تمام ملت از سرتاسر کشور فریاد می ‏زنند که ما حکومت اسلامی می‏ خواهیم. و اما رژیم اسلامی و جمهوری اسلامی، یک رژیمی است متکی بر آرای‏ عمومی و رفراندم عمومی و قانون اساسی ‏اش قانون اسلام و باید منطبق بر قانون اسلام باشد؛ و قانون اسلام مترقی ترین قوانین است، و قانون اساسی آن مقدار که مطابق با این قانون مترقی است آنها بر جای خود باقی می‏ ماند و آن مقدار که مخالف با این است- به حکم خود قانون اساسی- قانونیت ندارد؛ و بسیاری موادش، موادی بوده است که با سرنیزه تحمیل شده است و آنها باید ساقط بشود.

صحیفه امام، ج‏3، ص: 514 و 515

. انتهای پیام /*