فصل نهم: هشدارهای امام به جوانان
انحرافات جوانان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

انحرافات جوانان

‏ ‏

‏ ‏

اغفال جوانان توسط ساواک

‏یک تعجب هم از این جوانهای خودمان! بعضی شان البته، که اینها‏‎ ‎‏گول خوردند از این دستگاه، با صورتهای مختلف اینها را گول‏‎ ‎‏زدند، مِن جمله اینها را وادار کردند، آن بزرگترهاشان وادار کردند‏‎ ‎‏این کوچکترها را، که در دانشگاه یک شعارهایی بدهند که این‏‎ ‎‏شعارها را شعارهای غیر اسلامی و غیر ملی می دانند که مردم‏‎ ‎‏بترسند اگر اعلیحضرت بروند، کمونیست خواهد شد! اینها آلت‏‎ ‎‏دست واقع شدند. یک دسته از جوانهای ما الآن آلت دست واقع‏‎ ‎‏شدند؛ آلت ‏‏[‏‏دست‏‏]‏‏ بعضِ بزرگترهایشان. آنهایی که اینها را به کار‏‎ ‎‏وامی دارند، آنها از همان دستگاه سازمان امنیت و دستگاه اینها‏‎ ‎‏هستند. اینها کمونیست نیستند، اینها کمونیست ساز هستند؛ یعنی‏‎ ‎‏آنها این جوانهای ما را وادار می کنند به یک مطالبی به نفع شاه و به‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 341

‏نفع امریکا، و اینها خیال می کنند نه، این قضیه قضیۀ کمونیست‏‎ ‎‏است و قضیۀ توده ای است و اینها. ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ این تعجب دارم که در‏‎ ‎‏یکوقتی که مسائل دیگر پیش بازاری و ـ عرض می کنم که ـ رعیت و‏‎ ‎‏بچه های کوچک روشن شده، اینها چرا گول می خورند؟ این یک‏‎ ‎‏غلطی است که اینها مرتکب می شوند، و به نفع دستگاه است و‏‎ ‎‏مسلمانها نمی گذارند که آن هم نفعش را درست ببرد؛ فقط‏‎ ‎‏رسوایی اش برای جوانهای ما می ماند. این هم البته مورد تعجب‏‎ ‎‏من است. و من از شما آقایانی که محصل هستید در خارج و‏‎ ‎‏طبقات روشن هستید در خارج، این توقع را دارم که این جوانهای‏‎ ‎‏ما که گول خوردند و از بالادستیها گول خوردند، اشتباه کردند،‏‎ ‎‏نخواندند، اسلام را ندیدند، احکام اسلام را نخواندند، ندیدند،‏‎ ‎‏زبان قرآن را آشنا بر آن نیستند، نمی دانند که قرآن یک دستگاه‏‎ ‎‏آدم ساز است و محرک به طرف ترقی و به طرف تعالی و به طرف‏‎ ‎‏کوبیدن ظالم و دستگاه ظلم؛ اینها این مسائل را نمی دانند و اقتصاد‏‎ ‎‏اسلام را هم اطلاع از آن ندارند، حالا وقتی که آمدند اینجا، همان‏‎ ‎‏طور چشم و گوش بسته تقریباً آمدند، از اسلام بی اطلاع آمدند،‏‎ ‎‏یک چیزی به آنها یک کسی که خود او هم هیچ اعتقاد به این‏‎ ‎‏مسائل ـ خود آن دستۀ اولی، دسته های اول، خودشان هم اعتقاد به‏‎ ‎‏این مسائل ـ ندارند و برای خاطر اینکه این بچه ها را گول بزنند و به‏‎ ‎‏نفع آن بزرگترها که آنها را وادار به این کار کردند عمل بکنند،‏‎ ‎‏بچه های ما هم گول می خوردند اینجا. شما یک اشخاصی که‏‎ ‎‏روشنفکر هستید و مُسلم هستید و جهاتِ ـ عرض می کنم ـ ملی تان‏‎ ‎‏محفوظ هست، این بچه های ما را نگه دارید آنجا، نگذارید که به‏‎ ‎‏دام اینها بیفتند. اینها دام سازمان امنیت است، نه دام کمونیست‏‎ ‎‏است؛ دام سازمان امنیت است. منتها آنها دارند یک چیزهایی که‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 342

‏این جوانهای ما را ببرند، از بین ببرند.(548)‏

2 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان و بازگشت به آغوش اسلام

‏شما خود بهتر از هر کس باید بدانید که ملت قیام کرده است تا غبار‏‎ ‎‏فرهنگهای استعماری را از خود بزداید. ما باید عقاید استعماری را‏‎ ‎‏با هر شکل و فرمش در نطفه خفه کنیم و ایمان مردم را که‏‎ ‎‏ابرقدرتها را به زانو درآورد از آنان جدا نسازیم. امیدوارم نصیحت‏‎ ‎‏این درد چشیده را بشنوید، چنانچه این نصیحت را به آن جوانان و‏‎ ‎‏طبقه ای که در این موقع حساس موجب تفرقه می شوند، می کنم.‏‎ ‎‏من خوف آن را دارم که این تفرقه اندازیها به ضرر ملت رنج دیده و‏‎ ‎‏زیان خود آنان تمام شود. من از روزگار سیاه اختناق و اسارت‏‎ ‎‏بیمناکم. من از این گرایشهای غربی و شرقی متاسفم. فرزندان من!‏‎ ‎‏به آغوش اسلام برگردید و از فرهنگ غنی اسلام بهره بردارید،‏‎ ‎‏گول آنانی را که جز مکیدن خون ملتهای مستضعف، مقصدی‏‎ ‎‏ندارند نخورید، و از مسیر انقلاب اسلامی خارج نشوید که خیر‏‎ ‎‏شما و ملت شما در آن است.(549)‏

9 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از اغفال جوانان

‏در آستانۀ تشکیل مجلس خبرگان و پس از راهپیمایی عظیم‏‎ ‎‏مسلمین برای قدس، سرکردگان خائن این حزب، جوانان را اغفال‏‎ ‎‏نموده و به برادرکشی کشاندند. برادران مسلمان من، شما به‏‎ ‎‏تبلیغات فریبندۀ این مخالفین اسلام که می خواهند کشور مسلمان‏‎ ‎‏ما را به کفر بکشند گوش ندهید و نگذارید جوانان عزیز ما به دام‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 343

‏این منحرفین بیفتند... «حزب دموکرات کردستان» غیر رسمی و‏‎ ‎‏غیر قانونی اعلام شد. و چون حزب شیطان است، باید تمام اهالی‏‎ ‎‏کردستان به وظیفۀ شرعیه عمل، و جوانان خود را از عضویت در‏‎ ‎‏این حزب منحل ممنوع نمایند و با قاطعیت از توطئه این‏‎ ‎‏خیانتکاران جلوگیری و مخفیگاههای سران آنان را به دولت و‏‎ ‎‏ارتش اسلامی معرفی کنند.(550)‏

29 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اغفال جوانان توسط منافقین

‏من به جوانهای عزیز کردستان هشدار می دهم که اسلام پناهگاه‏‎ ‎‏همۀ ماست. اسلام برای شما همه چیز را فراهم می کند، و اینها‏‎ ‎‏تابع اجانب هستند. و در حزب اینها اگر وارد شدید، بیرون بیایید و‏‎ ‎‏به اینها اتصال پیدا نکنید. من از آنها می خواهم که این سران بسیار‏‎ ‎‏خبیث و این سران خائن را خودشان بگیرند و تحویل بدهند.‏

‏     جوانهای ما اغفال نشوند. اینها یک مشتی اراذل هستند ویک‏‎ ‎‏مشتی اشخاص منافق هستند که خدای تبارک و تعالی به اسم‏‎ ‎‏«منافقین» اینها را ذکر می فرماید و اوصافشان را در کتاب ذکر‏‎ ‎‏می کند.(551)‏

2 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هوشیاری مقابل تبلیغات منحرفین

‏این آقایانی که اسم خودشان را ‏‏[‏‏فدایی‏‏]‏‏ خلق گذاشتند، می گویند‏‎ ‎‏فرقی نکرده. خیال می کنند حبس ـ خیال نمی کنند، می خواهند‏‎ ‎‏اغفال کنند، خیال نمی کنند ـ که نخیر، حبس میزان است، چه دزد‏‎ ‎‏را حبس بکنند و چه یک شخص امین را، فرقی ندارد. فرقی ندارد‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 344

‏که دزدها را حبس بکنند یا اشخاص امین را حبس بکنند. فرقی‏‎ ‎‏ندارد که چپاولگرها و آدمکشها را حبس بکنند یا اشخاصی که‏‎ ‎‏می خواهند جلوگیری از چپاولگری بکنند حبس بکنند. اینها‏‎ ‎‏منطقشان این است. باید در مقابلشان جوانهای ما گول نخورند از‏‎ ‎‏این تبلیغات فاسد.(552)‏

16 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هدایت جوانان گول خورده

‏این گروههایی که مع الاسف عده ای از جوانان ما و بچه های‏‎ ‎‏عزیزی را که اینها باید برای میهن خودشان واسلام خودشان عمل‏‎ ‎‏کنند بازی می دهند و بر ضد این انقلاب اسلامی، که دست قدرتها‏‎ ‎‏را از این کشور قطع کرده است، بسیج می کنند و در خیابانها‏‎ ‎‏می آورند و در مقابل ملت می خواهند بایستند در اشتباه اند. و من‏‎ ‎‏باید به این جوانهای گول خورده، که از چند نفر گرگ اینها گول‏‎ ‎‏خورده اند، نصیحت کنم و به پدر و مادر این عزیزان نصیحت کنم‏‎ ‎‏که شما فرزندان خودتان را و جوانهای خودتان را از دست این‏‎ ‎‏گرگهایی که به صورت آدمیزاد درآمده اند و شما را منحرف‏‎ ‎‏می خواهند بکنند، ‏‏[‏‏بگیرید‏‏]‏‏ توجه داشته باشید... بیدار بشوید!‏‎ ‎‏جوانهای خودتان را نصیحت کنید. شما تمام قوای خودتان را هم‏‎ ‎‏که روی هم بگذارید، در مقابل این سیل خروشانی که ملت‏‎ ‎‏مسلمان و ارزندۀ ایران به راه می اندازد، قطره ای بیش نیستید؛ چرا‏‎ ‎‏خودتان را به تباهی می کشید و با اسم استقلال ایران می خواهید‏‎ ‎‏ایران را به چنگال گرگهای قدرتمند مبتلا کنید؟ یک قدری تفکر‏‎ ‎‏کنید. ملت ما یک قدری در حال این افراد تفکر کند. پدر و‏‎ ‎‏مادرهای این جوانهای گول خورده، این دخترهای گول خورده،‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 345

‏این پسرهای گول خورده، تفکر کنند و آنها را هدایت کنند. ما خیرِ‏‎ ‎‏شما را می خواهیم. جمهوری اسلامی خیر دنیا و آخرت شما را‏‎ ‎‏می خواهد. جمهوری اسلامی استقلال واقعی شما را می خواهد.‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی آزادی شما را از دست این گرگهای شرق و‏‎ ‎‏غرب می خواهد. این گروهکهای بدبخت، این گروهکهای‏‎ ‎‏جنایتکار، جوانهای ما را بازی می دهند؛ خودشان در پناهگاهها‏‎ ‎‏می نشینند، و جوانهای این ملت را بسیج می کنند بر خلاف اسلام و‏‎ ‎‏بر خلاف ملت مسلمان و در خدمت ابرقدرتها و خصوصاً‏‎ ‎‏امریکا.(553)‏

1 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نصیحت به جوانان گول خورده

‏من کراراً به این مادرها و پدرها و به این جوانهای گولخورده‏‎ ‎‏نصیحت کردم که اولاد خودتان را نصیحت کنید، اولاد خودتان را‏‎ ‎‏بازدارید از اینکه آلت دست جنایت جنایتکاران بشوند. و به این‏‎ ‎‏جوانهای گولخورده مکرر گفتم که شما طرز فکر این بزرگترها را‏‎ ‎‏ـ به اصطلاح ـ واین سران را مشاهده کنید! این سران فاسد‏‎ ‎‏هیچ کدام در صحنه نیستند، همه در زیر، در کنج خانه ها و در زیر‏‎ ‎‏زمینها هستند و شما را آلت قرار دادند که شما بروید و خون مردم‏‎ ‎‏را بریزید و خون خودتان ریخته بشود، صحنه برای آنها درست‏‎ ‎‏بشود که آنها بیایند بیرون صحنه را برای امریکا درست کنند.(554)‏

8 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

ممانعت از اعمال جوانان اغفال شده

‏البته از باب اینکه یک دست اشخاص غافل، جوانهایی که ما‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 346

‏همیشه میل داشتیم که اینها در راه کشور خودشان در راه اسلام‏‎ ‎‏خدمت بکنند اینها بازیشان داده اند و مشغولشان کرده اند به یک‏‎ ‎‏کارهای بچگانه ای که در یک جا می کنند و مسلمانی را می کشند،‏‎ ‎‏یک بچه ای را می کشند، یک پیرزنی را می کشند، اینها البته باید به‏‎ ‎‏دست خود ملت جلوگیری از او بشود.(555)‏

19 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توجه به جوانان بازی خورده

‏من متاثرم برای این عدّه جوانی که از این اشخاص منحرف بازی‏‎ ‎‏خورده اند، درِ توبه باز است. اسلام، خدای تبارک و تعالی، درِ توبه‏‎ ‎‏را باز کرده است برای همه. الآن هم اگر همۀ اینهایی که در خارج‏‎ ‎‏رفتند و می خواهند حکومت ایران را به هم بزنند همۀ اینها توبه‏‎ ‎‏کنند و برگردند به مملکت خودشان و واقعاً بخواهند که خدمت‏‎ ‎‏کنند به مملکت خودشان، خوب برگردند، بیایند خدمت کنند،‏‎ ‎‏کسی کارشان ندارد.(556)‏

19 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تاثر برای جوانان بازی خورده

‏ما متاثّریم برای جوانهایمان، متاثّریم برای این بازیخورده ها، برای‏‎ ‎‏این دخترها، برای این پسرها که اینها می بینند که آنی که اینها را‏‎ ‎‏وادار می کند به این امر، خودش رفته بیرون آنجا مشغول‏‎ ‎‏بازیگری اش هست، یا آنهایی هم که اگر از آنها در اینجا هست در‏‎ ‎‏بیغوله ها دارند زندگی می کنند و شماها را وادار می کنند بروید‏‎ ‎‏شماها استقامت کنید، کارها را درست بکنید ما بیاییم حکومت‏‎ ‎‏کنیم. خوب، شما چرا بازی می خورید از اینها. خوب، این چه‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 347

‏عقلی است که انسان داشته باشد که شما جوانها زحمت بکشید،‏‎ ‎‏خون خودتان را بدهید و همه چیز، برای کی؟ برای آن کسی که نه‏‎ ‎‏به اسلام عقیده دارد، نه به قرآن عقیده دارد، بلکه دم از قرآن خیلی‏‎ ‎‏می زند، اما وقتی که کتابهایشان را شما الآن ملاحظه کنید کتابها‏‎ ‎‏انحرافی و همه از اسلام منحرف. خوب، ما می گوییم که اگر‏‎ ‎‏جوانهای ما خدمت می کنند برای اسلام، برای خدا خدمت‏‎ ‎‏می کنند. همه چیز ما از خداست، برای خدا هم باید بدهیم.‏‎ ‎‏خوب، شما جوانهای بیچاره ای که گرفتار اینها شدید خون خودتان‏‎ ‎‏را برای کی می دهید؟ ما می گوییم برای خدا. شما می گویید برای‏‎ ‎‏کی؟ اگر برای خداست، حکومت اسلامی حالا حکومتی است که‏‎ ‎‏می خواهد احکام اسلام را درست کند. اگر واقعاً شما خونتان را‏‎ ‎‏می دهید برای چهار نفری که انحراف دارند، اعتقاد به اسلام و‏‎ ‎‏اعتقاد به کشور اعتقاد به اینها ندارند خون خودتان را می دهید و‏‎ ‎‏رفقای خودتان را، جوانهای خودتان را می کشید، برای این. خوب،‏‎ ‎‏یک قدری فکر لازم دارد که ببینید برای چه می کنید، برای چی این‏‎ ‎‏کارها را می کنید.(557)‏

19 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بازگشت به دامان ملت

‏شما هم که جوانهایی هستید که بازی خوردید و انسان خیلی‏‎ ‎‏متاسف از این هست، بیایید به دامن ملت خودتان، اسلام خودتان.‏‎ ‎‏تاکی برای دیگران می خواهید کار بکنید؟ شما می دانید که اینها‏‎[1]‎‎ ‎‏روابطشان با خارج چقدر بوده است؟(558)‏

19 / 5 / 60


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 348

دعوت جوانان منحرف به تفکر

‏اینهایی که در داخل کشور ما به تخیلات فاسد، مشغول به شرارت‏‎ ‎‏هستند، ما هیچ میل نداریم که این جوانهای گول خورده و این‏‎ ‎‏دختر و پسر گول خورده در این بیغوله ها پیش این شیاطین باشند و‏‎ ‎‏از آنها الهام بگیرند. شما جوانها ـ دختر و پسر ـ چه دیدید از این‏‎ ‎‏سران فاسد خودتان جز ادعا و جز انحراف؟ مگر همینها نبودند که‏‎ ‎‏ادعا می کردند ما با خلق موافقیم، با دیگران مخالف و با اجانب‏‎ ‎‏مخالف؟ مگر اینها ادعا نمی کردند و باز هم نمی کنند ـ لفظاً ـ که ما‏‎ ‎‏با امریکا مخالفیم و با غرب مخالف؟ شما دیدید که عملاً بر‏‎ ‎‏خلاف این عمل کردند و به دامن امریکا پناه بردند و امریکا از آنها‏‎ ‎‏پشتیبانی می کند. شما جوانها چرا فکرتان را در اختیار دیگران‏‎ ‎‏گذاشتید؟ چرا استقلال فکری ندارید؟ چرا خودتان مطالعه‏‎ ‎‏نمی کنید در احوال این سرانتان که شما را دارند تباه می کنند و‏‎ ‎‏خودشان یا در بیغوله ها هستند یا فرار از این کشور کردند و‏‎ ‎‏[‏‏می خواهند‏‏]‏‏ شما را به هلاکت بیندازند و می گویند بعد، که شما‏‎ ‎‏کارها را انجام دهید، ما می آییم و به شما حکومت می کنیم؟ چرا‏‎ ‎‏تفکر نمی کنید؟ چرا توجه ندارید به مصالح خودتان؟ آن روزی که‏‎ ‎‏اینها بیایند و سلطه پیدا کنند بر این کشور، معلوم نیست که با‏‎ ‎‏شماها هم چه خواهند کرد. کسی که طریقۀ اسلام را ندارد، وفادار‏‎ ‎‏نیست... ما میل نداریم که شماها، جوانانی که برای این ملت‏‎ ‎‏می توانید یک ذخیره باشید، تباه بشوید؛ تباه فکری بشوید و بعد‏‎ ‎‏هم تباه جانی.(559)‏

17 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ارشاد جوانان و نوباوگان

‏مخالفان جمهوری اسلامی و ما و شما در داخل و خارج، دو قطب‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 349

‏ابرقدرت جهانخوار و جوانان به صید کشیده شدۀ آنان، است.‏‎ ‎‏دشمنهای بزرگ اسلام و مسلمانان با صیدهای خودشان و‏‎ ‎‏بازیخوردگان مکتبشان شما را در خارج، و کشور شما را در داخل‏‎ ‎‏مورد هجوم تبلیغاتی وسیع و تسلیحاتی قرار داده و می دهند. ما در‏‎ ‎‏اینجا و شما در خارج باید کوشش کنیم و جوانان گول خوردۀ خود‏‎ ‎‏را از دام این صیادان شیاد رهایی بخشیم. این نوجوانان بی خبر از‏‎ ‎‏دامهای گستردۀ بازیگران و سیاستبازان، آنچنان چشم و گوش بسته‏‎ ‎‏تسلیم آنان شده اند که تمام دروغها و تهمتهای آنان را به مقامات‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و به پاسداران انقلاب و به مسلمانان جانباز در‏‎ ‎‏راه اسلام و کشور، بی چون و چرا پذیرفته و خود را در راه سران‏‎ ‎‏دغلکار خود که با تباهی آنان برای خود و مطامع غیرانسانی خود‏‎ ‎‏بهره می گیرند، فدا می کنند و چشم و گوش بسته، خون ملت دلاور‏‎ ‎‏و شجاع را در راه سران از خدا بی خبر و در نتیجه برای امریکای‏‎ ‎‏جنایتکار نثار می کنند.‏

‏     شما جوانان عزیز هوشیار با دوستان داخل کشور خود دست‏‎ ‎‏به دست هم دهید و این نوباوگان بی خبر را ارشاد و از دام صیادان‏‎ ‎‏شیاد برهانید.(560)‏

12 / 8 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت به خیر و صلاح

‏شما، جوانان را به خیر و صلاح دعوت کنید و چنانچه اشکالی‏‎ ‎‏دیدید جلوگیری کنید که به جای دیگر سرایت نکند. چه بسا‏‎ ‎‏اشخاصی باشند که بخواهند در بین شما وارد شوند و کارهای‏‎ ‎‏خلافی انجام دهند.(561)‏

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 350

تذکر به جوانان

‏روحانیون محترمی که سروکار با آقایان دارند، در این اموری که‏‎ ‎‏پیش می آید، هدایت کنند که مبادا ـ خدای نخواسته ـ یک جوانی‏‎ ‎‏توجه به مسائل نداشته باشد و یک کاری انجام بدهد که با‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی مناسب نیست؛ باید روحانیون آنها را تذکر‏‎ ‎‏بدهند.(562)‏

17 / 5 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت جوانان به تفکر

‏اینجانب در اینجا یک وصیت به اشخاصی که به انگیزۀ مختلف با‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی مخالفت می کنند و به جوانان، چه دختران و چه‏‎ ‎‏پسرانی که مورد بهره برداری منافقان و منحرفان فرصت طلب و‏‎ ‎‏سودجو واقع شده اند می نمایم، که بیطرفانه و با فکر آزاد به‏‎ ‎‏قضاوت بنشینید و تبلیغات آنان که می خواهند جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ساقط شود و کیفیت عمل آنان و رفتارشان با توده های محروم و‏‎ ‎‏گروهها و دولتهایی که از آنان پشتیبانی کرده و می کنند و گروهها و‏‎ ‎‏اشخاصی که در داخل به آنان پیوسته و از آنان پشتیبانی می کنند و‏‎ ‎‏اخلاق و رفتارشان در بین خود و هوادارانشان و تغییر‏‎ ‎‏موضعهایشان در پیشامدهای مختلف را، با دقت و بدون هوای‏‎ ‎‏نفس بررسی کنید، و مطالعه کنید حالات آنان که در این جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی به دست منافقان و منحرفان شهید شدند، و ارزیابی کنید‏‎ ‎‏بین آنان و دشمنانشان؛ نوارهای این شهیدان تا حدی در دست و‏‎ ‎‏نوارهای مخالفان شاید در دست شماها باشد، ببینید کدام دسته‏‎ ‎‏طرفدار محرومان و مظلومان جامعه هستند... من برای آنکه شما‏‎ ‎‏جوانان شایسته ای هستید علاقه دارم که جوانی خود را در راه‏‎ ‎‏خداوند و اسلام عزیز و جمهوری اسلامی صرف کنید تا سعادت‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 351

‏هر دو جهان را دریابید. و از خداوند غفور می خواهم که شما را به‏‎ ‎‏راه مستقیم انسانیت هدایت کند و از گذشتۀ ما و شما با رحمت‏‎ ‎‏واسعۀ خود بگذرد. شماها نیز در خلوتها از خداوند همین را‏‎ ‎‏بخواهید، که او هادی و رحمان است.(563)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نصیحت مشفقانه به جوانان

‏نصیحت مشفقانۀ من به شما نوجوانان و جوانان داخل و خارج آن‏‎ ‎‏است که از راه اشتباه برگردید؛ و با محرومین جامعه که با جان و‏‎ ‎‏دل به جمهوری اسلامی خدمت می کنند متحد شوید؛ و برای‏‎ ‎‏ایران مستقل و آزاد فعالیت نمایید تا کشور و ملت از شرّ مخالفین‏‎ ‎‏نجات پیدا کند، و همه با هم به زندگی شرافتمندانه ادامه دهید. تا‏‎ ‎‏چه وقت و برای چه گوش به فرمان اشخاصی هستید که جز به نفع‏‎ ‎‏شخصی خود فکر نمی کنند و در آغوش و پناه ابرقدرتها با ملت‏‎ ‎‏خود در ستیز هستند و شما را فدای مقاصد شوم و قدرت طلبی‏‎ ‎‏خویش می نمایند؟ شما در این سالهای پیروزی انقلاب دیدید که‏‎ ‎‏ادعاهای آنان با رفتار و عملشان مخالف است و ادعاها فقط برای‏‎ ‎‏فریب جوانان صاف دل است. و می دانید که شما قدرتی در مقابل‏‎ ‎‏سیل خروشان ملت ندارید و کارهایتان جز به ضرر خودتان و‏‎ ‎‏تباهی عمرتان نتیجه ای ندارد.(564)‏

15 / 3 / 68

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 352

  • )) منظور، سران منافقین بوده است.