قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع مردم (ویژگی های روز جهانی قدس)

اهم بیانات:

شما امروز با سمت پاسداری در جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی یک شرافت زیاد و بزرگ دارید و یک مسئولیت بزرگ. اما شرافت برای اینکه‏‎ ‎‏خدمتگزار به اسلام، و خدمتگزار به دین اسلام شریف است. و اما مسئولیت برای اینکه‏‎ ‎‏شمایی که برای اسلام هستید و سرباز اسلام هستید باید همه چیزتان را اسلامی کنید.‏‎ ‎‏خدای نخواسته، چنانچه از سربازهای اسلام به مردم یک تعدّی بشود، یک چیزی واقع‏‎ ‎‏بشود، یک مکروهی واقع بشود، این پای اسلام حساب می شود.

‏‏روز قدس، روزی است که باید به این روشنفکرانی که در زیر پرده با امریکا و عمال‏‎ ‎‏امریکا روابط دارند هشدار داد. هشدار به اینکه اگر از فضولی دست برندارید، سرکوب‏‎ ‎‏خواهید شد! ما به آنها مهلت دادیم و با آنها با ملایمت رفتار کردیم که شاید دست از‏‎ ‎‏شیطنت بردارند و اگر دست برندارند، کلمۀ آخر را خواهیم گفت و خواهیم به آنها‏‎ ‎‏فهماند که دیگر رژیم سابق قابل برگشتن نیست و دیگر امریکا نمی تواند به اینجا‏‎ ‎‏حکومت کند.

  ‏‏اسرائیل، دشمن بشریت، دشمن انسان، که هر روز غائله ایجاد می کند و برادرهای ما‏‎ ‎‏را در جنوب لبنان به آتش می کشد، باید بداند که دیگر اربابهای او رنگی ندارند در دنیا،‏‎ ‎‏و باید انزوا اختیار کنند؛ طمعها را از ایران باید قطع کنند، دستهای آنها باید از همۀ‏‎ ‎‏ممالک اسلامی قطع شود؛ عمال آن در همۀ ممالک اسلامی باید کنار بروند. روز قدس‏‎ ‎‏روز اعلام یک چنین مطلبی است. اعلام این است به شیاطینی که ملتهای اسلام را‏‎ ‎‏می خواهند کنار بگذارند، و ابرقدرتها را به میدان بیاورند. روز قدس روزی است که قطع‏‎ ‎‏آمال آنها را بکند؛ و به آنها هشدار بدهد که گذشت آن زمانها.

روز قدس روز اسلام است. روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد و احیا‏‎ ‎‏بکنیم، و قوانین اسلام در ممالک اسلامی اجرا بشود. روز قدس روزی است که باید به‏‎ ‎‏همۀ ابرقدرتها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطرۀ شما، به واسطۀ عمال خبیث‏‎ ‎‏شما، واقع نخواهد شد. روز قدس، روز حیات اسلام است. باید مسلمین بهوش بیایند

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۷۶ - ۲۷۹

***

جماران، 1359_ پیام به آقای بنی صدر به مناسبت نجات از سانحه هوایی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۱۰۹

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع مسئولین قضایی کشور (اهمیت قضاوت ـ لزوم نظم در امور)

اهم بیانات:

این سه قوّه ای که در زمان طاغوت بود،‏‎ ‎‏نمی شود گفت کدام خبیث تر از کدام بودند. قوّۀ مقنّنۀ ما به دست اشخاصی افتاده بود که‏‎ ‎‏به اعتراف شاه مخلوع، از طرف سفارتخانه ها تعیین می شدند و ملزم بودند اینها همانها را‏‎ ‎‏به کار وا دارند و از این راه، ماهیت قوّۀ مقنّنه بر ملت ما روشن می شود که لیستی که امریکا‏‎ ‎‏بدهد و نوکر او اجرا کند. بهتر از این مجلسی که ما داشتیم و بهتر از سنایی که ما داشتیم؛‏‎ ‎‏یعنی، آنها داشتند، نخواهد بود! آنها در طول مدتی که متصدی بودند، هیچ گاه قدمی‏‎ ‎‏برای خدا برنمی داشتند. اگر اینها برای خدا می خواستند قدم بردارند، حتماً نه امریکا آنها‏‎ ‎‏را پیشنهاد می کرد و نه شاه مخلوع آنها را تعیین می کرد.

قضاوت در اسلام بسیار اهمیت دارد و بسیار خطرناک‏‎ ‎‏است. اهمیت دارد که تمشیت امور مردم و رفع ظلمها و مخالفتها و اینها با دست اینها باید‏‎ ‎‏بررسی بشود و مظلوم از ظالم ممتاز بشود و حق اجرا پیدا بکند و خطرناک است.

از مهماتی که باید عرض کنم، دقت در امر قضاست. وقتی که نوامیس مردم، جانهای‏‎ ‎‏مردم، مالهای مردم تحت نظر شماست، نباید که مسامحه بشود ـ خدای نخواسته ـ یک‏‎ ‎‏غیر مجرمی مجرم شناخته بشود یا یک مجرمی که باید حد الهی برایش جاری بشود، این‏‎ ‎‏غیر مجرم شناخته بشود. باید در امر قضا، کمال دقت را کرد و با دقت اجرا کرد. مبادا‏‎ ‎‏ـ خدای نخواسته ـ به دست یکی، یک ظلمی واقع بشود. هر دو طرفش ظلم است: اگر‏‎ ‎‏یک غیر مجرمی، مجرم شناخته بشود، ظلم به آن شخص است و اگر یک مجرمی، غیر‏‎ ‎‏مجرم شناخته بشود،ظلم به آنهایی است که این جرم مرتکب شده است برای آنها. باید‏‎ ‎‏تمامش را با کمال دقت، با کمال مواظبت و احتیاط، عمل کنید که مبادا یکوقت ـ خدای‏‎ ‎‏نخواسته ـ یک کسی به قتل برسد، در صورتی که جرمش به مقدار قتل نیست. کسی یک‏‎ ‎‏حبس طولانی بشود، در صورتی که جرمش به مقدار این حبس نیست یا قاتلی فرار کند از‏‎ ‎‏زیر بار قصاص به توهّم اینکه خوب، یک ترحّمی باید به آن کرد.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۱۱۰ - ۱۱۷

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع اهالی ارومیه (حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۱۱۸

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع اهالی ارومیه (توجه مردم دنیا به ملت ایران)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۱۱۹ - ۱۲۰

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع بانوان ارومیه (حق بزرگ مرزنشینان بر کشور)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۱۲۱

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان بوشهر (توطئه اختلاف بین شیعه و سنی)

اهم بیانات:

طرح مسئله جدا‏‎ ‎‏بودن سیاست از روحانیت، چیز تازه ای نیست. این مسئله در زمان بنی امیه‏‎ ‎‏طرح شد و در زمان بنی عباس قوّت گرفت. در این زمانهای اخیر هم که دستهای‏‎ ‎‏بیگانه در ممالک باز شد، آنها هم به این مسئله دامن زدند به طوری که مع الاسف‏‎ ‎‏بعضی از اشخاص متدین و روحانیون متعهد هم باورشان آمده است که مثلاً اگر یک‏‎ ‎‏ملایی در مسائل سیاسی وارد بشود، به او ضربه می خورد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۴۱۸ - ۴۱۹

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع روحانیون کاروان های حج و مسئولان وزارت ارشاد (فلسفه حج)

اهم بیانات:

فلسفۀ حج؛ یکی از فلسفه های بزرگ حج قضیۀ بُعد سیاسی اوست، که دست های‏‎ ‎‏جنایتکار از همه اطراف برای کوبیدن این بُعد در کار هستند؛ و تبلیغات دامنه دار آنها‏‎ ‎‏مع الأسف در مسلمین هم تأثیر کرده است که مسلمین سفر حج را بسیاریشان یک عبادت‏‎ ‎‏خشک خالی بدون توجه به مصالح مسلمین می دانند. حج از آن روزی که تولد پیدا کرده‏‎ ‎‏است، اهمیت بُعد سیاسی اش کمتر از بعد عبادی اش نیست، بُعد سیاسی علاوه بر‏‎ ‎‏سیاستش، خودش عبادت است.

‏‏مشکلات مردم در حج، باید تمام بلادی که وارد می شوند و مردم مستطیعش یا‏‎ ‎‏روحانیون محترمش وارد می شوند، باید بررسی از اوضاع مسلمین در هر سال بشود که‏‎ ‎‏مسلمین در چه حال هستند، بین خودشان با حکومت ها چه وضعی است، بین حکومت ها‏‎ ‎‏با قدرتهای شیطانی دیگر چه وضعی است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۵۰ - ۶۰

***

. انتهای پیام /*