اینجانب با کمال تواضع دست خود را به طرف تمام جناحها که درخدمت اسلام هستند دراز می‏ کنم و از همه استمداد می ‏کنم که باهم‏ پیوستگی همه جانبه در راه بسط عدالت اسلامی که یگانه راه‏ سعادت ملت است، کوشا باشند؛ و از سایر جناحها که در تحت تأثیر تبلیغات سوء اجانب واقع شده ‏اند و مطالعات صحیحی‏ در قوانین اسلام به همه ابعادش ندارند، تقاضا می ‏کنم که در کار خود تجدید نظر کنند و با احتراز از غرض و تعصب، به مکتب‏ بزرگ همه جانبه اسلام نظر و در آن مطالعه دقیق کنند، و پس از بستن عقیده به آن، مکتب های دیگر را رها و به گروه مسلمین پیوسته ‏تا با وحدت کلمه از دخالت اجانب و عمال خائن نالایق آنها درامور کشور جلوگیری و آنها را از کشور خود برانند.

صحیفه امام، ج‏3، ص: 327

. انتهای پیام /*