قم، ۱۳۵۸_ بیاناتی خطاب به سفیر جمهوری دمکراتیک خلق کره (محکومیت دخالت ابر قدرت ها)

نکته مهم:

ما هرگز به کشورهای بیگانه اجازۀ دخالت در امور ایران را نداده و نخواهیم داد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۷۷

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع پرسنل سپاه پاسداران همدان (وظیفه پاسداران)

نکته مهم:

کوشش کنید برادرها که خودتان را اصلاح کنید و پاسداری از خودتان بکنید.‏‎ ‎‏پاسداری از خودتان که کردید، پاسداری تان از جمهوری اسلامی پیش خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی مقبول است و ارزشمند؛ بسیار ارزشمند. در یک همچو زمانی که احتیاج دارد‏‎ ‎‏اسلام به اینکه پاسدار داشته باشد

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۷۸ - ۲۸۰

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع پرسنل سپاه پاسداران قرچک ورامین (حاکمیت قانون)

اهم بیانات:

مقصد این است که در حکومت اسلامی‏‎ ‎‏اسلام حکومت کند، قانون حکومت کند، اشخاص به رأی خودشان به فکر خودشان‏‎ ‎‏حکومت نکنند. رأی ندهند کسانی که خودشان را خیال می کنند صاحب رأی هستند،‏‎ ‎‏خودشان را متفکر می دانند، خودشان را روشنفکر می دانند؛ اینها رأی ندهند؛ برای اینکه‏‎ ‎‏آرای مردم در مقابل حکم خدا رأی نیست؛ ضلالت است. ما می خواهیم که احکام‏‎ ‎‏اسلام در همه جا جریان پیدا بکند و احکام خدای تبارک و تعالی حکومت کند.

اگر رئیس جمهور در مملکت اسلامی وجود پیدا بکند، باز قانون آن را رئیس جمهور‏‎ ‎‏می کند با رأی عموم؛ که در رأی عموم رأی فقیه هم هست. و یا نصب فقیه، که همان‏‎ ‎‏نصبِ الله است، قانون است که حکمفرماست در همه جا. هیچ جا در حکومت اسلامی‏‎ ‎‏نمی بینید که یک خودسری باشد، یک اِعمال رأی باشد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۸۱ - ۲۸۵

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع کارکنان کارخانه اتمسفر ایران (تلاش بیشتر کارگران و کشاورزان)

اهم بیانات:

  در هر کشور کارگر و کشاورز اساس آن کشور است. اساس اقتصاد یک کشور بسته به‏‎ ‎‏کار کارگر و کار کشاورز است؛ و مع الأسف این دو جبهۀ اقتصادی، که اساس اقتصاد بر‏‎ ‎‏آن بود، در زمان رژیم سابق شکست خورد.

امید است ظلمهایی که سابق می شد تکرار نشود؛ دیگر به شماها ظلم‏‎ ‎‏نشود. من می دانم که ظلمها شده است. نه به شما تنها، به همه. به همۀ قشرهای ملت ظلم‏‎ ‎‏شده است لکن شاید کارگرها بیشتر مورد ظلم واقع شده اند. ‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۸۶ - ۲۸۸

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع کارکنان شیلات جنوب و یک زوج مسیحی (اجتناب از اختلاف)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۸۹ - ۲۹۰

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع اعضای شورای اسلامی کارگران و پرسنل ارتش (هوشیاری ملت)

اهم بیانات:

باید شما دشمنتان را بشناسید. اگر نشناسید، نمی توانید دفعش‏‎ ‎‏بکنید. دشمن شما آنهایند که از روز اوّلی که جمهوری اسلامی آمد توی کار یا تحریم‏‎ ‎‏کردند رأی دادن را یا رفتند صندوقها را آتش زدند؛ بعضی از صندوقها را که توانستند،‏‎ ‎‏آتش زدند یا شکستند. آنهایی که تحریم کردند جمهوری اسلامی را، حالا آمده اند‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی شده اند. آنهایی که آتش می زدند صندوقهای آرای مردم را، برای‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی حالا آمده اند طرفدار شده اند. این طرفداری نیست، این یک‏‎ ‎‏حقه بازی است به صورت طرفداری.

اسلام همیشه گرفتار یک همچو مردمی بوده است که با اسم «اسلام»، می خواستند‏‎ ‎‏اسلام را بکوبند.

یک‏‎ ‎‏کسی می آید به اسم اینکه من پاسبان هستم یا اینکه خیر، یک مقدس مآبی هم می کند، او‏‎ ‎‏را به عنوان پاسبان می شناسند، می آید بعد می رود، یک دفعه ما دیدیم که خانۀ کی را‏‎ ‎‏غارت کردند، پاسبانها کردند. بابا، این پاسبان نیست. پاسبان، اسلامی است. آدم مسلمان‏‎ ‎‏که نمی رود خانۀ مردم را غارت کند. آدم مسلمان که نمی رود مِلک دیگری را مصادره‏‎ ‎‏کند. اینها یک دستۀ دیگری اند که آمده اند این کارها را دارند می کنند.‏

  اینها در هر جایی می خواهند یک نفوذی بکنند و یک افسادی بکنند به اسم اسلام و‏‎ ‎‏این خطر است برای نهضت شما. با اسم «اسلام» می خواهند این اسلام را در بین مردم‏‎ ‎‏خود مملکت، مشوّه نمایش بدهند، بد صورتش نمایش بدهند. این یک جرم بزرگی‏‎ ‎‏است که آنها مرتکب می شوند. ما هم اگر ساکت باشیم جرم است برای ما. باید بگوییم.‏‎ ‎

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۴۵۶ - ۴۷۲

***

جماران، ۱۳۶۲_ حکم به اعضای دفتر امام (عدم پاسخ به سؤالات شرعیه توسط افراد غیرمسئول)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۵۰۴

***

جماران، ۱۳۶۵_ نامه به قضات دیوان عالی کشور (نظرخواهی درباره انتصاب مجدد رئیس دیوان عالی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۶۴

***

جماران، ۱۳۶۵_ نامه به هیأت مدیره آسایشگاه معلولین کهریزک جهت استفاده از سهم مبارک امام (ع)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۶۵

***

 

. انتهای پیام /*