امام خمینی چه برداشتی از دانشگاه و دانشجوها داشتند؟ آیا در زمان حیاتشان از شرایط دانشگاه ها و دانشجوها رضایت داشتند؟
امام می فرمودند حوزه ها باید خود را اصلاح کنند (رجوع کنید به جهاد اکبر، صفحه 23) و دانشگاه هم باید زیر و رو شود، (رجوع کنید به صحیفه امام، جلد14، صفحه 170) مقصود ایشان این بود که نظام سنتی حوزه و دانشگاه بایستی تحول اساسی پیدا کند. این جمله امام مدتی شعار انقلاب فرهنگی بود، ولی نمی دانیم چرا به تدریج از نظر افتاد و هرگز تکرار نشد. اما امام میان دانشگاه و دانشجو فرق می گذاشت و بارها که به نقش مثبت جوانان اشاره داشتند، دانشجویان را برجسته می ساختند. ایشان انتظار داشتند که دانشگاه و حوزه "کارخانه ی آدم سازی" (صحیفه امام، جلد 7، صفحه 427) شوند و لذا یک بار به ضرب المثل معروف عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل اشاره کردند و آن را به نقل یکی از اساتیدشان به این صورت بیان کردند که "ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است!" (جهاد اکبر، صفحه 11)
جنبش های دانشجویی در کدام دهه انقلاب پویاتر عمل کرده اند؟
در دهه نخست که با تعهد و مسئولیت پذیری در تمام سطوح اجتماعی به فعالیت پرداختند و از ادارات گرفته تا جبهه دفاع مقدس و جهاد سازندگی روستاها را از حضور مؤثر خود بهره مند ساختند، پویاتر بودند.
اصل واقعه 16 آذر چه بود؟ زمینه هایی که منجر به آن شد چه بود؟
تظاهرات علیه سیاست امپریالیستی آمریکا در ایران و سایر کشورها بود که به مناسبت ورود ریچارد نیکسون معاون وقت رئیس جمهور آمریکا به تهران صورت گرفت و کانون آن دانشکده ی فنی دانشگاه تهران بود که با هجوم نیروهای ضربت مسلح رژیم پهلوی به داخل دانشگاه و دانشکده فنی مواجه شد و سه دانشجوی فنی شهید و جمعی دیگر مجروح شدند. سقوط دولت ملی مصدق، کشتار و سرکوب آزادیخواهان با عناوین کمونیست و فدائیان اسلام و تجزیه طلب، فضای ملتهبی را پدید آورده بود که با هر جرقه ای منفجر می شد.
امام خمینی نسبت به این واقعه چه نظری داشتند؟
در آن زمان امام مرجع و صاحب رساله نبودند، یعنی شهرت عام نداشتند تا نظر ایشان تأثیری در جامعه داشته باشد.
آیا جنبش های دانشجویی شکل گرفته در ادامه واقعه 16 آذر نقشی در یاری امام و مردم در انقلاب داشتند؟
قطعاً از عوامل مهم زنده نگهداشتن مشعل انقلاب و پیام رسای شهدای راه استقلال و آزادی بود که با شعار جمهوری اسلامی از حالت سلبی به وجه ایجابی تحول یافت و با رهبری پر جاذبه و هوشمندانه ی امام خمینی به پیروزی رسید.
جنبش های دانشجویی در دوران پیش از انقلاب و پس از آن چه میزان با مردم همسو بودند؟
همان طور که عرض کردم، همسویی همچنان ادامه داشت تا به پیروزی انقلاب اسلامی و شرکت فعال دانشجویان در تمام نهادهای سنتی و انقلابی جدید انجامید. با توجه به اینکه معمولاً جنبش های دانشجویی تابعی از متغیرهای فرادانشجویی هستند، لذا ملاحظه می شود که در جریان خیزش انقلابی مردم تحت رهبری امام خمینی حتی احزاب کمونیستی طرفدار شوروی و چین مثل حزب توده و سازمان انقلابی که اقلیت دانشجویی را یدک می کشیدند، چه پیش و چه پس از پیروزی همسویی خود را با انقلاب اسلامی به رهبری امام اعلام کردند؛ هرچند با حوادث سویی از جمله جنگ تحمیلی مسیر آنها منحرف گردید. امروز اگر راه امام را استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بدانیم، هیچ حرکت دانشجویی غیر همسو با آن نخواهیم یافت؛ ولی چنانچه راه امام را در انحصار گروه و دسته ای با عقیده و سلیقه ی خاص بدانیم، طبعاً دیگرانی که خارج از آنها قرار می گیرند، به غیر همسو با خط سیر امام خوانده می شوند که اشتباهی بسیار فاحش و زیانبار است.

. انتهای پیام /*