مردم و افکار عمومی در اندیشه  امام خمینی(س)

شما مردم‏ شریف‏ ایران در جریان مبارزه با استعمار و استثمار پیروزی بزرگی به دست آوردید و توانستید با اتکال به خدای متعال و وحدت کلمه و مشارکت همه قشرها بر طاغوت زمان غلبه کنید. (صحیفه امام؛ ج 6، ص518)

عناوین مطالب اقتراح

17 شهریور؛ آغازی بر یک پایان

17 شهریور؛ آغازی بر یک پایان

17 شهریور ۱۳۵۷ اغلب به عنوان آغاز پایان کار رژیم شاهنشاهی ایران در نظر گرفته می شود که هر گونه امید به مصالحه میان انقلابیون و سلطنت طلبان را از میان برد. وقایع این روز عملاً امکان به ثمر رسیدن اصلاحات تدریجی، آرام و لیبرالی را عقیم گذارد.

مردم و افکار عمومی در اندیشه  امام خمینی(س)

مردم و افکار عمومی در اندیشه امام خمینی(س)

شما مردم‏ شریف‏ ایران در جریان مبارزه با استعمار و استثمار پیروزی بزرگی به دست آوردید و توانستید با اتکال به خدای متعال و وحدت کلمه و مشارکت همه قشرها بر طاغوت زمان غلبه کنید. (صحیفه امام؛ ج 6، ص518)

بررسی شکایت از شکنجه در مجلس اول و دوم

بررسی شکایت از شکنجه در مجلس اول و دوم

هر مورد شکایتی که از دادگستری های برخی از استان ها درباره شکنجه به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع می شد؛ مورد رسیدگی قرار می گرفت. ما این موضوع را به طور دائم در قوه قضائیه پیگیری می کردیم. فرد شاکی را به مجلس دعوت می کردیم تا با حضور در کمسیون قضایی توضیحات خود را بگوید، جلسات بسیار وقت گیر هم بود؛ با این حال کمیسیون قضایی کار خود را در این زمینه ادامه می داد