قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع هیأتی از مقامات سوریه (منشأ ضعف و فساد در ممالک اسلامی)

اهم بیانات:

امیدوارم که مسلمین و ملتهای اسلامی همان طور که دستور اسلام و قرآن مجید‏‎ ‎‏است با هم برادر باشند و نسبت به دشمنان انسانیت ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ کشورهای اسلام، با شدت و‏‎ ‎‏قدرت رفتار کنند. و این حاصل نمی شود الاّ به اینکه از اختلافات جزئی، که بین دولتها‏‎ ‎‏هست، دست بردارند و مثل برادر هم باشند. این اختلاف موجب بهره برداری دشمنهای‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین است. باید از این بهره برداری جلوگیری بشود به وحدت اسلامی و اینکه‏‎ ‎‏همه در تحت لوای اسلام و قرآن مجید مجتمع بشوند.

اگر مسلمین بخواهند این عزت و عظمتی را که در صدر اسلام بین پیغمبر اکرم و‏‎ ‎‏اصحاب بود و سایر اقشار مسلمین، آن سیره را متابعت کنند تا اینکه عظمت خودشان را‏‎ ‎‏بیابند، آن سیره همان اتفاق بر اسلام ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که قدرت مافوق طبیعت می آورد، و‏‎ ‎‏شجاعت مافوق الطبیعه. آنچه که ملت ما، با اینکه در حال ضعف و تشتت بود دریافت،‏‎ ‎‏همین مطلبی بود که در صدر اسلام مسلمین دریافته بودند؛ اتکا به ایمان و اسلام و‏‎ ‎‏وحدت کلمه. جوانهای ما در حال انقلاب و حالا هم باز تقاضا می کنند که ما دعا کنیم تا‏‎ ‎‏آنها شهید بشوند. این تحول بزرگی که به ارادۀ خدای تبارک و تعالی در این ملت پیدا‏‎ ‎‏شد موجب پیروزی آنها بر یک قدرت شیطانی بزرگ که پشتیبان او همۀ ابرقدرتها‏‎ ‎‏بودند گردید. و این پیروزی از خدای تبارک و تعالی و عنایات خاصۀ او بود. و من‏‎ ‎‏امیدوارم که این اخلاق در ملت ما باقی بماند؛ و همۀ ملتها و مسلمین همین اخلاق را و‏‎ ‎‏همین سیره را داشته باشند تا عظمت صدر اسلام را بازیابند.‏

همۀ دوَل اسلامیّه و ملتهای‏‎ ‎‏اسلام می دانند که این درد چیست، می دانند که دستهای اجانب در بین است که اینها را‏‎ ‎‏متفرق از هم بکند، می بینند که با این تفرقه ها ضعف و نابودی نصیب آنها می شود،‏‎ ‎‏می بینند که یک دولت پوشالی اسرائیل در مقابل مسلمین ایستاده ـ که اگر مسلمین‏‎ ‎‏مجتمع بودند، هرکدام یک سطل آب به اسرائیل می ریختند او را سیل می برد ـ مع ذلک‏‎ ‎‏در مقابل او زبون هستند. معما این است که با اینکه اینها را می دانند ، چرا با علاج قطعی،‏‎ ‎‏که آن اتحاد و اتفاق است روی نمی آورند؟

هرچه ضعف در مسلمین و فساد در ممالک اسلامی است، از‏‎ ‎‏حکومتهاست. حکومتها به واسطۀ خودخواهی که دارند مع الأسف برای اجانب به طور‏‎ ‎‏نوکری عمل می کنند و برای ملت خودشان آقایی می کنند، و تمام مفاسد را همین نوکری‏‎ ‎‏و آقایی در ممالک مسلمین ایجاد کرده است؛ و راه حل همان است که شما گفتید، راه‏‎ ‎‏حل اینها به دست ملت است. ‏

 

‏‏ملتها باید دولتهایی که بر خلاف مصالح اسلامی و مصالح ملتها عمل می کنند با‏‎ ‎‏آنها همان معامله کنند که ملت ایران با شاه مخلوع کرد. و اگر این مطلب در‏‎ ‎‏آنجاهایی که دولتها بر خلاف مسیر ملتها عمل می کنند عمل بشود، حل مشکلات‏‎ ‎‏می شود و دست اجانب از ممالک اسلامی کوتاه می شود. و من از خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏مسئلت می کنم که یا حکومتها را بهوش بیاورد که موافق اسلام و مصالح مسلمین عمل‏‎ ‎‏کنند؛ یا ملتها را بر آنها غلبه بدهد که آنها را قلع و قمع کند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۷۳ - ۲۷۵

***

 

. انتهای پیام /*