مدیر مرکز تحقیقات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منشور روحانیت امام خمینی(ره) را حاوی مبانی تفکر ایشان توصیف کرد و گفت: ما باید بیش از خروجی های فکر امام و اقوال نهایی شده ایشان که مبین مواضع امام در قبال حوادث است، بر مبانی تفکری ایشان تأکید داشته باشیم.
حجت الاسلام احمد مبلغی،  مدیر مرکز تحقیقات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به عدم جدایی حیات دنیوی و آخرتی انسان از دیدگاه اسلام به مهر گفت: اسلام آمده تا مسیر حیات انسانی که در این دنیا  آغاز می شود و به حیات آخرت انتقال پیدا می کند را سامان ببخشد و از دیدگاه اسلام میان این دنیا و آن دنیا ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.

وی تصریح کرد: محور این ارتباط  و منطق دین چه در ارتباط حیات دنیوی و چه در مورد حیات اخروی توحید یعنی خداوند است که تجلیات او در زندگی انسان ظهور پیدا می کند بنابراین معنا ندارد معنویت از مادیت جدا باشد.
 
مبلغی با اشاره به هشدار امام خمینی(ره) در "منشور روحانیت" نسبت به وجود تفکر جدایی دین از سیات در حوزه های علمیه گفت: اگرچه واژه روحانیت یک مفهوم ناظر به معنویت را نشان می دهد اما شاید واژه نارسایی باشد. روحانیت اسلام باید با سیاست همراه باشد والا نمی تواند این منطق یکسان را نمایندگی کند.
 
مدیر مرکز تحقیقات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: طبیعی است که بیش از هرچیز سیاست همگام با تجلی توحید، و سیاست متضمن رشد و همگام با عدالت و به دور از اکراه به یک معنا باید در کانون معرفتی انسان قرار گیرد و روحانیت چنین تفکری را نمایندگی کند تا بتواند میان مادیت و معنویت یک رابطه استواری را برقرار کند و پیام افق جدید و گسترده انسانی دینی را ارائه دهد. اولین گام این است که ما آن سیاست را بشناسیم و دوم اینکه روحانیون خود باید تجلی یخش یک زندگی آرمانی باشند و آن را ارائه دهند.
 
وی تأکید کرد: اگر این مبانی را علمی تر بشناسیم و بشناسانیم توانسته این تز عدم جدایی دین و سیات را در حیات اجتماعی خود عینیت بخشیم و آن سه مطلب این است که اول میان مادیت و معنویت یک روح واحد به نام توحید برقرار است بنابراین سیاست از زندگی معنوی و روحانی جدا نیست و دوم باید سیاست را به عنوان تجلی به صورت صحیح شناسایی کنیم و سوم اینکه ما باید تجلی بخش زندگی معنوی باشیم.
 
وی در عین اشاره به اینکه منشور روحانیت در حوزه ها تدریس نمی شود، یادآور شد: ما باید بیش از خروجی های فکر امام و اقوال نهایی شده ایشان که مبین مواضع امام در قبال حوادث است، بر مبانی امام تأکید داشته باشیم. این منشور روحانیت و وصیت نامه امام(ره) یک ویژگی را نسبت به سایر سخنان امام دارد که حاوی مبانی تفکری ایشان است.
 
حجت الاسلام مبلغی در پایان تأکید کرد: اگر در این دنیایی که دنیای مجازی با واقعیتهای زندگی گره خورده و نسلها به شدت به سمت نیازهای جدیدی در حال پرتاب شدن هستند و انسانها با ادبیات و تفکرات جدید و در حال خلق کردن پدیده های نو هستند حوزه های علمیه نتوانند آن تفکر منسجم امام را به درستی تحلیل و ترسیم کنند و آن را مبنای عمل قرار دهیم فاصله روحانیت با نسلهای در حال نو شدن بیشتر می شود و ترمیم این گسستها شاید امکان پذیر نباشد.

. انتهای پیام /*