فصل هشتم: تعلیم و تربیت جوانان
حوزه های علمیه و تربیت جوانان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

حوزه های علمیه و تربیت جوانان

‏ ‏

رشد نسل جوان حوزه

‏شما نسل جوان حوزه های روحانیت باید زنده باشید و امر خدا را‏‎ ‎‏زنده نگهدارید. شما نسل جوانید، فکرتان را رشد و تکامل دهید.‏‎ ‎‏افکاری را که همه در اطراف حقایق و دقایق علوم دور می زند کنار‏‎ ‎‏بگذارید، چون این ریزه بینیها بسیاری از ما را از انجام مسئولیتهای‏‎ ‎‏خطیرمان دور نگهداشته است. به داد اسلام برسید و مسلمانان را‏‎ ‎‏از خطر نجات دهید. اسلام را دارند از بین می برند.(520)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نصیحت به طلاب جوان

‏من یک نصیحت می کنم به بچه های طلاب؛ طلاب جوان که تازه‏‎ ‎‏آمده اند و حاد و تندند؛ و آن این است که آقایان، متوجه باشید اگر‏‎ ‎‏چنانچه شَطر کلمه ای به یک نفر از مراجع اسلام، شطر کلمه ای‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 320

‏اهانت بکند کسی به یک نفر از مراجع اسلام، بین او و خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی ولایت منقطع می شود... اگر یکوقت اختلاف اجتهاد‏‎ ‎‏در کار باشد؛ مثل سایر مسائل شرعیه اختلاف اجتهاد در کار‏‎ ‎‏باشد، بچه ها و جوانها نباید دخالت بکنند؛ خطرناک است؛ دشمن‏‎ ‎‏بیدار است. گمان نکنید که فحش به یک نفر است؛ فحش به یک‏‎ ‎‏جامعۀ اسلامی است؛ اهانت به یک جامعۀ اسلامی است؛ وَهن‏‎ ‎‏وارد شدن بر یک جامعۀ اسلامی است.(521)‏

26 / 1 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عطوفت به طلاب جوان

‏اینجانب از نسل جوان اهل علم و منبری تقاضا دارم به طبقۀ‏‎ ‎‏بزرگان و علما احترام شایسته نمایند، و از حضرات اعلام تقاضا‏‎ ‎‏دارم که با نسل جوان با مهر و عطوفت رفتار فرمایند.(522)‏

21 / 8 / 50

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استفاده از فرصت جوانی

‏همان طوری که قوای جسمانیۀ انسان وقتی که پیرمرد شد ضعیف‏‎ ‎‏می شود، قوای فکری، قوای روحی، قدرت بر عبادات، حال عبادت‏‎ ‎‏هم... همۀ اینها در جوانی قوّت دارد؛ ولهذا من کراراً عرض کردم به‏‎ ‎‏آقایان که شما حالا  که این نعمت را دارید، نعمت جوانی را دارید،‏‎ ‎‏این را قدرش بدانید و هدر ندهید این نعمت را ... انسان جوان من‏‎ ‎‏نمی گویم که تفریح نداشته باشد، من عرض نمی کنم که همه اش‏‎ ‎‏مشغول باشد؛ من عرض می کنم که اوقاتش تقسیم باشد و قسم‏‎ ‎‏مهمش برای تحصیل. شما آقایان که مهیا شدید از برای تحصیل،‏‎ ‎‏حالا که نعمت جوانی را دارید، اوقاتتان تقسیم بشود و قسمت‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 321

‏مهمش صرف مباحثه و مطالعه و مذاکره و درس و تدریس باشد. و‏‎ ‎‏اگر چنانچه ایام جوانی از دست برود دیگر خیال نکنید که می توانید‏‎ ‎‏عبادت را بگذارید آخر ایام عمر و تحصیل را بگذارید برای آخر‏‎ ‎‏عمر. در آخر عمر، انسان نه عبادت می تواند بکند، نه تحصیل‏‎ ‎‏می تواند بکند، نه افکارش یک افکار قوی مستقیمی است که بتواند‏‎ ‎‏مطالب علمی را درک بکند. باید شما از حالا  که جوان هستید تحکیم‏‎ ‎‏کنید مبانی علمی را، مبانی فقهی را؛ و آن وقت ـ در آخر ایام ـ این‏‎ ‎‏چیزهایی که تحکیم شده است، آن وقت شاخ و برگهایش ثمره‏‎ ‎‏بدهد؛ آن وقت از آن استفاده بکنید. ولی اگر بگذارید حالا و هدر‏‎ ‎‏بدهید این نعمت را، بعدها موفق نخواهید شد.‏‏(523)‏

6 / 7 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هشدار به طلاب جوان

‏باید مراقب بود که تفکر جدایی دین از سیاست از لایه های تفکر‏‎ ‎‏اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکند و یکی از مسائلی که باید‏‎ ‎‏برای طلاب جوان ترسیم شود، همین قضیه است که چگونه در‏‎ ‎‏دوران وانفسای نفوذ مقدسین نافهم و ساده لوحان بیسواد، عده ای‏‎ ‎‏کمر همت بسته اند و برای نجات اسلام و حوزه و روحانیت از جان‏‎ ‎‏و آبرو سرمایه گذاشته اند.(524)‏

3 / 12 / 67

‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 322