ایرانی قیام کرده است، نهضت کرده؛ یعنی الآن پانزده سال از عمر نهضت می‏ گذرد، لکن یک سال است که این قوی شده است؛ یعنی درست فعالیت دارد می‏ کند و الآن یک تاریخ حساسی را ما داریم می‏ گذرانیم. شاید ایران همچو تاریخی نداشته باشد؛ یک همچو حساسیتی در تاریخ ایران نباشد… ما نداشتیم یکوقتی که ایران در یک مطلبی، این طور اتفاق کلمه داشته باشند. نه، من یادم نیست، تاریخ یادش نیست؛ نه، تاریخ ایران یادش نیست؛ تاریخ هیچ جا یادش نیست که این اتفاق کلمه ‏ای که همه بگویند که ما نمی‏ خواهیم [باشد]. … هیچ کس این را نمی‏ خواهد. خوب، یک همچو اتفاقی الآن در ایران هست؛ و من امید دارم به این اتفاق و به رسیدن نتیجه در این اتفاق.

صحیفه امام، ج‏4، ص: 94 و 95

. انتهای پیام /*