سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی (س)

کتاب «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی (س)» دفتر سی و سوم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است.این تبیان سعی دارد تا عمق فرمایش آن پیر فرزانه را که فرمود: «اگر سپاه نبود، کشور هم نبود.»آشکارتر سازد. مجموعه حاضر مشتمل بر هشت فصل است: ضرورت تشکیل و بقای سپاه، اهداف و مأموریتها، فرهنگ پاسداری، سپاه و مردم، نظم و هماهنگی در سپاه و نقش سپاه در پشتیبانی از جمهوری اسلامی.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

. انتهای پیام /*