پسرم! گاهی می بینم از تهمت‏های ناروا و شایعه‏ پراکنی ‏های دروغین اظهار ناراحتی و نگرانی می‏ کنی. اولًا باید بگویم تا زنده هستی و حرکت می‏ کنی و تو را منشأ تأثیری بدانند انتقاد و تهمت و شایعه‏ سازی علیه تو، اجتناب ناپذیر است، عقده ‏ها زیاد و توقعات روزافزون و حسادت‏ها فراوان است.

صحیفه امام، ج 18، ص 514

. انتهای پیام /*