به مناسبت برگزاری همایش حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س)، به جایگاه مردم در حکومت از منظر ایشان اشاره می شود.

از دیدگاه امام (س) مردم و حکومت اسلامی جدای از یکدیگر نیستند. ایشان به نقش محوری مردم در شکل‏گیری حکومت تأکید می‏ کنند و می‏ فرمایند:

"از حقوق اوّلیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد." (صحیفه امام؛ ج 4، ص 367.)

امام (س) از اراده و حضور مردم به عنوان عامل اساسی در مشروعیت مردمی حکومت یاد می‏ کنند و بر این اساس هرگونه دیکتاتوری را برخلاف اسلام تلقی و رد می ‏کنند و دلیل مخالفت خود با سلطنت مشروطه و شاه را نیز نقش نداشتن اراده ملت در روی کار آمدن شاه بیان می کردند و به همین دلیل سلطنت را غیرقانونی و فاقد مشروعیت می دانستند. (ر.ک. صحیفه امام؛ ج 5، ص 173.)

ایشان با اشاره به اینکه مردم تصمیم‏گیران نهایی تمامی مسائل هستند. (ر.ک. صحیفه امام؛ ج 16، ص 266.)، با عنایت به تجلی خواسته‏ های مردم در شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی می‏ فرمایند:

"سیاست ما همیشه بر مبنای آزادی، استقلال و حفظ منافع مردم است که این اصل را هرگز فدای چیزی نمی ‏کنیم." (صحیفه امام؛ ج 4، ص 364.)

از منظر امام (س) حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش (ر.ک. صحیفه امام؛ ج 7، ص 167.) و اتکای ارکان حکومتی به نقش توده های مردم از موضوعات اساسی است و حفظ مردم عظیم‏ ترین پشتوانه و سرمایه برای پیشبرد و نیل به اهداف بلند انقلاب است. (ر.ک. صحیفه امام؛ ج 16، ص 491.)

از مجموعه رهنمودهای امام چنین استنباط می‏ شود که پس از اتکا و اتّکال به خدا، محور اصلی و نقش‏ آفرین در پیروزی انقلاب و شکل‏ گیری حکومت اسلامی در ایران حضور و پشتیبانی مردم بوده است.

یادگار و فرزند گرانقدر امام راحل فرموده است:

"بزرگترین درس امام و انقلاب به همه ما این است که هرگز از مردم جدا نشویم."( حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی؛ 28/ 9/ 1370.)

آدرس همایش: http://ww2.imam-khomeini.ir/hoghooghemardom95

 

 

. انتهای پیام /*