پرتال امام خمینی(س): امام خمینی (س) در سخنرانی در جمع اعضای اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان اروپا، امریکا و کانادا، و دانشجویان اصفهان در باره نقشه‏ های امریکا و ناکامی در برابر اراده ملت اشاره جالبی به موضوع یأس می کند و معتقد است که یأس از جنود شیطان است که با ایجاد یأس جوانهای ما را در آن مسائلی که باید با تصمیم جدّی پیش ببرند گاهی سست می‏کنند. ایشان در فرازی با اشاره به همراهی اراده ملت می فرماید: من هیچ وقت مأیوس از مسائل نبودم. این فراز از سخنرانی امام از نظر می گذرد: 

یکی از جنود ابلیس «یأس» است. در اموری که انسان باید با امید و طُمَأنینه  و تصمیم عمل بکند شیاطین ایجاد یأس می‏کنند و با این ایجاد یأس جوانهای ما را در آن مسائلی که باید با تصمیم جدّی پیش ببرند گاهی سست می‏کنند. من آن قدری که یاد دارم، از اول نهضت تا حالا که اینجا نشستم، چه آن وقت که در حبس بودم، و چه آن وقت که در تبعید به ترکیه بودم، و چه آن وقت که در عراق بودم، و چه آن وقت که به پاریس آمدم، و چه آن وقت که شاه با آن طَمْطَراق‏ها و قدرتها بود، و چه آن وقت که او رفت و بختیار شروع کرد، من هیچ وقت مأیوس از مسائل نبودم و اعتقادم این بوده است که این ملت وقتی که چیزی را بخواهد، می‏شود.  صحیفه امام، ج‏9، ص: 181-182

. انتهای پیام /*