فصل پنجم: وظایف جوانان در انقلاب اسلامی
اتکال به خداوند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

اتکال به خداوند

‏ ‏

‏ ‏

الهی شدن جوانان

‏کوشش کنید که راه برای خدا باشد، کوشش کنید که چشمتان را از‏‎ ‎‏مخلوق، از ما سوای خدا ببندید. توجه تان به این نباشد که اگر‏‎ ‎‏خدمتی برای خدا می کنید، دیگران پیش شما بیایند تواضع کنند.‏‎ ‎‏شما جوانهایی هستید که در طول این مدت زحمت کشیدید؛ برای‏‎ ‎‏خدا رنج بردید؛ برای خدا عمل کردید. حالا یک راه طولانی را‏‎ ‎‏برای خدا طی کردید و آمدید اینجا با ما صحبت کنید، درد دل‏‎ ‎‏کنید. کاری که برای خداست خدا توجه می کند و اگر برای خدا‏‎ ‎‏نباشد، همۀ عالم هم توجه کنند، چیزی نیست.(337)‏

18 / 4 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

احیای روح ایمانی جوانان

‏من از این روحیه ای که در جوانهای ما در همۀ نقاط کشور حاصل‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 213

‏شده است خیلی متشکرم و خیلی امیدوار. ما امیدمان به شما‏‎ ‎‏جوانهاست، آن جوانهایی که برای اسلام خدمت کردید و رنج‏‎ ‎‏بردید و در مقابل طاغوت ایستادگی کردید و یک روح انسانی ـ‏‎ ‎‏اسلامی در همه زنده شده است و این موجب این است که ما آن‏‎ ‎‏مقاصدی که داریم و حالا در آستانۀ آن مقاصد هستیم، ان شاءالله ‏‎ ‎‏بتوانیم اجرا کنیم. ‏‎ ‎‏لکن دو جهت باید؛ یعنی دو شرط دارد: یک‏‎ ‎‏شرط اینکه این روح نهضتی و انقلابی را حفظش کنید ولو به اینکه‏‎ ‎‏هرچند وقت یک دفعه در شهر خودتان اینها راهپیمایی کنید که این‏‎ ‎‏انقلاب، روحی انقلابی محفوظ باشد. و یکی که از این بالاتر‏‎ ‎‏است، روح ایمانی است. انقلاب تنها ما را به مقصد نرساند، ایمان‏‎ ‎‏ما را به مقصد رساند؛ خدا ما را به مقصد رساند.(338)‏

28 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مومن شدن جوانان

‏من امیدوارم که مملکت ما یک مملکت اسلامی بشود جوانهای ما‏‎ ‎‏یک جوانهای مُسلِم، معتقد به اسلام بشوند. و اگر این ایمانی که ما‏‎ ‎‏را پیش برد باقی باشد، احدی دیگر نمی تواند به شما تعدّی کند و‏‎ ‎‏ان شاءالله نخواهد توانست.(339)‏

30 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان و نصرت خداوندی

‏جوانان عزیز من! برومند باشید! قدرتمند باشید، که پشتوانۀ شما‏‎ ‎‏خداست. شما امروز مثل لشکرهای صدر اسلام هستید. مثل آن‏‎ ‎‏است که در رکاب رسول اکرم جنگ می کنید. همان طور که آنها با‏‎ ‎‏عده های قلیل به اذن خدا بر عده های کثیر، بر لشکرهای کثیر غلبه‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 214

 

‏کردند، شما هم غلبه خواهید کرد بر دشمنها، هر چه بزرگ باشند.‏‎ ‎‏وقتی مقصد خدا باشد، مقصد این باشد که اسلام زنده بشود،‏‎ ‎‏مقصد این باشد که احکام اسلام در مملکت جاری بشود، مقصد‏‎ ‎‏که الهی شد دنبالش پیروزی است.(340)‏

29 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان و سازندگی

‏امروز که دست همۀ آنها بحمدالله قطع شده است و دیگر برای‏‎ ‎‏آنها جایی در این کشور باقی نمانده است، این شما جوانهای کشور‏‎ ‎‏هستید که در هر جا هستید باید به فکر آتیۀ کشور خودتان باشید،‏‎ ‎‏حال کشور خودتان باشید. و لازم است که با این دو خصیصه،‏‎ ‎‏اتکال به خدای تبارک و تعالی، اطمینان به نفس، بااین دو خصیصه‏‎ ‎‏به پیش بروید، و بعد از مدت کوتاهی خواهید دید که راههای‏‎ ‎‏سعادت بر شما باز می شود، و قدرتهای بزرگ طمعشان قطع‏‎ ‎‏می شود.(341)‏

1 / 8 / 62


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 215

‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 216