تبیان

تبیان مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی(س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است. هدف از انتشار مجموعه فیشهای موضوعی آثار امام (تبیان) تسهیل در دسترسی به آرا و اندیشه های حضرت امام پیرامون موضوعات گوناگون است. به همین منظور محققین در گروه های معارف اسلامی و علوم اجتماعی معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، با تحلیل محتوای آثار حضرت امام شامل؛  صحیفه امام و تآلیفات و تقریرات امام  و فیش برداری از مجموعه های مذکور، منابع مناسبی را در موضوعات گوناگون تهیه و استخراج نموده اند.

. انتهای پیام /*