ملت ایران امروز برای همین معنی که اسلام را زنده کند، و احکام اسلام را زنده کند، قیام کرده است؛ و قیامی کرده است که در تاریخ اسلام، در تاریخ ایران، سابقه ندارد یک همچو قیام ریشه داری و اساس داری هم؛ ابعاد این قیام تمام قشرها را گرفته است، اختصاص به یک دسته ‏ای دون دسته ‏ای دیگر ندارد. سابقِ ایام اگر قیامی می‏ شد، مثلًا نهضتی بود، روحانیون مثلًا بودند، جناحهای سیاسی خارج بودند؛ یا از طرف جناحهای سیاسی بود، جناحهای دیگر خارج بودند؛ یا بازاریها امری را می‏ خواستند انجام بدهند، جناحهای دیگر بی‏ تفاوت بودند؛ اما امروز با دست خدای تبارک و تعالی با اراده حق تعالی، ایران تمام جناحهایش با هم پیوند کرده ‏اند: جناحهای سیاسی، جناحهای عرض کنم؛ روحانی، بازاری، بچه‏ های دبستانی تا جوانهای دانشگاهی و دبیرستانی؛ همه‏ با هم راه افتاده ‏اند و قیام کرده ‏اند، و همه هم یک مطلب را می‏ خواهند.

صحیفه امام، ج‏4، ص: 61 و 62

. انتهای پیام /*