الآن این مملکت ایران یک مملکت انقلابی [است‏] و مردم شده ‏اند یک مردم انقلابی؛ و این مردم انقلابی را به این چیزها نمی ‏شود ساکت کرد. اینها آنچه که می‏ خواهند که عبارت از آن قدم آخر است که دست خیانتکارِ اجانب از مملکتشان کوتاه بشود و همه مقدرات مملکت دست خودشان باشد، خودشان اداره کنند مملکتشان را، خودشان اداره کنند فرهنگشان را، خودشان اداره کنند نظامشان را؛ همه، دست خودشان باشد؛ یک همچو چیزی مقصد عمومی ملت ماست و مثل سیل خروشان دنبال این مطلب دارند می ‏روند و کسی نمی ‏تواند دیگر جلوی اینها را بگیرد.

صحیفه امام، ج‏4، ص: 115

. انتهای پیام /*