احزاب و گروههای سیاسی از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «احزاب و گروههای سیاسی از دیدگاه امام خمینی ( س)» دفتر سی و دوم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیدهاست.این اثر در پنج فصل به نحوه برخورد ایشان با احزاب و گروههای مختلف پرداخته است:
در فصل اول با عنوان "نحوه و علل پیدایش احزاب و گروه های سیاسی در ایران"، مباحثی همچون ایجاد احزاب فرمایشی توسط قدرتهای استعماری با اهدافی همچون ایجاد تفرقه و اختلاف پرداخته. در فصل دوم با عنوان "کلیاتی درباره احزاب و گروه های سیاسی"، معیار شناخت احزاب و گروه ها، محدوده فعالیت، نحوه همکاری، زیان های گروه گرایی و غیره را بیان کرده و در فصل سوم نیز به "عملکرد کلی احزاب و گروه های سیاسی مخالف بعد از پیروزی انقلاب اسلامی" اشاره شده و در فصل چهارم "توصیه ها و رهنمودهای امام خمینی(س)"را در مورد احزاب و گروه های سیاسی مطرح کرده و در فصل پنجم نیز "بررسی موردی مهمترین احزاب و گروه های سیاسی" است.
در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

. انتهای پیام /*