پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د «ج‍ای‍گ‍اه‌ س‍ی‍ره‌ ع‍ق‍لا در ان‍دی‍ش‍ه‌ و س‍ی‍ره‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) و ال‍زام‍ات‌ آن‌ در اداره‌ ج‍ام‍ع‍ه‌» به قلم "حامد رن‍ج‍ب‍ر ب‍اف‍ق‍ی" به کتابخانه و آرشیو افزوده شد.

. انتهای پیام /*