ارتش از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «ارتش از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر سی و نهم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در منظر امام، ارتش از ارکان یک کشور است و اگر به جای سلاح پایه و اساس آن ایمان باشد، میتواند ارتش هدایت باشد. ارتش مکتبی متکی به ملت خواسته ای اسلامی است که حضرت امام (س) همواره آن را تعقیب می نمودند و آن را تحفه الهی می دانستند. در این مجموعه یک مقدمه و هشت فصل در موضوع فوق دارد.

کتابخانه چندرسانه ای

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

. انتهای پیام /*