فصل نهم: هشدارهای امام به جوانان
هوشیاری جوانان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

هوشیاری جوانان

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نیاز به جوانان صالح

‏ما شما جوانها را لازم داریم، در صورتی که اصلاح کنید خودتان‏‎ ‎‏را. کوشش کنید برای اینکه خودتان را اصلاح کنید. کوشش کنید‏‎ ‎‏برای اینکه خائن بار نیایید... خودتان را اصلاح کنید. آن کسی که‏‎ ‎‏کارش را با خدا درست نکند نمی تواند در خلق، مردم را اداره کند.‏‎ ‎‏باید کارتان را با خدا درست بکنید تا بتوانید. ما جوانهایمان را لازم‏‎ ‎‏داریم که تربیت بشوند به تربیت انسانی، یعنی تربیت اسلامی.‏‎ ‎‏انسان بار بیایند نه یک کسی که هرچه شد شد! دیگر هرچه؛ هرچه‏‎ ‎‏بار آمد، شهوت و نمی دانم هرچه.(537)‏

10 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت و همدلی جوانان

‏شما جوانها ـ شما جوانهای محصل ـ سایر جوانها امید من هستید،‏‎ ‎‏نوید من هستید. امید من به شما تودۀ جوان است، به شما تودۀ‏‎ ‎‏محصل است. من امید این را دارم که مقدرات مملکت ما بعد از‏‎ ‎‏این به دست شما عزیزان بیفتد و مملکت ما را شما عزیزان حفظ‏‎ ‎‏کنید، من امید آن را دارم که شماها با علم و عمل، با علم و تهذیب‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 333

‏نفس، با علم و عمل صالح، بر مشکلات خودتان غلبه کنید. تاکنون‏‎ ‎‏که این راه را آمدیم؛ و با وحدت کلمۀ قشرهای مختلفِ این‏‎ ‎‏مملکت و با اتکال به ایمان و اعتماد به اسلام و قرآن کریم دست‏‎ ‎‏خائنین را قطع کردیم؛ و اگر تتمه ای باشد قطع می کنیم ان شاءالله ...‏‎ ‎‏ای امید من، ای امیدهای من، ای نویدهای من، ای فرزندان عزیز‏‎ ‎‏اسلام، رمز پیروزی را دریافتید. دریافتید که در این دو سال اخیر با‏‎ ‎‏وحدت کلمه ریشۀ استبداد، ریشۀ سلطنت استبدادی 2500 ساله‏‎ ‎‏را از بیخ کندید. دریافتید که نفتخواران مفتخوار را عقب زدید.‏‎ ‎‏دریافتید که با وحدت کلمه و وحدت غرض و هدف و آن ایمان و‏‎ ‎‏هدف اسلام، هدف جمهوری اسلام، دریافتید که این رمز شما را‏‎ ‎‏به پیروزی رساند. این رمز را از دست ندهید، صفهای خود را‏‎ ‎‏فشرده تر کنید، روابط خود را با همۀ قشرها خصوصاً با روحانیین‏‎ ‎‏زیاد کنید. شما آمال و آرزوی ما هستید. ملت ایران با این وحدت‏‎ ‎‏کلمه آمال و آرزوی اسلام است. باید با وحدت کلمه همۀ‏‎ ‎‏چیزهایی که پیش آمده است حفظ کنید... شما جوانان برومند،‏‎ ‎‏شما محصلین ارجمند که امید من هستید و نوید من هستید، باید‏‎ ‎‏در هر جا که هستید، در هر جایی از ایران که هستید باید بیدار‏‎ ‎‏باشید، با بیداری از حقوق خودتان دفاع کنید... من امیدم به شما‏‎ ‎‏جوانهای برومند عزیز و سایر طبقات ملت است. من نوید پیروزی‏‎ ‎‏به شما می دهم: من نوید استقلال، من نوید عظمت، من نوید رفاه،‏‎ ‎‏من نوید معنویت، من نوید یک روح پاک، یک روح آزادمنش، یک‏‎ ‎‏روح مهذب به شما می دهم؛ به شرط آنکه همه با هم باشید و ما‏‎ ‎‏همه با هم به سوی جمهوری اسلامی و به سوی اسلام.(538)‏

17 / 12 / 57

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 334

وظیفه جوانان در حفظ نهضت

‏جوانان دانشگاهی ما گول این قشر مُفسِد و فاسد‏‎[1]‎‏ را نخورند، از‏‎ ‎‏حرفهای زرق و برق دار آنها گول نخورند، تحت تاثیر حرفهای به‏‎ ‎‏ظاهر صحیح و در واقع توطئه گر واقع نشوند. تمام جوانان ما‏‎ ‎‏موظفند که این نهضت را حفظ کنند و کید خائنین را خنثی‏‎ ‎‏کنند.(539)‏

31 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هوشیاری جوانان

‏من از خدای تبارک و تعالی بیداری ملت را و هوشیاری شما‏‎ ‎‏جوانان را خواستارم و امیدوارم که نتوانند آنهایی که می خواهند‏‎ ‎‏بین ملت ما و ارتش ما جدایی بیندازند موفق شوند.(540)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ جمهوری اسلامی

‏این جمهوری اسلامی باید همه چیزش اسلامی باشد، نه اینکه‏‎ ‎‏لفظ جمهوری اسلامی و محتوا غیراسلامی و این بسته به عمل‏‎ ‎‏همه است، خصوصاً قشر دانشجو و قشر اساتید دانشگاه،‏‎ ‎‏استادهای دانشسراها و آنهایی که جوان اند و درصدد تعلّم و دانش‏‎ ‎‏هستند و دانشجو هستند و می خواهند بعدها برای کشور خودشان‏‎ ‎‏مفید واقع بشوند.(541)‏

17 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏آنچه کراراً تذکر داده ام، و رمز پیروزی است؛ اتحاد گروههای‏‎ ‎‏دانشجویی و تشکیل یک گروه اسلامی ـ ملی است در مقابل‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 335

اتحاد جوانان دانشگاهی

‏منحرفان که کوشش دارند تفرقه بیفکنند، و شما جوانان عزیز را ـ‏‎ ‎‏که امید کشور هستید و سعادت و ترقی میهن بسته به فعالیت‏‎ ‎‏شماست ـ به تباهی بکشند و نگذارند در راه تعالی کشور قدم‏‎ ‎‏بردارید، و به علم و ادب ـ که مایۀ پیشرفت و رهایی از استعمار و‏‎ ‎‏استثمار نو و کهنه است ـ اشتغال پیدا کنید. و باید بدانید اختلاف و‏‎ ‎‏تفرقه سرچشمۀ تمام بدبختیها و اسارتهاست. ممکن است عناصر‏‎ ‎‏فاسدی در دانشگاه و سایر مدارس در بین جوانان ما نفوذ کنند و با‏‎ ‎‏برنامه ای حساب شده تفرقه افکنی کنند. لازم است با هوشیاری‏‎ ‎‏آنان را شناسایی کنید و بشناسانید، که جوانان عزیز ما از توطئه‏‎ ‎‏آنان مطّلع شوند، و در راه خنثی نمودن آن کوشا شوند.(542)‏

‏ ‏

31 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم تهذیب و تعهد جوانان

‏شما جوانها در سرتاسر کشور از کودکستان که محل اطفال است تا‏‎ ‎‏دانشگاه که محل علم و محل دانش و تهذیب باید باشد، باید بیدار‏‎ ‎‏باشید و خودتان این مراکز را از فساد حفظ کنید. کسانی که می آیند‏‎ ‎‏در این مراکز و مشغول تبلیغات هستند، شما باید، جوانهای ما‏‎ ‎‏باید، معلمین این جوانها باید که ببینند اینها سابقه شان چه بوده و‏‎ ‎‏چه وضعیّت فعلی دارند و چه وضعیتی در سابق داشتند و دعوت‏‎ ‎‏آنها چیست. امروز مملکت شما، کشور شما مرکز توطئه هاست.‏‎ ‎‏برای اینکه کشور شما آنچنان صدمه ای وارد کرده است بر اَبَر‏‎ ‎‏قدرتها و آنچنان سیلی ای به صورت قدرتهای بزرگ و ریشه های‏‎ ‎‏فساد آنها زده است که آنها از جا نمی نشینند مگر آنکه این کشور را‏‎ ‎‏به خیال خودشان به حال اول و به فساد بکشند. و آنها می دانند که‏‎ ‎‏اگر کودکان ما را از نورسی منحرف بار بیاورند، این انحراف تا آخر‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 336

‏خواهد رفت. و اگر نوباوگان ما را به انحراف بکشند، این کشور به‏‎ ‎‏انحراف کشیده خواهد شد. و اگر دبیرستانهای ما را و‏‎ ‎‏دانشگاههای ما را به انحراف بکشند این کشور به انحراف خواهد‏‎ ‎‏کشید.‏

‏     بزرگتر سنگر، برای اسلام این مراکزی است که شما در آنها‏‎ ‎‏زندگی می کنید و تحصیل می کنید. این مراکز، مراکزی است که با‏‎ ‎‏اصلاح آنها، کشور اصلاح می شود و با تباهی آنها، کشور به تباهی‏‎ ‎‏کشیده می شود. باید جوانهای ما، کودکان ما درست چشم و گوش‏‎ ‎‏خودشان را باز کنند که شیاطین اغوا نکند آنها را. و هر روز آنها را‏‎ ‎‏وادار نکند به جنجال کردن و راهپیمایی کردن. شما باید در هر جا‏‎ ‎‏که تحصیل می کنید و جوانها و کودکان ما در سرتاسر کشور، در هر‏‎ ‎‏مرکزی که اشتغال به تحصیل دارند باید توجه به این داشته باشند‏‎ ‎‏که تحصیل همراه تهذیب و همراه تعهّد و همراه اخلاق فاضلۀ‏‎ ‎‏انسانی است که می تواند ما را به حیات انسانی برساند. و می تواند‏‎ ‎‏کشور ما را از وابستگیها نجات بدهد. اگر شما جوانها دنبال‏‎ ‎‏تحصیل که می روید، دنبال این معنا باشید که یک تصدیقی‏‎ ‎‏بگیرید، یک دیپلمی بگیرید و بروید آن را آلت قرار بدهید برای‏‎ ‎‏استفادۀ مادّی خودتان، این همان انحرافی است که آنها‏‎ ‎‏می خواهند. و اگر شما در مراکزی که هستید یک ایدۀ صحیح‏‎ ‎‏داشته باشید و یک غایت صحیح داشته باشید که برای رسیدن به‏‎ ‎‏آن غایت مشغول تحصیل باشد، و برای رسیدن به آن امری که‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی می خواهد و آن تهذیب نفس و پرستیدن الله و‏‎ ‎‏دور کردن همۀ شرکها و همۀ انحرافها و همۀ الحادها از خودتان و‏‎ ‎‏از مراکزتان، اگر این طور باشد شما پیروز خواهید شد. و همۀ‏‎ ‎‏انحرافها و همۀ گرفتاریهایی که برای یک کشور پیش می آید برای‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 337

‏این است که مراکز تعلیم و تعلّمشان، مراکز تهذیب نیست.(543)‏

2 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هوشیاری جوانان مسلمان

‏جوانان دبیرستانی با هوشیاری کامل توجه داشته باشند که عمال‏‎ ‎‏اجنبی آنان را، حتی با اسم اسلام راستین به دام شرق و غرب‏‎ ‎‏نیندازند، و توجه کنند آنان که از اسلام راستین دم می زنند‏‎ ‎‏خودشان از اسلام چه می دانند و از قوانین و احکام اسلام چه‏‎ ‎‏اطلاعی دارند و به اوامر و نواهی قرآن کریم و اسلام بزرگ تا چه‏‎ ‎‏اندازه پایبند هستند.‏

‏     جوانان عزیز دبیرستانی و دانشگاهی توجه کنند که سران و‏‎ ‎‏سردمداران گروهها که می خواهند با اسم اسلام پایه های آن را‏‎ ‎‏سست کنند و جوانان را به دام اندازند هیچ اطلاعی از اسلام و‏‎ ‎‏اهداف قوانین آن ندارند؛ و با خواندن چند آیه از قرآن و چند‏‎ ‎‏جمله از نهج البلاغه و تفسیرهای جاهلانه و غلط نمی شود‏‎ ‎‏اسلام شناس شد. اینان با تفسیر انحرافی چند جمله و چند آیه،‏‎ ‎‏آیات و جملات صریح را که مخالفت واضح با مرام انحرافی و‏‎ ‎‏التقاطی آنان دارد انکار می نمایند، و در حقیقت تمسک به قرآن و‏‎ ‎‏نهج البلاغه برای کوبیدن اسلام و قرآن است تا راه را برای رهبران‏‎ ‎‏غربی و شرقی خود باز کنند، و شما جوانان عزیز و سرمایه های‏‎ ‎‏کشور را بر ضد مصالح کشور خودتان بسیج نمایند.‏

‏     ای جوانان عزیز، هوشیار باشید و با تفکر و تعقل فعالیت این‏‎ ‎‏منافقین بلندگوی غرب و منحرفین بلندگوی شرق را بررسی‏‎ ‎‏نمایید. امروز بزرگترین دلیل بر بطلان راه آنان همبستگی تمامی‏‎ ‎‏نیروهای ضدانقلاب و کوشش همۀ آنان در مخالفت با جمهوری‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 338

‏اسلامی است که خواست ملت می باشد، و ملت مجاهد و شریف‏‎ ‎‏جان خود و فرزندان عزیز خود را فدای تحقق آن کرده و می کنند.‏‎ ‎‏اینان همان اندازه در دعوی اسلامی بودن خود صادقند که در‏‎ ‎‏دعوی مخالفت با غرب و امریکا؛ که اکنون صداقتشان در دامن‏‎ ‎‏غرب و طرفداری بی چون چرای غرب از آنان به ثبت رسید. و‏‎ ‎‏همان اندازه در دعوی طرفداری از ملت، راستگو که صداقتشان‏‎ ‎‏در کشتار خلق مستضعف و آتش زدن اموال ملت و غارت بانکها‏‎ ‎‏ثابت گردید. اینان از اول تاکنون اسلام را وسیلۀ اهداف شوم خود‏‎ ‎‏کرده و قرآن و نهج البلاغه را به بازی گرفته و جوانان پاکدل را به دام‏‎ ‎‏خود انداخته بودند تا جوانی شان را در راه اهداف استعماری آنان‏‎ ‎‏به تباهی کشند. و باز تاکید می کنم پدران و مادران این کودکان‏‎ ‎‏معصوم و جوانان بی تجربه کوشش کنند و جوانان و عزیزان خود را‏‎ ‎‏از این مهلکه که دنیا و آخرت آنان را تباه می کند نجات دهند... و‏‎ ‎‏دانش آموزان بدانند که گوش دادن به مقاصد شوم منافقان و‏‎ ‎‏منحرفان، آنان را از مدارس محروم خواهد کرد و اجازۀ اخلال در‏‎ ‎‏امور مدارس به کسی داده نخواهد شد. از خداوند متعال بیداری و‏‎ ‎‏هوشیاری هر چه بیشتر نسل جوان را خواستار و رشد و تعالی‏‎ ‎‏علمی و اخلاقی آنان را خواهانم.(544)‏

31 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان حافظان استقلال کشور

‏جوانان متعهد در طول تاریخ و خصوص دانشجویان مسلمان در‏‎ ‎‏نسل حاضر و در نسلهای آینده سرمایه های امیدبخش اسلام و‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی هستند. اینانند که با تعهد و سلاح و استقامت و‏‎ ‎‏پایداری می توانند کشتی نجات امت اسلامی و کشورهای خود‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 339

‏باشند. و این عزیزانند که استقلال و آزادی و ترقی و تعالی ملتها‏‎ ‎‏مرهون زحمات آنان است. و اینانند که هدف اصلی استعمار و‏‎ ‎‏استثمارگران جهانند و هر قطبی در صدد صید آنان است؛ و با صید‏‎ ‎‏آنان است که ملتها و کشورها به تباهی و استضعاف کشیده‏‎ ‎‏می شوند.‏

‏     و اکنون ای جوانان عزیز، و ای دانشجویان و دانشمندان، و ای‏‎ ‎‏امید امروز و فرداهای امت و اسلام، امانت بزرگ استقلال و آزادی‏‎ ‎‏که از دام دو قطب شرق و غرب با مجاهدت و فداکاری ملت عظیم‏‎ ‎‏الشان ایران به دست آمده است، به شما عزیزان سپرده شده و‏‎ ‎‏مسئولیت بزرگی به عهدۀ همه گذاشته است. همۀ ملت و خصوص‏‎ ‎‏دانشجویان مسلمان که رهبران آینده هستند، مسئول نگهبانی از‏‎ ‎‏این امانت بزرگ الهی می باشند.(545)‏

12 / 8 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ارتباط جوانان با علمای متعهد

‏من در اینجا به جوانان عزیز کشورمان، به این سرمایه ها و‏‎ ‎‏ذخیره های عظیم الهی و به این گلهای معطر و نوشکفتۀ جهان‏‎ ‎‏اسلام، سفارش می کنم که قدر و قیمت لحظات شیرین زندگی‏‎ ‎‏خود را بدانید؛ و خودتان را برای یک مبارزۀ علمی و عملی بزرگ‏‎ ‎‏تا رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی آماده کنید... مبارزۀ‏‎ ‎‏علمی برای جوانان زنده کردن روح جستجو و کشف واقعیتها و‏‎ ‎‏حقیقتهاست. و اما مبارزۀ عملی آنان در بهترین صحنه های زندگی‏‎ ‎‏و جهاد و شهادت شکل گرفته است. ‏

‏     و نکتۀ دیگری که از باب نهایت ارادت و علاقه ام به جوانان‏‎ ‎‏عرض می کنم این است که در مسیر ارزشها و معنویات از وجود‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 340

‏روحانیت و علمای متعهد اسلام استفاده کنید؛ و هیچ گاه و تحت‏‎ ‎‏هیچ شرایطی خود را بی نیاز از هدایت و همکاری آنان ندانید.(546)‏

29 / 4 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قیام در مقابل انحرافات

‏وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستانها و‏‎ ‎‏دانشگاهها آن است که خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام‏‎ ‎‏نمایند تا استقلال و آزادی خود و کشور و ملت خودشان مصون‏‎ ‎‏باشد.(547)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 341

  • )) فتنه انگیزان و پس مانده های رژیم شاهنشاهی.