نجف اشرف، ۱۳۵۱_ پیام به دانشجویان مسلمان مقیم خارج (تلاش برای پیشبرد آرمان های اسلام)

اهم پیام:

عوامل و ایادی استعمار که می دانند با آشنایی ملتها بخصوص نسل جوان‏‎ ‎‏تحصیلکرده به اصول مقدسه اسلام، سقوط و نابودی استعمارگران و قطع دست آنان از‏‎ ‎‏منافع ملتها و کشورهای استعمار شده قطعی خواهد بود، به کارشکنی پرداخته و‏‎ ‎‏می کوشند که با سمپاشیها و مشوب ساختن اذهان و افکار جوانان، از جلوه گر شدن چهره‏‎ ‎‏تابناک اسلام جلوگیری نمایند و با عناوین فریبنده و مکتبهای رنگارنگ، جوانان ما را‏‎ ‎‏منحرف سازند.

تا روزی که ملت اسلام پایبند این مکتبهای استعماری می باشد‏‎ ‎‏یا قوانین الهی را با آن مقایسه می کند و در کنار هم قرار می دهد، روی آسایش و آزادی‏‎ ‎‏نخواهند دید. و این مکتبهایی که از چپ و راست به ملت اسلام عرضه می شود فقط برای‏‎ ‎‏گمراهی و انحراف آنان است و می خواهند مسلمانان را برای همیشه خوار و ذلیل و‏‎ ‎‏عقب مانده و اسیر نگه دارند و از تعالیم آزادیبخش قرآن کریم دور سازند. استعمار چپ‏‎ ‎‏و راست، دست به دست هم داده برای نابودی ملت اسلام و کشورهای اسلامی کوشش‏‎ ‎‏می کنند، و در راه اسیر کردن بیشتر ملتهای مسلمان و غارت سرمایۀ سرشار و منابع طبیعی‏‎ ‎‏آنان با یکدیگر سازش کرده اند.‏

اگر دوَل اسلامی و ملل مسلمان به جای تکیه به‏‎ ‎‏بلوک شرق و غرب به اسلام تکیه می کردند و تعالیم نورانی و رهایی بخش قرآن کریم را‏‎ ‎‏نصب عین خود قرار داده و به کار می بستند، امروز اسیر تجاوزگران صهیونیسم و مرعوب‏‎ ‎‏فانتوم امریکا و مقهور ارادۀ سازشکارانه و نیرنگ بازیهای شیطانی شوروی واقع‏‎ ‎‏نمی شدند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۴۳۶ - ۴۳۸

***

قم، ۱۳۵۸_ پیام به ملت ایران (تحریم تحصن، شایعه سازی و تضعیف دولت)

اهم پیام:

دوستان من! شما‏‎ ‎‏اگر به اسلام و احکام آزادیبخش آن گرایش دارید، مخالفتها و کارشکنیها و تضعیف‏ دولت، خلاف اسلام است و اگر به ملیت و صلاح حال مستضعفین گرایش دارید، امروز‏‎ ‎‏تضعیف دولت و شایعه سازیها و دروغ پردازیها مخالف صلاح ملت و مستضعفین، و‏‎ ‎‏کمک به دشمنان ملت و کشور است. و کسانی که گروهها را وادار به اعتصاب و تحصن و‏‎ ‎‏تضعیف دولت می کنند، مخالفین نهضت و از طرفداران اجانب و یا اعمال آنها به نفع‏‎ ‎‏اجانب است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۶۸ - ۲۶۹

***

جماران، ۱۳۶۱_ حکم انتصاب آقای علی اکبر ناطق نوری به سمت سرپرست کمیته های انقلاب

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۴۰۸

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (حفظ شئونات اسلامی)

اهم بیانات:

مبادا ـ خدای نخواسته ـ‏‎ ‎‏کارهایی از شما، از گروههایی که در این کشور خدمت می کنند، سر بزند که با جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی سازش نداشته باشد. باید کارها را تطبیق بدهید با اسلام و با جمهوری اسلامی.‏‎ ‎‏اگر ـ فی المَثَل ـ شما در هر مقامی که هستید، از مقام ریاست جمهور تا بیاید به آنجایی که‏‎ ‎‏به مردم عادی منتهی می شود و افرادی که در این دستگاهها مشغول خدمت هستند، از آن‏‎ ‎‏کارمند کوچک و آن کسی که دَمِ در برای پذیرش اشخاص گماشته شده اند تا آن مقام‏‎ ‎‏بالایی که باید رسیدگی به امور مسلمین بکند، همۀ آنها مسئول هستند. کجرویها در‏‎ ‎‏محضر خداست و راست رویها هم در محضر اوست.

باید شما آقایان، تمام قوای نظامی و انتظامی بدانند که ما الآن هم در حال جنگ‏‎ ‎‏هستیم. جنگ ما تمام نشده است، جنگ ما هست. همیشه بین اسلام و غیر اسلام جنگ‏‎ ‎‏است. و ما باید توجه بکنیم به اینکه این کاری را که همه مان الآن قیام برایش کردیم و آن‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی است و ابقای جمهوری اسلامی، باید دفاع از آن بکنیم.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۴۰۹ - ۴۱۶

***

جماران، ۱۳۶۲_ سخنرانی در جمع اعضای کمیسیون های نفت و ارشاد مجلس (ایجاد فضای تفاهم)

اهم بیانات:

مجلسی که اساس یک کشور است باید محلی برای بحث و ساختن اخلاق جامعه باشد، و‏‎ ‎‏انتقاد و استیضاح حق مجلس است اما برخورد با متخلف با آرامی و طرح مسائل اخلاقی‏‎ ‎‏بهتر رفع اختلاف می کند تا با الفاظ نیش دار و مقابله کردن با یکدیگر. لذا باید نطق های‏‎ ‎‏قبل از دستور یامسائلی که در مجلس واقع می شود همانند خطبه های نهج البلاغه و خطب‏‎ ‎‏ائمۀ اطهار مردم را رو به صلاح ببرد، و آقایان در صحبت هایشان این احساس را داشته‏‎ ‎‏باشند که برای مصلحت جامعه حرف می زنند

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۴۲ - ۴۴

***

جماران، ۱۳۶۳_ اجازه نامه به آقای محمد حسن رحیمیان، در امور حسبیه و شرعیه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۵

***

جماران، ۱۳۶۶_ حکم به آقای حسن صانعی جهت انتقال اموال مصادره شده به بنیاد 15 خرداد

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۳۵۷

***

. انتهای پیام /*