ما باکی از شهادت نداریم، ما باکی از کشته‏‎ ‎‏دادن نداریم. شما ملت ایران که با خون خود، با جوانهای خود اسلام را بیمه کردید،‏‎ ‎‏دست اجانب را قطع کردید، شما بر همۀ ما منت دارید.

صحیفه امام جلد 6 ص 270

. انتهای پیام /*