امام خمینی در یک سخنرانی در سال  ۱۳۵۸ در قم در جمع پزشکان قم در باره شباهت های طلبه با پزشک تعبیری جالب را به کار می برند: 

  ما با شما همکاریم؛ ما طبیب روحانی هستیم، شما طبیب جسمانی؛ همه طبیبان انسان هستیمما باید با هم متصل باشیم، مثل یک بدن که روح دارد و جسم دارد، روحانیین و اطبا هم یک بدن هستند که یکی آن جنبه است، یکی این جنبه استصحیفه امام؛ ج ۶، ص ۴۲۱ - ۴۲۵

. انتهای پیام /*