خداوند به ما منت گذاشت که اسلام را و ایران را به ما برگرداند وما خودمان ان شاءالله، الآن کار خودمان را انجام می‏ دهیم و باید بدانیم که باید فکرمان این باشد که ما خودمان می‏ خواهیم کار بکنیم. اصلًا، فکر اینطور باید برگردد که مملکت، مملکت‏ خودمان است، خودمان هم باید آبادش کنیم. کشاورز باید همین فکر را داشته باشد، آنهایی که در کارخانه ها عمل می کنند باید همین فکر را داشته باشند، آنهایی که در موارد صنعتی و اینها کار می کنند باید فکرشان این باشد که کشور مال خودمان است، وقتی مال خودمان است، معنا ندارد که یکی دیگر بیاید اداره اش کند، باید خودمان اداره اش کنیم. آن‏ جور نباشد که سر هر کارخانه ای باید کسان دیگری بیایند و بیایند که نگذارند اینجا پیشرفت کند. آمدن، برای این بود که کارها را آنها تکفل کنند، پادویی را به اینها بدهند.

صحیفه امام، ج‏16، ص 85

. انتهای پیام /*