نجف اشرف، ۱۳۴۹_ اجازه نامه به آقای هادی روحانی، در امور حسبیه و شرعیه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۲۸۴

***

نجف اشرف، ۱۳۴۹_ اجازه نامه به آقای سید حسین موسوی، در امور حسبیه و شرعیه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۲۸۵

***

نجف اشرف، ۱۳۵۰_ اجازه نامه به آقای حسن بحرانی دشتی، در امور حسبیه و شرعیه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۳۸۱

***

نجف اشرف، ۱۳۵۴_ نامه به آقای محمد شریعت اصفهانی در بی توجهی حوزه نجف به مسائل ایران

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۱۰۶

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم رسیدگی به مشکلات مناطق آذربایجان به آقای عبد الکریم موسوی اردبیلی

پر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۰۷

***

قم، ۱۳۵۸_ بیانات در جمع وزرای امور خارجه و نفت کویت (لزوم وحدت و برادری)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۰۸

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اعضای نهضت رادیکال ایران (ضرورت حفظ وحدت)

اهم بیانات:

امروز روزی است که کلمۀ «وحدت» برای ما فایده ندارد؛ عمل وحدت لازم است. من‏‎ ‎‏هم هی می گویم وحدت، ‏‏[‏‏اما‏‏]‏‏ اگر بنا باشد که من مخالفت کنم با دیگران، یک کلمه ای‏‎ ‎‏است؛ یک ریایی است و بیشتر نیست. فکر این مطلب را بکنید، خودتان بنشینید فکر‏‎ ‎‏بکنید. ‏‏[‏‏با‏‎ ‎‏]‏‏رفقای دیگر، آنهایی که اعتقادشان این است که می خواهند خدمت بکنند به‏‎ ‎‏کشور، اعتقادشان این است که می خواهند خدمت بکنند به این ملت، با آنها تفاهم‏‎ ‎‏بکنید.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۰۹ - ۲۱۲

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم تشکیل اداره «امر به معروف و نهی ازمنکر» به شورای انقلاب

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏     شورای انقلاب اسلامی به موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره ای به اسم‏‎ ‎‏«امر به معروف و نهی از منکر» در مرکز تأسیس نماید؛ و شعبه های آن در تمام کشور‏‎ ‎‏گسترش پیدا کند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابی اسلامی است و ناظر به‏‎ ‎‏اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار ملت است. و دولت انقلاب اسلامی مأمور‏‎ ‎‏است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره مأمور است که در سراسر‏‎ ‎‏کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیری نماید و حدود شرعیه را تحت نظر‏‎ ‎‏حاکم شرعی یا منصوب از قِبَل او، اجرا نماید و احدی از اعضای دولت و قوای انتظامی‏‎ ‎‏حق مزاحمت با متصدیان این اداره ندارند. و در اجرای حکم و حدود الهی احدی‏‎ ‎‏مستثنی نیست حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد‏‎ ‎‏که موجب حد شرعی است باید در مورد او اجرا شود.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۱۳

***

. انتهای پیام /*