فصل هشتم: تعلیم و تربیت جوانان
نقش ورزش در تربیت جوانان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

نقش ورزش در تربیت جوانان

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد قوای روحانی و جسمانی در جوان

‏من وقتی که شما جوانها را می بینم، ماشاءالله جوانهای برومند و‏‎ ‎‏پهلوان، خیلی خوشم می آید و افتخار می کنم به اینکه این جوانها‏‎ ‎‏علاوه بر برومندی بدنی، توجه به دیانت و اسلام دارند و همان‏‎ ‎‏طوری که ورزش کردند برای تقویت بدن، ان شاءالله ورزش برای‏‎ ‎‏تقویت روح هم کرده اند و می کنند. وقتی این دو تا قوه با هم شد ـ قوۀ‏‎ ‎‏جسمانی و قوۀ روحانی ـ این ارزش خیلی پیدا می کند. قوۀ جسمانی‏‎ ‎‏برای خدمت و قوۀ روحانی هم برای هدایت. با قوۀ روحانی انسان‏‎ ‎‏هدایت کند خودش را و با قوۀ جسمانی خدمت کند. این دو قوه وقتی‏‎ ‎‏که مجتمع شد، یک انسان ـ به تمام معنا ـ انسان می شود... همان طور‏‎ ‎‏که جامعه با این دو قوه اصلاح می شود، انسان هم با این دو قوه‏‎ ‎‏اصلاح می شود. و من امیدوارم که همین طوری که شما قوۀ‏‎ ‎‏جسمی تان بحمدالله سالم و خوب است قوای روحی تان همین طور،‏‎ ‎‏باشد؛ و با این دو قوه به اسلام خدمت بکنید.‏‏(533)‏

8 / 3 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

اصلاح روح و بدن جوانان

‏من از شما جوانها، از شما ورزشکارها، که از آستان قدس آمدید،‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 328

‏تشکر می کنم، و به دوستان اسلام و مسلمین و دوستان ولی عصر ـ‏‎ ‎‏سلام الله علیه ـ و ورزشکاران آستان قدس عرض می کنم که همان‏‎ ‎‏طوری که با ورزش قوّت جسمانی خودتان را تقویت می کنید،‏‎ ‎‏قوای روحانی تان را هم تهیه و تقویت کنید. همان طوری که‏‎ ‎‏کوشش می کنید که جسمتان قوی باشد، کوشش کنید که روحتان‏‎ ‎‏قوی باشد. آن قوّت روح و قوّت ایمان بود که شما را غلبه داد بر‏‎ ‎‏جنود شیطانی و بر طاغوت؛ و باید آن قوّت ایمان و قوّت باطنی،‏‎ ‎‏شما را غلبه بدهد بر جنود شیطانی که در باطن انسان، انسان را‏‎ ‎‏می خواهد اغوا کند. اصلاح کنید حال خودتان را، همان طوری که‏‎ ‎‏تقویت می کنید جسم خودتان را.(534)‏

12 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ورزشکاران سفیران انقلاب

‏شما نمونه باشید در کشورهای دیگر که شماها از جمهوریاسلامی هستید. ما امروز احتیاج به این داریم که اسلام را در هر جا‏‎ ‎‏تقویت کنیم و در هر جا پیاده کنیم و از مملکت خودمان اسلام را به‏‎ ‎‏جاهای دیگر به آن معنایی که در مملکت الآن حاصل شده است‏‎ ‎‏صادر کنیم و یکی از وجه صدورش همین شما جوانها هستید که‏‎ ‎‏در سایر کشورها می روید و جمعیتهای زیادی به تماشای شما‏‎ ‎‏می آیند، به تماشای قدرتهای شما می آیند. باید طوری بکنید که‏‎ ‎‏این جمعیتهای زیاد را دعوت کنید عملاً به اسلام. در اعمالتان، در‏‎ ‎‏رفتارتان، در کردارتان طوری باشید که نمونه باشد برای جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و جمهوری اسلامی با شما به جاهای دیگر هم ان شاءالله ‏‎ ‎‏برود.(535)‏

16 / 12 / 60


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 329

ورزشکاران ذخایر کشور

‏من خودم ورزشکار نیستم اما ورزشکارها را دوست دارم«اُحِبُّ‏‎ ‎‏الصّالِحینَ وَ لَستُ مِنهُم»‏‎[1]‎‏.‏

‏    ‏‏از خدای تبارک و تعالی خواهانم که شما جوانها را که ذخیرۀ‏‎ ‎‏این کشور هستید و مایۀ امید ملت و اسلام هستید هرچه بیشتر‏‎ ‎‏موفق کند که در همۀ ابعاد انسانی ورزش کنید. یک بعدش این‏‎ ‎‏بعدی است که شما متخصص در آن هستید و امید است که‏‎ ‎‏بعدهای دیگری هم که انسان دارد و انسانیت دارد در شما رشد‏‎ ‎‏کند. ورزشکارها همیشه اینطور بودند که یک روح سالمی داشتند،‏‎ ‎‏از باب اینکه توجه به شهوات نداشتند، توجه به لذات نداشتند،‏‎ ‎‏توجه به یک فعالیت جسمی داشتند که عقل سالم در بدن سالم‏‎ ‎‏است. و شما اگر دقت کنید در حال جامعه ها و طبقات جامعه‏‎ ‎‏می بینید که آنهایی که در عیش و عشرت می گذرانند، حقیقتاً عیش‏‎ ‎‏و عشرت نیست؛ بدنها افسرده، روحها پژمرده و کسالت سر تا پای‏‎ ‎‏آنها را گرفته است. اگر دو ساعت عشرت می کنند، بیست و دو‏‎ ‎‏ساعت در ناراحتی او هستند. و آنهایی که اهل خدا هستند، توجه‏‎ ‎‏به خدا دارند، ورزش جسمی می کنند و ورزش روحی، آنها در‏‎ ‎‏تمام مدت، اشخاصی هستند که پژمردگی در آنها نیست،‏‎ ‎‏افسردگی در آنها نیست و این یک نعمتی است از خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی که خداوند نصیب همه بکند، ان شاءالله .(536)‏

16 / 12 / 60

‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 330

  • )) «دوست دارم نیکان را ولی از آنان نیستم».