1ـ خمینی اظهار نظر [کرده] است که مردم به اعتصاب خود ادامه دهند و تا زمانی که حقوق خود را به دست نیاورده‏ اند، از اعتصاب دست نکشند. مردم نبایستی به جنبه‏ های مادی توجه نمایند بلکه خواسته‏ های سیاسی را مطرح سازند.

خمینی اضافه نموده که این مبارزه بایستی ادامه داشته باشد و مردم سعی کنند مبارزه که خاموش نشود.

2ـ مارتین اظهار نظر کرده که اطلاعاتی به ما رسیده که از روز اول محرم حوادثی در ایران به وجود خواهد آمد و این حوادث خیلی خطرناک خواهد بود و حتی ما توجه مقامات فرانسوی را روی حفاظت اتباع خود در ایران جلب کرده ‏ایم و دیگر این که اشاره نموده به اینکه اخیراً تماسهایی از طریق مقامات‏ فرانسوی با خمینی گرفته شده و او را به عدم فعالیت سیاسی هشدار داده ‏اند.

3ـ چند دقیقه قبل رادیوی دولتی فرانسه اعلام کرد که خمینی دستور داده است کارکنان و کارگران شرکت ملی نفت ضمن اعتصاب از تاریخ 2 دسامبر [از] صدور نفت به کشورهای خارجی جلوگیری نمایند.

 

تلفنگرام از پاریس ساعت 1430 روز 2/9/57

به اداره یکم منعکس گردد.  7/9

کلیه موارد در بولتن درج شد. بررسی و عملیات

 

منتخبی از اسناد مبارزاتی امام خمینی به روایت ساواک، دفتر ششم، صفحه 33-34

. انتهای پیام /*