فصل هشتم: تعلیم و تربیت جوانان
والدین و تربیت فرزندان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

والدین و تربیت فرزندان

‏ ‏

 

 

 

 

 

مادران و تربیت جوانان نیرومند

‏شما بانوان در ایران ثابت کردید که در پیشاپیش این نهضت قدم‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 272

‏برداشتید. شما سهم بزرگی در این نهضت اسلامی ما دارید. شما‏‎ ‎‏در آتیه برای مملکت ما پشتوانه هستید. از شماست که مردان و‏‎ ‎‏زنان بزرگ تربیت می شود. در دامن شما مردان و بانوان بزرگ‏‎ ‎‏تربیت می شود. شماها عزیز ملت هستید؛ پشتوانۀ ملت هستید.‏‎ ‎‏شماها در تحصیل کوشش کنید که برای فضایل اخلاقی، فضایل‏‎ ‎‏اعمالی مجهز شوید. شما برای آتیۀ مملکت ما جوانان نیرومند‏‎ ‎‏تربیت کنید. دامان شما یک مدرسه ای است که در آن باید جوانان‏‎ ‎‏بزرگ تربیت بشود. شما فضایل تحصیل کنید تا کودکان شما در‏‎ ‎‏دامن شما به تربیت برسند.(440)‏

21 / 1 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تربیت انسانهای خدمتگزار

‏این اسلام آمده است که به ما راه تربیت را نشان بدهد. ما هم باید‏‎ ‎‏به تبع اسلام تربیت کنیم جوانان خودمان را، تربیت کنیم بانوان‏‎ ‎‏خودمان را. بانوان ما تربیت کنند اطفال خودشان را در دامن‏‎ ‎‏خودشان؛ وقتی که بزرگ شدند، تربیت کنند آنها را تا برسند به آن‏‎ ‎‏وقتی که برومند شوند و برای اسلام و برای انسانیت خدمتگزار‏‎ ‎‏باشند.(441)‏

22 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مواظبت از جوانان

‏باید پدران و مادران مواظب رفتار فرزندان خویش باشند که در‏‎ ‎‏صورت مشاهدۀ حرکات غیرعادی آنان را نصیحت نمایند تا گول‏‎ ‎‏منافقین و منحرفین را نخورند؛ که در این صورت سعادت دنیوی و‏‎ ‎‏اخروی آنان تباه می گردد. مادران و پدران باید توجه داشته باشند‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 273

‏که سنین دانش آموزی و دانشگاهی سالهای شور و هیجان‏‎ ‎‏فرزندانشان می باشد و با اندک شعاری جذب گروهها و منحرفین‏‎ ‎‏می شوند.(442)‏

31 / 6 / 60

*  *  *

‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 274