نجف اشرف، 1349_ نامه به آقای محسن همدانی (صدور اجازه در مصرف سهم امام «ع»)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 2، ص 294

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع نمایندگان مردم گرگان (تحول روحی ملت)

اهم بیانات:

آن چیزی که برای من اعجاب آور است آن قضیۀ شکست طاغوت نیست؛ آن‏‎ ‎‏قضیۀ شکست شیطان است و تحول شما جوانها به یک انسانهای متعهد. در این نهضت‏‎ ‎‏آن چیزی که خیلی برای من مطرح است، تحولی است که پیدا شد در ملت ما. در عرض‏‎ ‎‏یکی دو سال، یک تحولات روحی، یک تحولات فکری پیدا شد که این تحولات‏‎ ‎‏روحی و فکری مایۀ امیدواری است. و ان شاءالله با همین تحول باقی باشید؛ و با همین‏‎ ‎‏تحول به پیش بروید؛ و با همین تحول، ایران را بسازید و جمهوری اسلامی را با محتوای‏‎ ‎‏آن ـ که پیاده شدن تمام احکام اسلام است، ان شاءالله.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 9، ص 443

***

قم، 1358_ پیام عفو عمومی در کردستان

اهم پیام:

غائلۀ کردستان، به دست مشتی از خدا بیخبر مزدور که از اسلحۀ اجنبی برخوردار و‏‎ ‎‏از پشت مرزها الهام می گرفت، با قیام دلاورانۀ قوای انتظامی و پاسداران انقلاب درهم‏‎ ‎‏پیچید؛ و سرکردگان مفسد و وابسته به اجانب در گریزگاهها پنهان، و جوانان‏‎ ‎‏فریب خورده ای را به جای گذاشتند. ما به طوری که کراراً اعلام کردیم، بجز سران‏‎ ‎‏جنایتکار و آنان که در خیانت و جنایت با آنان شریک بودند، از دیگر جناحها، حتی‏‎ ‎‏گول خوردگانی که در حزب دمکرات وارد شده اند، در صورتی که سلاحهای خود را به‏‎ ‎‏مقامات انتظامی بسپارند، با برادری رفتار و عفو عمومی نمودیم. این اصل عمومی شامل‏‎ ‎‏قشرها و برادران کردستانی است. همه از پناهگاهها بیرون بیایند و به برادران خود ملحق‏‎ ‎‏شوند، و به زندگی عادی خود ادامه دهند. دولت جمهوری اسلامی در رفع گرفتاریهای‏‎ ‎‏آنان و ترمیم خرابیها و سازندگی عقب ماندگیها کوشا خواهد بود.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 9، ص 445 - 446

***

قم، 1358_ حکم انتصاب آقای محمد حسن امر اللهی به سمت حاکم دادگاه های صنفی تهران و قم

ر.ک صحیفه امام؛ ج 9، ص 447

***

جماران، 1359_ فرمان به دادگاه های انقلاب ارتش (تشریح اهم وظایف دادگاه های ارتش)

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏به تمام دادگاههای ارتش اخطار می شود:‏

‏‏1ـ تعقیب افراد ارتش باید با اطلاع فرماندۀ شخص متهم باشد و دادگاههای ارتش‏‎ ‎‏خود مستقلاً نباید در بازداشت ارتشیها اقدام نمایند، و چنانچه مورد اتهام، یکی از‏‎ ‎‏فرماندهان ارتش باشد باید به وسیلۀ فرماندۀ کل قوا احضار شود.‏

‏‏2ـ فرماندۀ شخص متهم، موظف است در مهلتی که دادگاههای ارتش، معین‏‎ ‎‏می نمایند متهم را به دادگاه تسلیم نماید.‏

‏‏ 3ـ در صورتی که شخص متهم در مدت مقرر در دادگاه حاضر نشد، دادگاه خود‏‎ ‎‏مستقیماً اقدام می نماید.‏

‏‏4ـ برای خدشه دار نشدن حیثیت افراد متهم، قبل از اثبات جرم، اقدام دادگاه باید به‏‎ ‎‏صورت غیرعلنی باشد و نشر و پخش آن از طرف دادگاه و غیره ممنوع اعلام می گردد.‏

‏‏5ـ دادگاههای غیرارتشی عموماً و افراد غیر مسئول به هیچ وجه حق دخالت در این‏‎ ‎‏امور را ندارند و دخالت کنندگان تعقیب خواهند شد.‏

‏‏16 شهریور 1359 / 27 شوال 1400‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 13، ص 186

***

جماران، 1361_ پیام به ملت ایران در سالگرد فاجعه خونین 17 شهریور (شهادت طلبی مردم)

اهم پیام:

ملت عزیز ما آن روز که جز مشت خالی و خون پاک هیچ نداشت، بر‏‎ ‎‏قدرتهای عظیم شیطانی با فریاد «الله اکبر» غلبه کرد؛ و امروز بحمدالله تعالی جوانان‏‎ ‎‏رزمنده از خواهران و برادران دارد که با تعلیمات نظامی در سرتاسر کشور قدرت تفکر را‏‎ ‎‏از دشمنان ایران و اسلام سلب و با اعتماد به قدرت الهی و فداکاری در راه اسلام بر همۀ‏‎ ‎‏مشکلات و همۀ قدرتهای شیطانی غلبه خواهد کرد.

هان ای ملت سلحشور! برای مقابله با قدرتهای نظامی ابرقدرتان آماده باشید. و ای‏‎ ‎‏قوای مسلح! که سربازان اسلام و پیشمرگان هدف و نگهبانان کشورید، مجهز باشید هم به‏‎ ‎‏صلاح و هم به سلاح، و هراس و خوف به خود راه ندهید که خداوند تعالی پشتیبان و‏‎ ‎‏ملت بزرگ، هوادار شماست. شما نصرت کنید از دین خدا و کشور توحید تا خداوند‏‎ ‎‏قادر نصرت دهد شما را.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 13، ص 187 - 188

***

جماران، 1360_ سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت (عدم تزلزل نظام اسلامی با ترورها)

اهم بیانات:

‏‏[‏‏از بین رفتن‏‏]‏‏ شخصیتها اسباب این نمی شود، که یک مملکتی که سی و چند‏‎ ‎‏میلیون جمعیت دارد و همه مصمم و همه حاضر، یک افرادی که وقتی که همین‏‎ ‎‏شخصیتها به شهادت می رسند، خانواده هایشان و برادرهایشان و بچه های کوچکشان‏‎ ‎‏می آیند و صحبت می کنند و دلداری به مردم می دهند؛ بچۀ کوچک می آید، می گوید که‏‎ ‎‏مردم باید به انسجام خودشان ادامه بدهند. یک همچو کشوری که اینطوری شده ـ و این‏‎ ‎‏از برکت اسلام است که مردم اینطوری در صحنه حاضرند ـ وقتی اینطور شد، دیگر معنا‏‎ ‎‏ندارد که کسی بگوید که به یک مویی بسته است و تزلزل حاصل شده است.

هیچ مملکتی با انفجار از بین نمی رود و هیچ مملکتی با ترور از بین نمی رود. تمام‏‎ ‎‏ترورها را روی هم وقتی که بگذارند تا آخر هم وقتی بشود، به اندازۀ 17 شهریور، ما‏‎ ‎‏شهید نمی دهیم و مردم 17 شهریور شهید دادند و آنطور شهید دادند، آنطور فداکاری‏‎ ‎‏کردند و ابداً تزلزلی در ایران حاصل نشد و پیش رفتند و آن وقت، در آن حالی که آنها‏‎ ‎‏داشتند سرکوب می شدند، به پیش رفتند و شاه را از بین بردند و همۀ آنهایی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که در‏‎ ‎‏اینجا منفعت داشتند، منافعشان را قطع کردند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 15، ص 185 – 193

***

. انتهای پیام /*