‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم. از آنجا که همیشه واسطه بین حضرتعالی و مسئولین و غیرمسئولین در امور‏‎ ‎‏سیاسی اینجانب می باشد و از آنجا که گاهی دستورات حضرتعالی با خطوط فکری بعضی از‏‎ ‎‏دست اندرکاران و یا گروهها و افراد عادی برخورد جدی دارد، تحلیلها و تفسیرها شروع می گردد و‏‎ ‎‏بعضیها اینگونه تشکیک می کنند که مثلاً خبر واحد است و یا معلوم نیست و از این قبیل. آیا چه قبل و‏‎ ‎‏چه بعد از انقلاب حتی کلمه ای بر آنچه فرموده بودید اضافه و یا کم کرده ام؟ و یا نعوذبالله مطلبی را به‏‎ ‎‏حضرتعالی به دروغ نسبت داده ام؟ و یا خدای نخواسته عمدی بر خلاف رضای حضرتعالی کاری انجام‏‎ ‎‏داده ام؟ ارادتمند، احمد خمینی‏‏]‏

‏بسمه تعالی‏

‏     من شهادت می دهم که احمد فرزنداینجانب از موقعی که در مسائل روز وارد شده‏‎ ‎‏است و تماس با کارهای اینجانب داشته است تا حال تحریر این کلمات از او خلاف‏‎ ‎‏دستورات اینجانب مشاهده نکرده ام و در اعلامیه ها و امثال آنها تصرفی بدون رضای من‏‎ ‎‏نکرده است و چیزی بر خلاف گفته های من به من نسبت نداده است و بالجمله خلافی از‏‎ ‎‏او مشاهده نکردم .لکن باید احمد بداند کسانی خصوصاً مثل او که در این امور اجتماعی‏‎ ‎‏یا سیاسی وارد می شوند، مصون از افترا و ضربه نیستند و باید او حساب خود را با خدای‏‎ ‎‏قادر متعال درست کند و به ذات مقدسش اتکال نماید و از بشر ضعیف هراس نداشته‏‎ ‎‏باشد که مکاید بشری چون خود بشر زودگذر وفانی است و همه به سوی او ـ جل و علا ـ‏‎ ‎‏خواهیم رفت و اکنون نیز در محضر مبارک او هستیم. والسلام علی من اتبع الهدی. از‏‎ ‎‏خداوند تعالی توفیق خدمت به خلق برای همه دست اندرکاران و برای منسوبان به خود‏‎ ‎‏خواستارم.‏

‏‏تاریخ سلخ صفر ۱۴۰۵ ـ روح الله الموسوی الخمینی‏

صحیفه امام جلد ۱۹ ص ۱۰۵

. انتهای پیام /*