانه های‏‎ ‎‏مختلف، با نیتهای فاسد، با اغراض بسیار و شیطانی، قیام می کنند،‏‎ ‎‏راهپیمایی می کنند و می خواهند ملت ما را نگذارند وحدت کلمه‏‎ ‎‏داشته باشد. می خواهند ایجاد اختناق بکنند.‏

‏     شما جوانان برومند، شما پاسداران اسلام باید محکم، قوی در‏‎ ‎‏مقابل این توطئه ها بایستید و نگذارید اینها شیطنت خودشان را به‏‎ ‎‏آخر برسانند. من از شما تشکر می کنم که در این برهه از زمان که‏‎ ‎‏احتیاج به وجود غیرتمندانی مثل شماها بود، شما قیام کردید و هم‏‎ ‎‏نهضت را پیش بردید و هم پاسداری کردید. لکن خدمت شما به‏‎ ‎‏آخر نرسیده است، خدمت شما به اسلام به آخر نرسیده است؛‏‎ ‎‏باز بین راه هستیم و باید از این توطئه ها جلوگیری کنیم، از این‏‎ ‎‏نقشه های شیطانی که به دست امریکا و عمال آن الآن هم در‏‎ ‎‏مملکت ما در جریان است، دستهای اینها را قطع کنیم نگذاریم‏‎ ‎‏اینها توطئه کنند. با اسمهای مختلف و با بهانه های مختلف توطئه‏‎ ‎‏کنند و تخم نفاق بپاشند بین ملت ما. شما برادران من، شما عزیزان‏‎ ‎‏من باید با مشت محکم با آنها مواجه بشوید و آنها را خنثی کنید،‏‎ ‎‏حرفهای آنها را خنثی کنید. آنها در همۀ اطراف کشور ما مشغول‏‎ ‎‏شیطنت هستند و بنا دارند که باز، یا آن رژیم را پیش بیاورند و یا‏‎ ‎‏اگر این نشد نظیر آن را پیش بیاورند و باز ما را در اختناق بکشند و‏‎ ‎‏جوانان ما را در حبس و ذخایر ما را در غارت. ما موظفیم ـ همۀ ما‏‎ ‎‏موظفیم ـ که از این نقشه های شیطانی جلوگیری کنیم.(282)‏

27 / 1 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

آگاهی دادن به جوانان

‏چیزی که در حال حاضر مهمتر است این است که باید ما همه‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 183

‏دست به دست هم داده و جلو افرادی را که بین مردم می افتند و‏‎ ‎‏می خواهند اختلاف بیندازند بگیریم. این افراد یک سِری از‏‎ ‎‏جوانان ما را اغفال می کنند و به اسم کمک به مردم، بذر اختلاف‏‎ ‎‏می پاشند و می خواهند وضع را به عقب برگردانند. در حالی که‏‎ ‎‏وقتی مملکت آشفته شد، ناراحتیها زیاد می شوند و کودتایی بپا‏‎ ‎‏خواهد شد. اینها می خواهند ما را به حالت اول برگردانند و جوانان‏‎ ‎‏را با مطالب فریبنده اغفال کنند. من بارها گفته ام اگر اینها واقعاً‏‎ ‎‏دلشان برای کارگر و مستضعفین می سوزد، کمکهای عمرانی کنند‏‎ ‎‏نه کارشکنی. همان گونه که صندوقهای رای را سوزاندند اینها! چرا‏‎ ‎‏مخالفت کردند؟ وظیفۀ هر کس در محل خودش این است که نباید‏‎ ‎‏بگذارد بین جوانان نفوذ کنند و اختلاف بیندازند. اینها نمی خواهند‏‎ ‎‏بگذارند کارخانه ها به کار بیفتد. اما ما در برابر نسلهای آینده‏‎ ‎‏مسئول هستیم. جوانان را آگاه کنید که افراد مغرض نمی خواهند‏‎ ‎‏بچه ها درس بخوانند، آنها می خواهند آشوب بپا کنند و وضع‏‎ ‎‏گذشته را پیش آورند ولی ما باید همه با هم این نهضت را گرم نگه‏‎ ‎‏داریم.(283)‏

‏ ‏

28 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انتظار اسلام از جوانان

‏اسلام چشمش را به این جوانان دوخته و از آنها انتظار دارد؛ انتظار‏‎ ‎‏نصرت و یاری، انتظار شکستن توطئۀ توطئه گران.(284)‏

3 / 2 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

جلوگیری از رشد ریشه های پوسیده

‏باید در این وقتی که از همه اوقات برای ایران حساستر است،‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 184

‏علمای ایران ـ و فقهم الله ـ و سایر اقشار، جوانان محترم،‏‎ ‎‏دانشگاهها، دانشجوها، طلاب علوم دینیه، بازاریها، سایر اقشار،‏‎ ‎‏دهقان، کارگر، توجه داشته باشند به اینکه شیاطین در کمینند. و‏‎ ‎‏اگر خدای نخواسته غفلت بشود و این ریشه های پوسیده باز رشد‏‎ ‎‏کنند بین جامعه، زحمتها هدر می رود. الآن چیزی نیستند لکن اگر‏‎ ‎‏هوشیاری نباشد، اگر جلوگیری نشود، ممکن است که رشد‏‎ ‎‏کنند.(285)‏

‏ ‏

8 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سد عظیم جوانان

‏امروز، به خواست خداوند متعال، قدرت در دست ملت است؛ و‏‎ ‎‏جوانان برومند ایران چون سدی عظیم در مقابل دسیسه ها و‏‎ ‎‏توطئه ها ایستاده اند و ما هیچ باکی از این ریشه های گندیده نداریم‏‎ ‎‏و تمام توطئه ها را در نطفه خفه می کنیم.(286)‏

9 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از هرج و مرج

‏اگر شما بخواهید مملکتتان یک مملکت استقلال داشته باشد،‏‎ ‎‏آزادی در آن باشد، مملکت، یک مملکت اسلامی باشد، اول‏‎ ‎‏چیزی که بر همۀ ما لازم است، این است که از هرج و مرج‏‎ ‎‏جلوگیری بکنیم. نباید هر کس صبح از خواب بلند شد، هر کاری‏‎ ‎‏دلش بخواهد بکند؛ این معنایش این است که اصلاً حدّ و مرزی‏‎ ‎‏برای هیچ چیز نیست و این غلط است و باید از این جلوگیری‏‎ ‎‏بشود. و خود جوانها و خود اشخاصی که متعهد به اسلام هستند،‏‎ ‎‏اینها باید جلوگیری بکنند از این معانی. و شما بدانید که یک‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 185

 

‏اشخاصی که با اسم اسلام توی شما وارد می شوند، با اسم تعهد به‏‎ ‎‏انقلاب به شما وارد می شوند، آنها می خواهند نگذارند این‏‎ ‎‏انقلاب به ثمر برسد، یک کارهایی را انجام می دهند، یک درگیریها‏‎ ‎‏را درست می کنند، یک تظاهرات درست می کنند ـ عرض می کنم ـ‏‎ ‎‏مدارس را به هم می زنند، همۀ جهات را به هم می زنند، برای‏‎ ‎‏اینکه مقصد خودشان که عبارت از این است که ارجاع بشود باز‏‎ ‎‏همان مسائل اول، آن عمل بشود. شماها با یک هوشیاری، با توجه‏‎ ‎‏باید این کار را بکنید.(287)‏

13 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استفاده از احساسات پاک جوانها

‏از مشکلاتی که ما مواجه هستیم، همین استفادۀ توطئه گرها از‏‎ ‎‏احساسات جوانهاست. این توطئه گرها که دیدند شکست‏‎ ‎‏خورده اند و نمی توانند با ملت ما به مبارزه برخیزند، برای اینکه‏‎ ‎‏ملت ما یکپارچه در مقابل آن قدرتهای بزرگ ایستاد و پیش برد،‏‎ ‎‏حالا درصدد این برآمدند که از این احساسات پاک جوانهای ما‏‎ ‎‏استفاده هایی به نفع خودشان بکنند، و جوانهای ما غافل از این‏‎ ‎‏هستند.‏

‏     از جمله استفاده هایی که اینها می خواهند بکنند این است که:‏‎ ‎‏«این تحولی که حاصل شد، این انقلابی که شد، این هم چیزی‏‎ ‎‏نشد.» این را در سطح کشور ـ با تبلیغاتی که آنها دارند ـ دارند‏‎ ‎‏منتشر می کنند. و مقصد آنها این است که جوانهای ما را از آن راهی‏‎ ‎‏که رفتند مایوس کنند. جوانهای ما هم مع الاسف با تمام احساسات‏‎ ‎‏پاکی که دارند ـ که امید ما به آنهاست ـ نمی نشینند حساب بکنند‏‎ ‎‏که روی حساب با آنها صحبت بکنند. اینها می گویند که «انقلاب‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 186

 

‏شد و هیچ نشد» خوب، جوابشان را شما جوانها می گویید که «آن‏‎ ‎‏اصولی که اصلِ مقصد ملت بود، چه بود، تا ببینیم آن شده است یا‏‎ ‎‏نشده است.(288)‏

16 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایستادگی مقابل شیاطین

‏آنها اگر بخواهند یک کاری هم بکنند، وادار می کنند جوانهای ما را‏‎ ‎‏که آنها تظاهر بکنند و در تظاهر، عمال آنها بیایند درگیری بکنند با‏‎ ‎‏اینها و یک غائله راه بیندازند که ما نتوانیم یک محیط آزاد پیدا‏‎ ‎‏بکنیم. یک محیط آرام پیدا بکنیم و مسائلی را که می خواهیم طرح‏‎ ‎‏بکنیم، و می خواهیم ایجاد بکنیم، بتوانیم. آنها از این راهِ شیطنتها‏‎ ‎‏پیش می آیند. آنها شیطانهایشان را پیش همین جوانهای صافدل‏‎ ‎‏عزیز می فرستند تبلیغات می کنند. می نویسند به دیوار؛ چه‏‎ ‎‏می کنند، چه، چه، چه. یک وقت می بینیم که یک عده جوان را راه‏‎ ‎‏انداختند توی خیابانها به یک تظاهراتی؛ تظاهرات بحق، لکن آنها‏‎ ‎‏از همین تظاهرات بحق می خواهند استفادۀ ناحق بکنند.(289)‏

16 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هشدار به جوانان

‏جوانهای ما ملتفت باشند، توجه داشته باشند که هر کس هر چه‏‎ ‎‏می گوید باور نکنند. یکی از چیزهای بزرگی که اینها دارند، این‏‎ ‎‏است که سمپاشی کنند، به طوری که ما را از این انقلاب مایوس‏‎ ‎‏کنند.(290)‏

16 / 8 / 58

*  *  *


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 187

‏ ‏

دوری جوانان از اعتیاد

‏شما این را یک مسئلۀ اتفاقی ندانید که من باب اتفاق یک دسته ای‏‎ ‎‏هروئین فروش شدند و یک دسته ای هم مبتلا شدند. این هم یک‏‎ ‎‏مسئله ای است که ما داریم ضربه اش را از همین قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏می خوریم. توطئه است. یعنی قشر جوان قشری است که می شود‏‎ ‎‏از آنهمه جور استفاده را کرد.‏

‏     قشر جوان قشری است که اقتصاد ما را می تواند اداره کند.‏‎ ‎‏می تواند که مجهز کند خودش را در مقابل جهات مثلاً فرهنگی،‏‎ ‎‏جهات نظامی، جهات سیاسی. همۀ اینها به دوش قشر جوان‏‎ ‎‏است. پیرمردها مثل من کنار افتاده اند. آن که کار ازش می آید این‏‎ ‎‏قشر است... این جوان در حالی که جوانی اش ارزشمند است،‏‎ ‎‏افکارش آنقدر عمیق نیست که توطئه ها را تا آخر بتواند بخواند.‏‎ ‎‏خیال می کند که خوب، حالا دلمان می خواهد که تریاک بکشیم،‏‎ ‎‏هروئین ـ فرض کنید ـ چه بکشیم. نمی داند که این یک نقشه ای‏‎ ‎‏است که برای تو نیست، برای قم نیست، برای سرتاسر کشور‏‎ ‎‏است و برای فلج کردن جوانهای ماست که اینها را از کار بیندازند.‏‎ ‎‏یک آدم هروئینی نمی تواند فکر کند در سیاست. نمی تواند عمل‏‎ ‎‏کند در اقتصاد. نمی تواند اگر یک گرفتاری پیش بیاید پا شود برود‏‎ ‎‏در جنگ. یک آدمی که به این مواد مخدره مبتلا شده است، این‏‎ ‎‏از یک موجود مهمل بار آمده. همۀ عالم وقتی به هم بخورد این‏‎ ‎‏همین طور آنجا نشسته چرت می زند، یا مشغول عیاشی است.‏‎ ‎‏اگر از آن راه باشد، اینها از راههای مختلف، در این رژیم، از رژیم‏‎ ‎‏سابق هم بوده، لکن در این رژیم بیشتر. در زمان این مرد هم از‏‎ ‎‏همه بیشتر. ‏

‏     یک نقشه های مختلفی است برای جوانهای ما. یک بابش‏‎ ‎‏همین باب مخدرات است؛ تریاک و هروئین و امثال ذلک، که این‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 188

‏را، همین طوری که شما الآن مشغولید یک کار الهی است شما‏‎ ‎‏دارید می کنید. مسالۀ نجات یک آدم نیست، مسالۀ نجات اسلام‏‎ ‎‏است. مساله آن هم اگر بود لازم بود. اما مسئله بالاتر از اینهاست،‏‎ ‎‏عمیق است مساله. همان طوری که پخش هروئین در سرتاسر‏‎ ‎‏کشور به توسط اشخاص، که یا نمی دانند دارند چه می کنند، یا‏‎ ‎‏دانسته می کنند، این روی توطئه ای است برای اینکه قشر جوان را‏‎ ‎‏مهمل بار بیاورند، که نفتش را می برند این مشغول هروئینش باشد.‏‎ ‎‏شرافت ملیش را دارند می برند این مشغول تریاکش باشد. این همه‏‎ ‎‏اشخاصی که بتوانند جلوی اینها را بگیرند معالجه شان بکنند، باید‏‎ ‎‏معالجه بکنند، نصیحتشان کنند که آقا یک موجودی که می خواهد‏‎ ‎‏همه کار ازش می خواهد بیاید چرا خودت را مهمل می کنی، که‏‎ ‎‏چند دفعه این کار را بکنی بعدش یک آدم مهملی بشوی که هیچ‏‎ ‎‏کار ازت نیاید. برو معالجه کن. در بین مردم واقع بشو.در جناح‏‎ ‎‏خَلاقِه واقع بشو. این یک امری است لازم، این هم از آن اموری‏‎ ‎‏است که باز برمی گردد به حفظ حیثیت یک ملت و اسلام. اگر‏‎ ‎‏اسلام نداشته باشد، اگر کشور ما نداشت این جوانها را که فریاد‏‎ ‎‏زدند و مشتشان را گره کردند، الله اکبر گفتند و اینها را بیرون کردند،‏‎ ‎‏اگر فرض کنید که جوانهای ما خدای نخواسته مبتلا به هروئین‏‎ ‎‏بودند این کار را می توانستند بکنند؟ آدم وافوری می تواند پا شود‏‎ ‎‏توی خیابان مشتش را گره کند و جنگ کند. و آدم هروئینی‏‎ ‎‏می تواند این کار را بکند. ‏

‏     این یک باب است که باز چون برگشتش به حیثیت اسلام است‏‎ ‎‏لازم است. یعنی واجب است به هروئینیها که بروند خودشان را‏‎ ‎‏معالجه کنند، و حرام است برای اشخاصی که نیستند در این باب‏‎ ‎‏بروند وارد بشوند، چه هروئین و چه تریاک و اینها و چه مشروبات‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 189

‏و امثال اینها. همۀ اینها انسان را از آنی که هست ساقطش می کند.‏‎ ‎‏یعنی یک آدمی که همه کار می توانست بکند، یک آدم بیکاره که‏‎ ‎‏باید بنشیند لب این منقل و چرت بزند.(291)‏

5 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان و شعار جامعه بی طبقه

‏در اسلام یک حکومت است و آن حکومت خدا، یک قانون است‏‎ ‎‏و آن قانون خدا، و همه موظفند به آن قانون عمل کنند. تخلف از آن‏‎ ‎‏قانون هیچ کس نباید بکند. قانون عدل است، عدالت است، جامعۀ‏‎ ‎‏عدل و جامعه ای که در آن عدالت اجرا بشود. و یک اشتباه گاهی‏‎ ‎‏دیده می شود که بعضی از افراد منحرف، در بین پرسنل شهربانی یا‏‎ ‎‏در بین درجه دارهای ارتش یا ژاندارمری پخش می کنند و جوانها را‏‎ ‎‏وادار می کنند به بعضی از کارهایی که ناشایسته است. آن این است‏‎ ‎‏که به آنها می گویند که حالا که انقلاب شده است و طاغوت از بین‏‎ ‎‏رفته و جمهوری اسلامی آمده است، دیگر درجه دار و افسر و‏‎ ‎‏سرباز ندارد جامعۀ توحیدی. آن یک اشتباهی است که آنهایی که‏‎ ‎‏می خواهند نگذارند اسلام آنطوری که هست، در کارش تحقق پیدا‏‎ ‎‏بکند، آنها این حرفها را در اذهان جوانها انداخته اند، جوانها هم‏‎ ‎‏غافل از مسائل، دنبال کرده اند. ‏

‏     جامعۀ توحیدی به آنطوری که آنها می گویند یعنی جامعۀ هرج‏‎ ‎‏و مرج... این چیزهایی که هست واقعاً در عالم، اگر این را بردارند و‏‎ ‎‏بخواهند جامعۀ توحیدی به آن معنا درست بکنید برگشت به‏‎ ‎‏توحش است.‏

‏     آنهایی که این مطلب را در ذهن جوانان ما القا می کنند برای این‏‎ ‎‏است که منعکس بشود در خارج که اینها یک جامعۀ حیوانی‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 190

‏هستند. اینها قابل این نیستند که برای خودشان حکومت کنند.‏‎ ‎‏کسی که حکومت را قبول ندارد، این هرج و مرج است. یک جامعۀ‏‎ ‎‏حیوانی است. این محتاج به سرپرست است.‏

‏     اینها نقشه می کشند که جوانهای ما را در ارتش وادار کنند به‏‎ ‎‏اینکه هرج و مرج ایجاد کنند. در ژاندارمری هم هرج و مرج ایجاد‏‎ ‎‏کنند. در پاسدارها هم هرج و مرج ایجاد کنند. در شهربانی هم‏‎ ‎‏هرج و مرج ایجاد کنند. قوای انتظامی ـ هرج و مرج ـ که ستون‏‎ ‎‏فقرات یک جامعه است به هرج و مرج کشیده بشود. یک مملکت‏‎ ‎‏هرج و مرج، محتاج به یک قَیّمند. یک مملکتی که در آن نظام‏‎ ‎‏نیست، در آن فرمانبرداری از بزرگترها نیست، همه برای خودشان‏‎ ‎‏بخواهند یک بساطی درست کنند، معنایش پوسیدن یک جامعه‏‎ ‎‏است از داخل... من حالا به شما می گویم ـ سنم هم اینقدرها ‏‏[‏‏کم‏‏]‏‎ ‎‏نیست، ممکن است که قبل از این حرفها بروم از اینجا ـ لکن شما‏‎ ‎‏یادتان باشد ... این برنامه ای ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که الآن دارند بعضی از مغرضین‏‎ ‎‏می ریزند و جوانهای ما را گول می زنند، آن برنامه برای این است‏‎ ‎‏که امریکا را به ما مسلط کنند... ای جوانهای عزیز من! گوش به این‏‎ ‎‏اشخاص ندهید که با برنامه دارند کار می کنند. آنهایی که با توطئه و‏‎ ‎‏برنامه دارند بین شما کار می کنند گوش به اینها ندهید. به خود‏‎ ‎‏بیایید. برای خود کار بکنید. تا گفتند جامعۀ توحیدی، هرج و مرج‏‎ ‎‏در ذهنتان نیاید. آنها به شما اینطوری می فهمانند. آنها وسیله اند از‏‎ ‎‏برای اینکه ما را نابود کنند. لازم است که همه بیدار بشویم. توجه‏‎ ‎‏کنیم به عمق مسائل. جوانهای ما به عمق مسائل به آنطوری که‏‎ ‎‏آنهایی که سالهای طولانی برنامه ریخته اند، سالهای طولانی‏‎ ‎‏مطالعه کرده اند در احوال همۀ ما، در احوال همۀ ملت ما مطالعه‏‎ ‎‏کرده اند آنها. می دانند در چه وقت باید چه بکنند برای اسارت ما.‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 191

‏الآن وقت این است که باطن این نظم را به هم بزنند.(292)‏

7 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اغفال جوانان

‏شما برادرها بیدار باشید و هوشیار. توجه داشته باشید که اجانب و‏‎ ‎‏توطئه گران ننشسته اند و از همه طرف مشغول توطئه هستند.‏‎ ‎‏جوانان عزیز آذربایجانی را نگذارید آنها اغفال کنند. نگذارید با‏‎ ‎‏شیوه های مختلف اغفال بشوند.(293)‏

11 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از توطئۀ ضدروحانی

‏اینجانب از اهالی محترم یزد، و خصوصاً جوانان عزیز اسلامی،‏‎ ‎‏می خواهم که از توطئۀ ضد روحانی ـ که مقدمۀ توطئۀ ضد اسلامی‏‎ ‎‏است، و با دست عمال اجانب در دست اجراست ـ جداً جلوگیری‏‎ ‎‏نمایند؛ و به پشتیبانی از علمای اعلام ناحیه، خصوصاً حضرت‏‎ ‎‏آقای صدوقی‏‎[1]‎‏ که حقاً غمخوار اسلام و ملت هستند، برخیزند و به‏‎ ‎‏ارشاد آنان توجه نمایند.(294)‏

9 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان و تبلیغات منحرفین

‏تبلیغ می کنند این منحرفین؛ اینهایی که مامورند که اینجور تبلیغات‏‎ ‎‏را بکنند و جوانهای ما بعضی شان باورشان می آید. باید جوانهای‏‎ ‎‏ما بدانند که هر نحو تبلیغی که بر ضد یکی از مظاهر اسلامی واقع‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 192

‏شد، این تبلیغی است که از جانب بزرگترها و چپاولگرها به دست‏‎ ‎‏عمّالشان واقع می شود؛ برای اینکه اسلام را بکوبند.‏

‏     این جوانهای ما که بحمدالله ، مسلمند و فعّال، باید توجه بکنند‏‎ ‎‏به اینکه هر یک از این شعائر اسلامی چه چیزی دارد که اینها با آن‏‎ ‎‏مخالفند.(295)‏

14 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان و حضور در صحنه

‏شماها باید در سرتاسر کشور، جوانها و پیرها و زنها و مردها و‏‎ ‎‏کودکان باید با اجتماعات خودتان و با حضور خودتان در صحنه‏‎ ‎‏دست قدرتهای بزرگ را همان طور که قطع کردید اجازه ندهید که‏‎ ‎‏ثانیاً، بتوانند در این کشور یک کاری انجام بدهند.(296)‏

22 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همت جوانان برومند

‏خوابهای شیرینی که مخالفان داخلی و پشتوانه های خارجی آنان‏‎ ‎‏دیده بودند و رویاهای امیدبخشی که کاخهای طلایی برایشان بنا‏‎ ‎‏نموده بودند یکی پس از دیگری با همت والای ملت عظیم الشان و‏‎ ‎‏جوانان برومند اسلام فروریخت.(297)‏

22 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احتیاج جامعه به جوانان

‏جامعۀ ما احتیاج به جوانها دارد و خدمت جوانها. اسلام امروز‏‎ ‎‏احتیاج دارد به اینکه این جوانها که در اینجا هستند و زورمند‏‎ ‎‏هستند، قدرتمند هستند و قدرت روحی هم دارند، اینها همه‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 193

‏کوشش کنند تا این کشور از شرّ مفسدین نجات پیدا کند.(298)‏

16 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشکیل ارتش بیست میلیونی

‏باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی‏‎ ‎‏جوانان و دختران و پسران می شود، از نظر اسلام و عقل محکوم‏‎ ‎‏است. و تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و مجلات برخلاف‏‎ ‎‏اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است. و بر همۀ ما و‏‎ ‎‏همۀ مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است. و از آزادیهای‏‎ ‎‏مخرب باید جلوگیری شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه‏‎ ‎‏برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول‏‎ ‎‏می باشند. و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور‏‎ ‎‏مذکور نمودند به دستگاههای مربوطه رجوع کنند و اگر آنان‏‎ ‎‏کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند. خداوند‏‎ ‎‏تعالی مددکار همه باشد.(299)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 194

  • )) آیت الله شهید محمد صدوقی، امام جمعه یزد که توسط منافقین در دهم رمضان 1401 مطابق با 11 / 4 / 1361 پس از اقامه نماز جمعه به شهادت رسید.