تمام این رسانه ها باید مربی این جامعه باشند.

صحیفه امام جلد 9 ص 154

. انتهای پیام /*