حضرت امام خمینی (س) در بسیاری از سخنرانی های خود جوانان را به انس با کتاب توصیه کرده اند.

امام در یکی از پیام های خود که به منظور تشکر از رسیدگی به فرزندان شاهد صادر شده بود، ضمن توصیه یادگاران شهدا به علم آموزی، آنها را به انس به کتاب تشویق کرده‌اند. ایشان فرمودند:

زندگى در دنیاى امروز زندگى در مدرسۀ اراده است؛ و سعادت و شقاوت هر انسانى به ارادۀ همان انسان رقم مى‏خورد. اگر بخواهید عزیز و سربلند باشید، باید از سرمایه‏ هاى عمر و استعدادهاى جوانى استفاده کنید. با اراده و عزم راسخ خود به طرف علم و عمل و کسب دانش و بینش حرکت نمایید، که زندگى زیر چتر علم و آگاهى نقدر شیرین و انس با کتاب و قلم و اندوخته‏ ها آنقدر خاطره‏آفرین و پایدار است که همۀ تلخی ها و ناکامیهاى دیگر را از یاد مى‏برد. بشریت با همۀ پیشرفتهایش در علوم و فنون هنوز در گهوارۀ طفولیت دانش است، و تا رسیدن به بلوغ کامل راه طولانى در پیش است. (صحیفه امام، ج‏21، ص: 137)

. انتهای پیام /*