و الآن هم که وضع تغییر کرده است و ـ ان شاءالله ـ امیدوارم که دیگر این وضع‏‎ ‎‏برنگردد به آن اوضاعی که در سابق بود. وظیفۀ همۀ ما و همۀ شما و همۀ کسانی که‏‎ ‎‏دست اندرکار امور مردم هستند، از دولت و از همه، این وضع را پیدا بکنند که خودشان را‏‎ ‎‏خدمتگزار بدانند. از آن نقطۀ اُولی که آقای بنی صدر هستند تا آن مراتبی که هستش،‏‎ ‎‏حکومتها باید خدمتگزار مردم باشند. مردم احساس کنند که اینها به نفع آنها عمل‏‎ ‎‏می کنند. اگر مردم احساس این را بکنند که پلیس برای حفظ مصالح آنهاست، پلیس‏‎ ‎‏نمی خواهد که به آنها تحمیلی بکند، مردم با آغوش باز پلیس را در بر می گیرند و از پلیس‏‎ ‎‏پشتیبانی می کنند. سابق که ملاحظه کردید همچو مجلسی که پلیس و مردم دیگر و زنها و‏‎ ‎‏مردها و ملت، اینها در یک جا مجتمع نمی شدند، اینها همه از هم دوری می جستند. و‏‎ ‎‏لهذا اگر یک مشکلی پیدا می شد برای دولت، علاوه بر اینکه مردم همراهی نمی کردند،‏‎ ‎‏هرچه می توانستند کارشکنی می کردند. برای اینکه، پلیس را در نظر آنها آن طور جلوه‏‎ ‎‏داده بودند که مثل گرگی است که در گله می خواهد بیفتد و شکار کند. این تلخی الآن در‏‎ ‎‏ذائقۀ مردم هست. و لهذا به واسطۀ این معنا که این تلخی هست شما آقایان خیلی باید‏‎ ‎‏توجه بکنید که این تلخی را از ذائقۀ مردم بیرون کنید. شما باید توجه بکنید به اینکه در‏‎ ‎‏طول پنجاه سال اخیر و خصوصاً این سالهای اخیر، مردم از این قوای نظامی، انتظامی که‏‎ ‎‏باید برای نظم باشد، برای انتظام باشد، چقدر زحمت دیده اند و چقدر بدی از اینها‏‎ ‎‏دیده اند و سران اینها چقدر با مردم بد رفتار کرده اند. و سازمانی که به اسم سازمان امنیت‏‎ ‎‏است، چقدر امنیت را از بین این مردم جدا کرده بود.

صحیفه امام ج‏۱۳ص ۳۷۰

. انتهای پیام /*